มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”  ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารปฎิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความ  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2561 และโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่

สวทช. ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ” ภายใต้หัวข้อ “BioD5 plus : People + Utilization + Sustainability” ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.biodconference.org/ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะดิจิทัลมีเดีย ,ม.ศรีปทุม ,ม.นเรศวร , ม.ล้านนา , ม.สงขลานครินทร์ ม.ราชมงคลล้านนา และจุฬาลงกรณ์  จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 4 The 4th Knowledge and Digital Society National Conference (KDS 2018) วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ  นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ จึงขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สอบถามเพิ่มได้ Official  LINE  ID:@kds2018 หรือที่ E-mail: kdsconference@gmail.com

ม.นเรศวร จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education  for Sustainable Bevelopment Goals  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  โดยส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://iesdg.edu.nu.ac.th 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “๊University in Disruptive Era” ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc14/

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานและนำเสนอผลงานวิจัยระดับทางจิตวิทยา ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานและนำเสนอผลงานวิจัยระดับทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 (Thailand national Conference on Psychology: TNCP 2018) ภายใต้หัวข้อ “หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา (Harmony Diversity in Psychology Perspective)” ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://psy.soc.ku.ac.th/conference/

เอกสารแนบ

ขอเชิญประชุมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2562

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2562 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกรอบการวิจัยในแต่ละกลุ่มเรื่องได้ที่ www.arda.or.th และ www.nrct.go.th โดยขอความอนุเคราะห์เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด และโปรดแจ้งแบบตอบรับมายังหมายเลข 02-579-7693  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

 

งานสัมมนาด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ “Mathematics in ORDU” (ICMME-2018)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์เรื่อง งานสัมมนาด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ “Mathematics in ORDU” (ICMME-2018) ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 ณ เมือง Ordu สาธารณรัฐตุรกี ทั้งสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://theicmme.org/ หรือสามารถ download file ได้จาก http://www.mua.go.th/ หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ในหัวข้อหนังสือเวียน

โครงการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตนล่าง กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตนล่าง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านศิลปะ – มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงศ์สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th/category/

 

ม.ราชภัฏนครราชสีมา เชิญชวนบุคลากรส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากท่านสนใจและประสงค์จะส่งบทความสามารถติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง โทร.044-009-009 ต่อ 3295 โทรสาร 044-272-939  และศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ หัวข้อ “ข่าววิจัยและบริการวิชาการ”  และสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม