มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

ประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2560 เรื่อง”กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “สหวิทยาการ”

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2560 เรื่อง”กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “สหวิทยาการ” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.senate.ubu.ac.th/

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  • ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

บุคลากรท่านใดสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2610 5330

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK…

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 – 10 มีนาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.pim.ac.th/thai/

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปรการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sct.ac.th

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิริวิทยา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4  แขวงศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaisim.or.th/

การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Inno Tech Education Vocational 2017) ในหัวข้อ “นวัตกรรมอาชีวะ สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (Innovation to Eastern Economic Corridor) ในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า Passione Shopping Destination (ห้างแหลมทองระยอง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ http://www.eivt.ac.th/

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 (SEAMEO RECSAM)

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO RECSAM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 ให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 ดังนี้

1.หลักสูตร RC-PS-142-1:Enhancing Primary Science Teaching and Learning ประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

2.หลักสูตร RC-PS-142-2: Purposeful Assessment in Primary Mathematics Classrooms จำนวน 2 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

3.หลักสูตร RC-PS-142-3: Meaning Secondary Science Learning in the STEM Environment จำนวน 1 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

4.หลักสูตร RC-PS-142-4: Enhancing Science, Technology, Enginerring, and Mathematics (STEM) Learning in Secondary Mathematics Classroom จำนวน 2 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

ผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ SEAMEO RECSAM จะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ(ไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าที่พัก และค่าอาหาร ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว) ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th  ภายใต้หัวข้อ Announcement และส่งใบสมัครไปที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

เอกสารแนบ

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018

 

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  ซึ่งกำหนดให้มีขั้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยาศษสตร์ (อาคาร 26)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ้http://www.sansci.ssru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

หนังสือมหาวิทยาลัยฟาฎอนี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ord.ftu.ac.th/conference/2017.php