การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-nett) ครั้งที่ 13

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-nett) ครั้งที่ 13 ขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยการจัดการโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 1st Maejo-Engineo International Conference on Renewable Energy” ร่วมกับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของเครือข่ายพลังงานแห่งประทศไทย ครั้งที่ 13

ในการนี้ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ  ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือตามระเบียบของต้นสังกัด โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ทาง http://www.e-nett.org และชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินทางโทรสารหมายเลข 0 5387 5599 ภายในวันที่ 26 พ.ค. 2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5590

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารการจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารการจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2560) สำหรับนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2079

การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับการเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรวบรวมให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเมินผลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อให้การเสนอของบประมาณวิจัยฯ เป็นไปตามที่ วช. กำหนด จึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอให้นักวิจัยและหน่วยงาน ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆ ของการเสนอของบประมาณตามที่ประกาศฯ กำหนด และกำหนดส่งถึง สวพ. ภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 จำนวนโครงการละ 5 ชุด รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนด และได้แนบปฏิทินการเสนอของบประมาณฯ หากมีข้อสงสัยข้อมูลตามเรื่องดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6643

เอกสารแนบ : รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเรื่องการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ขรก.และพนม.

ประกาศคณะกรรมการการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เรื่องการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษาแก่นิสิต นักเรียน

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษาแก่นิสิต นักเรียน และผู้สนใจ เพื่อทำการวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษาภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 (The 4th Engagement Thailand  Annual Conference: University Social Commitment in a Challenging Century) ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.engagementthailand.org

 

 

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ”

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.eau.ac.th

ขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฎภูเก็ต

ขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://seminarresearch.pkru.ac.th

Interrogating Professional Development in ELT: Challenges and Opportunities for the Teacher

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Interrogating Professional Development in ELT: Challenges and Opportunities for the Teacher ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 103 อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.culi.chula.ac.th/research/

งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Tube Hydroforming (TUBEHYDRO 2017)

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ Tokyo Metropolitan University จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Tube Hydroforming (TUBEHYDRO 2017) ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จะเป็นเรื่อง “Sustainable Manufacturing via Tube Hydroforming and Relevant Forming Technology” คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่