ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ส่งบทความเข้าร่วมในงานดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560  หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : http://rmutcon2017.rmutr.ac.th

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน โทรศัพท์ 08 – 3376-5053 หรือ
  • คุณหญิง มัทนัง โทรศัพท์ 08-1403-6590

ราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม…พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม…พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0” (University Social Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 6 -7  กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) อาคาร 22 ชั้น 1 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.fms.nrru.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 “The 15th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Smart Education and Technology for Sustainable Development” และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: Smart Education เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.inded.kmitl.ac.th/DRLE

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click โดยจัดส่งข้อเสนอโครงการถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

 

“มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” (IP Fair 2017)

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร H103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

หากท่านใดสนใจ และมีความประสงค์เข้าร่วมแสดงงานในงานดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้เจ้าของผลงานแจ้งรายชื่องานให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : click

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 “ราชธานี ครั้งที่ 2”

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชธานี ครั้งที่ 2” ในหัวข้อ “การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแรกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดในวันพุธที่ 26 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560 ผ่านทางระบบลงทะเบียนที่ http://rtunc2017.rtu.ac.th

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ”

เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://easternasia.wixsite.com/conference

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-nett) ครั้งที่ 13

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-nett) ครั้งที่ 13 ขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยการจัดการโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 1st Maejo-Engineo International Conference on Renewable Energy” ร่วมกับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของเครือข่ายพลังงานแห่งประทศไทย ครั้งที่ 13

ในการนี้ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ  ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือตามระเบียบของต้นสังกัด โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ทาง http://www.e-nett.org และชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินทางโทรสารหมายเลข 0 5387 5599 ภายในวันที่ 26 พ.ค. 2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5590

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารการจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารการจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2560) สำหรับนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2079

การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับการเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรวบรวมให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเมินผลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อให้การเสนอของบประมาณวิจัยฯ เป็นไปตามที่ วช. กำหนด จึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอให้นักวิจัยและหน่วยงาน ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆ ของการเสนอของบประมาณตามที่ประกาศฯ กำหนด และกำหนดส่งถึง สวพ. ภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 จำนวนโครงการละ 5 ชุด รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนด และได้แนบปฏิทินการเสนอของบประมาณฯ หากมีข้อสงสัยข้อมูลตามเรื่องดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6643

เอกสารแนบ : รายละเอียด