สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตร)

แนะนำหลักสูตรรายละเอียดหลักสูตรคุณสมบัติผู้สมัครค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตรหนังสือรับรองคุณวุฒิ
scirmutp-envinscience-banner
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เน้นทักษะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีคุณภาพ บัฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการ นักวิจัยหรือนักปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์หรือผู้ฝึกอบรมวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ งานให้การปรึกษาและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Environmental Science and Natural Resources
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Environmental Science and Natural Resources)
ฺชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Environmental Science and Natural Resources)


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 138 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   32 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาไทย                                          3 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                   12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์        9 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          6 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                 2 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ                                          100 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   32   หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
01-001-101 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
3(3-0-6)
01-001-102 วรรณคดีมรดก
Literature Heritage
3(3-0-6)
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3(3-0-6)
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Thai for Business Communication
3(3-0-6)
01-001-105 เทคนิคการเขียน
Writing Techniques
3(3-0-6)
01-001-106 ภาษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
Language for Personality Development
3(3-0-6)
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
Thai for Presentation
3(3-0-6)
01-001-108 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai for Career
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต
01-002-101 ภาษาอังกฤษ1
English 1
3(3-0-6)
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3(3-0-6)
01-002-203 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3(3-0-6)
01-002-204 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation 2
3(3-0-6)
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3(3-0-6)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3(3-0-6)
01-002-207 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English in Everyday Life
3(3-0-6)
01-002-208 การเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบ 1
English Correspondence 1
3(3-0-6)
01-002-209 การเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบ 2
English Correspondence 2
3(3-0-6)
01-002-210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
01-002-211 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
English Reading 1
3(3-0-6)
01-002-212 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
English Reading 2
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
01-003-102 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3(3-0-6)
01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3(3-0-6)
01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3(3-0-6)
01-003-106 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3(3-0-6)
01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3(3-0-6)
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Philosophy of Sufficiency Economy
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
Information Services and Study Fundamentals
3(3-0-6)
01-004-102 ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skill
3(3-0-6)
01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3(3-0-6)
01-004-105 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilizations
3(3-0-6)
01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
02-001-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3(3-0-6)
02-001-102 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
02-002-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
3(3-0-6)
02-002-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
Man and Physical Science
3(3-0-6)
02-002-103 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
3(3-0-6)
02-002-105 เคมีในชีวิตประจําวัน
Chemistry in Daily Life
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาพลศึกษา
01-005-101 พลศึกษา
Physical Education
1(0-2-1)
01-005-105 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
1(0-2-1)
01-005-107 บาสเกตบอล
Basketball
1(0-2-1)
01-005-108 ฟุตซอล
Footsol
1(0-2-1)
01-005-116 ลีลาศ )
Social Dance
1(0-2-1
01-005-118 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1
Rhythmic Activities
(0-2-1)
01-005-121 กิจกรรม 1
Activities 1
1(0-2-1)
01-005-123 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health and Practices
1(0-2-1)
 • กลุ่มวิชานันทนาการ
01-006-101 นันทนาการ
Recreation
1(0-2-1)
01-006-102 นันทนาการกลางแจง
Outdoor Recreation
1(0-2-1)
01-006-103 การเป็นผู้นําค่ายพักแรม
Camp Leadership
1(0-2-1)
01-006-104 เกมสําหรับนันทนาการ
Game for Recreation
1(0-2-1)
01-006-105 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
Recreation for Training Courses
1(0-2-1 )
 • หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาแกน 14 หน่วยกิต
02-311-106 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3(3-0-6)
02-311-112 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3(3-0-6)
02-411-101 หลักเคมี
Principles of Chemistry
3(3-0-6)
02-411-102 ปฏิบัติการหลักเคมี
Principles of Chemistry Laboratory
1(0-2-1)
02-511-101 หลักฟิสิกส์
Principles of Physics
3(3-0-6)
02-511-102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
Principles of Physics Laboratory
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 71 หน่วยกิต
02-611-101 หลักชีววิทยา
Principles of Biology
3(3-0-6)
02-611-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
1(0-2-1)
02-412-103 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
3(3-0-6)
02-412-104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic Chemistry Laboratory
1(0-2-1)
02-412-105 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
3(3-0-6)
02-412-106 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
1(0-2-1)
02-612-201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3(3-0-6)
02-612-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1(0-2-1)
02-112-20 1 เคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry
3(3-0-6)
02-112-202 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Ecology
3(3-0-6)
02-112-203 หลักพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Basic of Appropriate Technology
3(3-0-6)
02-112-204 การควบคุมมลภาวะและการบําบัดของเสีย
Pollution Control and Waste Treatment
3(3-0-6)
02-112-205 มลพิษทางน้ํา
Water Pollution
3(3-0-6)
02-112-206 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา
Water Pollution Laboratory
1(0-2-1)
02-112-207 การจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Management
3(3-0-6)
02-112-308 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
Air Pollution and Control
3(3-0-6)
02-112-309 ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศ
Air Pollution Laboratory
1(0-2-1)
02-112-310 การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม
Industrial Waste Control
3(3-0-6)
02-112-311 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย
Wastewater Treatment Technology
3(3-0-6)
02-112-312 เทคโนโลยีของเสียอันตราย
Hazardous Waste Technology
3(3-0-6)
02-112-313 สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
Seminar in Environment
1(0-2-1)
02-112-314 การปฏิบัติเฉพาะหน่วยทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operations
3(3-0-6)
02-112-315 ปฏิบัติการทดลองเฉพาะหน่วยทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operations Laboratory
1(0-2-1)
02-112-316 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
3(3-0-6)
02-112-317 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3(3-0-6)
02-112-418 การฝึกงานทางสิ่งแวดล้อม )
Professional Training
6(0-40-0
02-112-419 โครงงานพิเศษทางสิ่งแวดล้อม
Special Project
3(1-6-2)
02-112-420 การจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
02-113-201 มลพิษทางดินและสารพิษตกค้าง
Soil Pollution and Toxic Substance Residues
3(3-0-6)
02-113-302 การอนุรักษ์และการพัฒนาพลังงาน
Energy Conservation and Development
3(3-0-6)
02-113-303 เทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Technology
3(3-0-6)
02-113-304 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology
3(3-0-6)
02-113-305 การป้องกันมลพิษ
Pollution Prevention
3(3-0-6)
02-113-306 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
3(3-0-6)
02-113-307 การสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Sanitation
3(3-0-6)
02-113-308 การจัดการคุณภาพน้ํา
Water Quality Management
3(3-0-6)
02-113-309 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Environmental Law
3(3-0-6)
02-113-310 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Principles of Natural Resource and Environmental Conservation
3(3-0-6)
02-113-311 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
3(3-0-6)
02-213-422 การประยุกต์คอมพิวเตอรในสิ่งแวดล้อม
Application to Computer in Environment
3(3-0-6)

