ข่าวกิจกรรม

โครงการหลักสูตร การป้องกันและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการหลักสูตร การป้องกันและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวพิธีเปิด ตลอดจนร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมกับสาธิตการฝึกปฏิบัติการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน และปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพผิวชิ้นงานพ่นเคลือบ ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม  2565  ณ อาคารชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะฝีมือช่างอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะสูงขึ้นปรับตัวรองรับเทคโนโลยี และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุ

ดูรูปภาพทั้งหมด

Loading