ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council : CSC)

คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council : CSC)  เป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐาลจีน ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจัน จำนวน 7 ทุน  หากท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อผู้เข้ารับสมัครทุนการศึกษา ขอให้เสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

http://inter.mua.go.th/

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 6th International Conference for Science Educators and Teachers) ISET 2018

สมาคมวิทยาศาสตรศึกษา (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 6th International Conference for Science Educators and Teachers) ISET 2018 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ผู้ที่สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการตามวันเวลาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนและเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.seat.in.th/iset2018/home.htm หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02 649 5000 ต่อ 15324

เปิดรับสมัครทุน DUO-Sweden

โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยการจัดทำ Web Portal www.tech2biz.net ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจับคู่ความต้องการระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยเว็บไซต์เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถประสานติดต่อได้ที่ คุณจิตราภรณ์ โทรศัพท์ 094 546 8570 อีเมล jittraporn.trf@gmail.com

รายละเอียดหนังสือ: คลิกอ่าน

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา “นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0”

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 หัวข้อ “นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0”  ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม  2561 เวล่า 14.00-17.00 น. ณ โรงแรมนิวแทรเวิล  ลอด์จ โฮเทล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี  ผู้ใดสนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Research Development (Humanities and Social Sciences) โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.journal.nu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!

มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งบทความภาษาอังกฤษลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal: Sciences and Technology (NUJST)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งบทความภาษาอังกฤษลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal: Sciences and Technology (NUJST) (ราย 3 เดือน) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ไซต์ http://www.journal.nu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click!

ขอเรียนเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “The Use of Corpora in the 21st Century”

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “The Use of Corpora in the 21st Century” กิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง กิจกรรม Inspiring of Learing English ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) ผู้ที่สนใจกิจกรรมดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม *** ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 ***

ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย / นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย / นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยส่งข้อเสนอโดยตรงที่ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณกิตติกันตพงศ์ 0-2216 -955 ต่อ 226
รายละเอียด : ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ 4/2561
แบบเสนอโครงการฯขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

 

หอการค้าฝรั่งเศส – ไทย  ขอเชิญเข้าร้วมงาน Bonjour Talent International

หอการค้าฝรั่งเศส – ไทย  ขอเชิญเข้าร้วมงาน Bonjour Talent International เชิญชวนนักศึกษา หรือบุคลากรเข้าชม โดยเป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการ เกี่ยวกับงานด้านการบริหาร ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.francothaicc.com/en/events/bonjour-talents/
รายละเอียดเพิ่มเติม