ขอเชิญส่งผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการฯ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง 8 แห่ง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUTP and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” สามารถส่งแบบตอบรับดังกล่าวมายัง สวพ. ภายในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เพื่อ สวพ.จะได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)

ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง : ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018) ในสาขา Social Sciences and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์) และ Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยยื่นใบสมัครมายังกองต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง 6 กันยายน 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://www.nrct.go.th/http://www.nrms.go.th

เอกสารเพิ่มเติมClick…

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาMini_UKMครั้งที่16

โครงการสัมมนาเคครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สมัครลงทะเบียออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ http://km.sut.ac.th/miniukm16 หมดเขตวันที่ 28 มิถุนายน 2560 (พร้อมแนบ Bill Payment เพื่อยืนยันการลงทะเบียน)  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณช่ออุบล บุราณ โทรที่ทำงาน 0-4422-4039 โทรศัพท์มือถือ 085-7651713 หรือ คุณวัลลพ ล้อมตะคุ โทรที่ทำงาน 0-4422-4053 โทรศัพท์มือถือ 081-2633296

 

The 4th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://neunic2017.neu.ac.th

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และเชิญชวนส่งผลงานวิจัย

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดร่วมส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiedresearch.org 

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Research Gateway Application”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Research Gateway”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการพัฒนาระบบ Research Gateway Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ  “Research Gateway” เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Download (PDF, 1.24MB)

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endote

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endote

ด้วย มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง Learing Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ในการนี้ สวพ. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote โดยขอให้แจ้งรายชื่อถึง สวพ. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ISMAC 2017)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017)” ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ณ Classic Kameo Hotel จังหวัดนครศรีอยุธยา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://wwwismac2017.aru.ac.th 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 ในหัวข้อ “REACHING NEW HEIGHTS”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 “การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน” (Scholarship of Teaching and Learing) International Society of Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference ในหัวข้อ “REACHING NEW HEIGHTS” ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2560 ณ เมืองคัลการี ประเทศแคนนาดา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.knit.or.th 

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง”การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0″

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัย และวิทยาลัยทองสุข กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันอังคารที่ 27  มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และวิธีปฏิบัติ ในการทำวิจัยสร้างสรรค์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ใครขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันของท่าน ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 และส่งแบบตอบรับไปที่ฝ่ายวิจัยและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-855 ต่อ 1191 หรือ 1192 โทรสาร 0-3427-4500 หรือ email: crcitm2017@christian.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม:Click