ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in Event News

ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ้http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal […]

ม.สุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

Posted Posted in Event News

ม.สุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 หัวข้อ […]

ขอเชิญชวนค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7

Posted Posted in Event News

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย […]

โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน

Posted Posted in Event News

โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการฯ

Posted Posted in Event News

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีของเครื่องมือพิสูจน์เอกลักษณ์สารประกอบและวัสดุด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี” ให้กับอาจารย์และผู้สนใจ […]