มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิม์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS -SME”

Posted Posted in Event News

หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน […]

การรับข้อเสนอทุนพัฒนาบุคลากรของปรเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted Posted in Event News

หนังสือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอทุนพัฒนาบุคลากรของปรเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 […]

สวทช.จัดโครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 หลักสูตร

Posted Posted in Event News

หนังสือสถาบันวิทยากร สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้จัดโตรงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental […]

ม.ธรรมศาสตร์รังสิต ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TIF AWARD

Posted Posted in Event News

ม.ธรรมศาสตร์รังสิต ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TIF AWARD […]

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

Posted Posted in Event News

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี […]

ม.มหิดล เรื่องขอประกาศให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย ขอรับทุนจากศจย.

Posted Posted in Event News

ม.มหิดล เรื่องขอประกาศให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย ขอรับทุนจากศจย. […]

ม.นเรศวร ขอเชิญนำเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ

Posted Posted in Event News

ม.นเรศวร ขอเชิญนำเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” […]

สถาบันไทย – ญี่ปุ่น เชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ

Posted Posted in Event News

สถาบันไทย – ญี่ปุ่น เชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยี- ญี่ปุ่น […]

วิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6

Posted Posted in Event News

วิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 โดยใช้ชื่อว่า […]

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่5

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่5 ฉบับที่ 1  […]