mou-Edu

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายสภูษณพงษ์  เครื่องกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

วันที่ : วันที่   17  ธันวาคม  2562
สถานที่ : ณ  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

1. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาศศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
3.เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรร่วมกัน
4.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน

ระยะเวลาความร่วมมือ : ข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกำหนด 4 ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว ทั้งสองหน่วยงานมีความประสงค์จะดำเนินการต่อ ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ และหากหน่วยงานใดต้องการยุติความร่วมมือให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกหน่วยงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

บึนทึกข้อตกลงระหว่าง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

Loading