สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตร)

แนะนำหลักสูตรรายละเอียดหลักสูตรคุณสมบัติผู้สมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรดาวน์โหลดหนังสือรับรองคุณวุฒิ
scirmutp-envinscience-banner
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เน้นทักษะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีคุณภาพ บัฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการ นักวิจัยหรือนักปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์หรือผู้ฝึกอบรมวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ งานให้การปรึกษาและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Environmental Science and Natural Resources
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Environmental Science and Natural Resources)
ฺชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Environmental Science and Natural Resources)


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 138 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   32 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาไทย                                          3 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                   12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์        9 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          6 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                 2 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ                                          100 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   32   หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
01-001-101 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
3(3-0-6)
01-001-102 วรรณคดีมรดก
Literature Heritage
3(3-0-6)
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3(3-0-6)
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Thai for Business Communication
3(3-0-6)
01-001-105 เทคนิคการเขียน
Writing Techniques
3(3-0-6)
01-001-106 ภาษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
Language for Personality Development
3(3-0-6)
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
Thai for Presentation
3(3-0-6)
01-001-108 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai for Career
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต
01-002-101 ภาษาอังกฤษ1
English 1
3(3-0-6)
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3(3-0-6)
01-002-203 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3(3-0-6)
01-002-204 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation 2
3(3-0-6)
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3(3-0-6)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3(3-0-6)
01-002-207 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English in Everyday Life
3(3-0-6)
01-002-208 การเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบ 1
English Correspondence 1
3(3-0-6)
01-002-209 การเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบ 2
English Correspondence 2
3(3-0-6)
01-002-210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
01-002-211 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
English Reading 1
3(3-0-6)
01-002-212 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
English Reading 2
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
01-003-102 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3(3-0-6)
01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3(3-0-6)
01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3(3-0-6)
01-003-106 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3(3-0-6)
01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3(3-0-6)
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Philosophy of Sufficiency Economy
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
Information Services and Study Fundamentals
3(3-0-6)
01-004-102 ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skill
3(3-0-6)
01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3(3-0-6)
01-004-105 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilizations
3(3-0-6)
01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
02-001-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3(3-0-6)
02-001-102 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
02-002-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
3(3-0-6)
02-002-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
Man and Physical Science
3(3-0-6)
02-002-103 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
3(3-0-6)
02-002-105 เคมีในชีวิตประจําวัน
Chemistry in Daily Life
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาพลศึกษา
01-005-101 พลศึกษา
Physical Education
1(0-2-1)
01-005-105 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
1(0-2-1)
01-005-107 บาสเกตบอล
Basketball
1(0-2-1)
01-005-108 ฟุตซอล
Footsol
1(0-2-1)
01-005-116 ลีลาศ )
Social Dance
1(0-2-1
01-005-118 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1
Rhythmic Activities
(0-2-1)
01-005-121 กิจกรรม 1
Activities 1
1(0-2-1)
01-005-123 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health and Practices
1(0-2-1)
 • กลุ่มวิชานันทนาการ
01-006-101 นันทนาการ
Recreation
1(0-2-1)
01-006-102 นันทนาการกลางแจง
Outdoor Recreation
1(0-2-1)
01-006-103 การเป็นผู้นําค่ายพักแรม
Camp Leadership
1(0-2-1)
01-006-104 เกมสําหรับนันทนาการ
Game for Recreation
1(0-2-1)
01-006-105 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
Recreation for Training Courses
1(0-2-1 )
 • หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาแกน 14 หน่วยกิต
02-311-106 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3(3-0-6)
02-311-112 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3(3-0-6)
02-411-101 หลักเคมี
Principles of Chemistry
3(3-0-6)
02-411-102 ปฏิบัติการหลักเคมี
Principles of Chemistry Laboratory
1(0-2-1)
02-511-101 หลักฟิสิกส์
Principles of Physics
3(3-0-6)
02-511-102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
Principles of Physics Laboratory
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 71 หน่วยกิต
02-611-101 หลักชีววิทยา
Principles of Biology
3(3-0-6)
02-611-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
1(0-2-1)
02-412-103 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
3(3-0-6)
02-412-104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic Chemistry Laboratory
1(0-2-1)
02-412-105 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
3(3-0-6)
02-412-106 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
1(0-2-1)
02-612-201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3(3-0-6)
02-612-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1(0-2-1)
02-112-20 1 เคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry
3(3-0-6)
02-112-202 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Ecology
3(3-0-6)
02-112-203 หลักพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Basic of Appropriate Technology
3(3-0-6)
02-112-204 การควบคุมมลภาวะและการบําบัดของเสีย
Pollution Control and Waste Treatment
3(3-0-6)
02-112-205 มลพิษทางน้ํา
Water Pollution
3(3-0-6)
02-112-206 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา
Water Pollution Laboratory
1(0-2-1)
02-112-207 การจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Management
3(3-0-6)
02-112-308 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
Air Pollution and Control
3(3-0-6)
02-112-309 ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศ
Air Pollution Laboratory
1(0-2-1)
02-112-310 การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม
Industrial Waste Control
3(3-0-6)
02-112-311 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย
Wastewater Treatment Technology
3(3-0-6)
02-112-312 เทคโนโลยีของเสียอันตราย
Hazardous Waste Technology
3(3-0-6)
02-112-313 สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
Seminar in Environment
1(0-2-1)
02-112-314 การปฏิบัติเฉพาะหน่วยทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operations
3(3-0-6)
02-112-315 ปฏิบัติการทดลองเฉพาะหน่วยทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operations Laboratory
1(0-2-1)
02-112-316 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
3(3-0-6)
02-112-317 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3(3-0-6)
02-112-418 การฝึกงานทางสิ่งแวดล้อม )
Professional Training
6(0-40-0
02-112-419 โครงงานพิเศษทางสิ่งแวดล้อม
Special Project
3(1-6-2)
02-112-420 การจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
02-113-201 มลพิษทางดินและสารพิษตกค้าง
Soil Pollution and Toxic Substance Residues
3(3-0-6)
02-113-302 การอนุรักษ์และการพัฒนาพลังงาน
Energy Conservation and Development
3(3-0-6)
02-113-303 เทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Technology
3(3-0-6)
02-113-304 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology
3(3-0-6)
02-113-305 การป้องกันมลพิษ
Pollution Prevention
3(3-0-6)
02-113-306 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
3(3-0-6)
02-113-307 การสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Sanitation
3(3-0-6)
02-113-308 การจัดการคุณภาพน้ํา
Water Quality Management
3(3-0-6)
02-113-309 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Environmental Law
3(3-0-6)
02-113-310 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Principles of Natural Resource and Environmental Conservation
3(3-0-6)
02-113-311 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
3(3-0-6)
02-213-422 การประยุกต์คอมพิวเตอรในสิ่งแวดล้อม
Application to Computer in Environment
3(3-0-6)
 • รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

Manochนายมาโนช หลักฐานดี
- วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กศ.บ. สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายศุภชัย หิรัญศุภโชติ
- M.Sc.(Waste management and contaminated Site Treatment) Technische Universitaet Dresden,Germany
- วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
warinthornดร.วรินธร บุญยะโรจน์
- วท.ด. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
- Doctor of Engineering (Urban and Environment Engineering) Kyushu University,Japan
- วท.ม.(สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
pattarikaดร.ภัทริกา สูงสมบัติ
- ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล