ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4  ประจำปี 2562

Posted Posted in Event News

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4  ประจำปี […]

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเขาร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2562

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคุรุศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเขาร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 […]

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฎธานีวิจัย ครั้งที่ 15

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฎธานีวิจัย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 หัวข้อ […]

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted Posted in Event News

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 […]

ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

Posted Posted in Event News

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 […]

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563 

Posted Posted in Event News

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ […]