ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ KM : การสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google From

งานการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM : การสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google From ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9