งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561 The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 7th ICADA 2018-SSIS) ในหัวข้อ “Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดได้ที่www.ICADA2018.nida.ac.th
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 2727 3325-6, 0 2727 3612   โทรสาร 0 2375 3985

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์: http://alcwu.com   หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม : CLICK

รัฐบาลออสเตรีย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernest Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2561

รัฐบาลออสเตรีย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernest Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2561 เพื่อศึกษา ฝึกอบรม ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย  โดยทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. Post doctoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 – 4 เดือน
  2. Ph.D Grant (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี
  3. Sandwich Grant (ทุนดนตรี) ระยะเวลา 9 เดือน
  4. Music Grant (ทุนดนตรี) ระยะเวลา 9 เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนดังกล่าวได้ที่ www.grants.at หรือ www.asea.uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg และต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซต์ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม  2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/11th

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการอุดมการการศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. >>>ดูรายละเอียด<<<

หากบุคลากรในหน่วยงานสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โทรศัพท์ 0 2610 5330 หรือที่เว็บไซต์ http://www.mua.go.th/

การศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟัง การชี้แจงกำหนดการ กรอบหัวข้อวิจัยและการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ให้ดำเนินการเป็นแม่ข่ายเพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 >>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

หากบุคลากรในหน่วยงานท่านสนใจยื่นข้อเสนองานวิจัยดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.eppo.go.th

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560-2561 จำนวน 72 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ร่วมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนต้องมีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี และไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อนและมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 ผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดลอง รายละเอียดหลักสูตรสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://tica.thaigove.net หัวข้อ “ทุนรัฐบาลอินเดีย” สำหรับปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test)ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.inter.mua.go.th  หัวข้อ “News and Events”

ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อให้สมัครรับทุนในหลักสูตรที่ตนสนใจเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น รวมทั้งต้องทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุนและใบสมัครรับทุนรัฐบาลอินเดียส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) พร้อมสำเนาผลการทดสอบภาษาอังฏฤษภายในวันปิดรับสมัครที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 43102 หมายเลขโทรสาร 0 2143 9325

รายละเอียดทุนรัฐบาลอินเดีย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin 2017

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ดำเนินการจัดซื้อโปรแกรม Turnitin 2017  ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin 2017 ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยขอให้แจ้งรายชื่อถึง สวพ. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รับจำนวนจำกัดรอบละ 50 คน จำนวน 6 รอบ โดย สวพ.ยึดข้อมูลจากหนังสือของหน่วยงานที่ส่งมาก่อน รายละเอียด

 

ทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและยวัตกรรม ประจำปี 2561”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและยวัตกรรม ประจำปี 2561  เนื่องจากทุนวิจัยมัจำนวนจำกัด ทาง สกว. จะพิจารณาให้สิทธิผู้ที่ส่งเข้ามาก่อนตามลำดับ เปิดรับมัครข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560

หากบุคลากรในหน่วยงานสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://industry.trf.or.th หรือติดตามข่าวสารของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ได้ที่ https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf/

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

สมาคมเครื่อข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education : Enhancing Teaching, Learning and Assessment” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี่สามารถส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://thailandpod.org/home