ข่าวกิจกรรม

Big cleaning day คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 25 -26  สิงหาคม 2563 ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ Big Cleaning day คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยนำนักศึกษาร่วมกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดพื้นที่ จัดระเบียบและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน บริเวณทางเดิน  ให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี  ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร