เชิญนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2560”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม และข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านใดสนใจ และมีความประสงค์เข้าร่วมการจัดงานดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ให้เจ้าของผลงานแจ้งรายชื่อผลงานให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย วช. หมายเลขโทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 459, 569

เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 : นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน National Conference on Innovation of Management : Move Forward Thailand 4.0

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.cim.vru.ac.th

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017

ด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2017 : International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2017 Faculty of Management Science SuanSunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญนักวิชาการ นักวิจัย รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2560 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำรวจอาจารย์ที่จะไปนำเสนอผลงานทางวิชาการใน – ต่างประเทศ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ – ต่างประเทศ ในการนี้ งานวิจัยและพัฒนา ขอให้นักวิจัยส่งเอกสารการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ – ต่างประเทศตามรายละเอียดดังเอกสารแนบภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

หมายเหตุ : นักวิจัยที่สละสิทธิ์ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการใน-ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในครั้งนี้ จะไม่สามารถส่งผลงานได้อีก

ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิต

ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิตแด่บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

#ราชมงคลพระนคร #บัณฑิตราชมงคล

ขอเชิญชมรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน” ตอนที่ 8: ระบบปฏิสัมพันธ์สั่งการด้วยสายตา Eye-Tracking Interface ออกอากาศวันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 60

ขอเชิญติดตามรับชมรายการโทรทัศน์ “ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ”
โดยดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร
ตอนที่ 8: ระบบปฏิสัมพันธ์สั่งการด้วยสายตา Eye-Tracking Interface
พร้อมออกอากาศ: วันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 60
ติดตามชม ทาง ททบ. 5 เวลาประมาณ 10.58 นะคะ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9  และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ส่งบทความเข้าร่วมในงานดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : http://rmutcon2017.rmutr.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน โทรศัพท์ 08-3376-5053 หรือ

คุณหญิง มัทนัง โทรศัพท์ : 08-1403-6590

 

 

ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน ตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี

1.ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ ให้ประชาชนน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย

2.ขอความร่วมมืองดจัดงานมหรสพและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอประกาศให้ทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 


เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

ตาม ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตยังความเศร้าโศกอาดูรมาสู่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ที่อ้างถึงสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้
1.ให้ทุกศูนย์พื้นที่ ทุกคณะของมหาวิทยาลัย ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
2.ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ส่วนการแต่งกายผ้าไทยในวันศุกร์ขอให้ใช้สีที่ไว้ทุกข์ เป็นระยะเวลา 1 ปีเช่นกัน
3. สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ขอความร่วมมืองดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท ได้แก่ การจัดแสดงดนตรี การจัดการประกวดต่างๆ การจัดการแข่งขันและการเชียร์กีฬา การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เป็นต้น จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

scirmutp-slidebanner-3d

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาเพื่อศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญ นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 028363000 ต่อ 4616 หรือสามารถสอบถามได้ที่ FB : SciRmutpFB

sci-comsciสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ มีทักษะและมีความสามารถด้านการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้และสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติ และที่สำคัญบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ [ข้อมูลเพิ่มเติม]
sci-indsciสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Division of Industrial Materials Science) >> วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นสาขาสหวิชาประยุกต์ใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ตลอดจนการนำไปใช้งาน กระบวนการผลิตต่างๆ และปรับปรุงพัฒนาสมบัติและสร้างวัสดุใหม่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ควบคู่ไปกับการศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์โดยทั่วไปจะมุ่งความสนใจไปที่คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุในสภาวะที่เป็นของแข็งอันได้แก่ โครงสร้างระดับอะตอมหรือโมเลกุลของวัสดุ คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำความร้อน คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า คุณสมบัติที่ยอมให้แสงผ่าน หรือการผสมผสานกันของบางคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้ คุณสมบัติของวัสดุที่สังเกตง่ายและชัดเจนจะแสดงออกมาในรูปของคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ ส่วนความแตกต่างในระดับโครงสร้างโมเลกุลและอะตอมจะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนในการตรวจสอบ [ข้อมูลเพิ่มเติม]
sci-environsciสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรธรรมชาติ >> เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศ สภาพแวดล้อมของโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์การเรียนรู้เพื่อศึกษาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ จะเป็นฐานความรู้อันสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีคุณภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการ นักวิจัยหรือนักปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์หรือผู้ฝึกอบรมวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ งานให้การปรึกษาและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม [ข้อมูลเพิ่มเติม]