Download (PDF, 1.05MB)

 • รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต

ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย รายภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาละภาคปกติ13,000 บาท
ภาคสมทบ23,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อนภาคปกติ5,500 บาท
ภาคสมทบ9,000 บาท
ค่าสมัครสอบคัดเลือก300 บาท
ค่าสอบพิเศษวิชาละ100 บาท
ค่าเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิตละ100 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต1,200 บาท
ค่าใบรายงานผลการศึกษา ชุดละ 50 บาท
ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ500 บาท
ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป้นนักศึกษา500 บาท
ค่าโอนย้ายสาขาวิชา/คณะ500 บาท
ค่าโอนย้ายมหาวิทยาลัย2,000 บาท
ค่าลงทะเบียน/ชำรุเงินช้ากว่ากำหนด วันละ
(แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ไม่รวมวันหยุดราชการ)
100 บาท
ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา100 บาท
ค่าใบแทนหนังสือรับรอง ฉบับละ50 บาท
ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ 500 บาท
ค่าเปลี่ยน เพิ่มหรือลดรายวิชา ครั้งละ 50 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

Manochนายมาโนช หลักฐานดี
- วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กศ.บ. สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายศุภชัย หิรัญศุภโชติ
- M.Sc.(Waste management and contaminated Site Treatment) Technische Universitaet Dresden,Germany
- วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
warinthornดร.วรินธร บุญยะโรจน์
- วท.ด. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
- Doctor of Engineering (Urban and Environment Engineering) Kyushu University,Japan
- วท.ม.(สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
pattarikaดร.ภัทริกา สูงสมบัติ
- ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล