เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการ e-ASIA Joint Reseach Program  ประจำปี 2565 (FY2020)

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการ e-ASIA […]

 8,285 total views,  37 views today

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

Posted Posted in Event News, ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ […]

 11,971 total views,  37 views today

เปิดรับคำของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundament Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted Posted in Event News, ข่าวสารทุนวิจัย

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับคำของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundament […]

 11,982 total views,  37 views today

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์  บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 […]

 16,603 total views,  37 views today

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ […]

 17,743 total views,  38 views today

ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564  ขอเชิญชวนนักวิจัย นักพัฒนา […]

 17,721 total views,  39 views today

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) […]

 17,715 total views,  38 views today