ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมระยะที่ 2 การออกแบบสื่อ Info graphic เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ : กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม ระยะที่ 2 การออกแบบสื่อ Info graphic  เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมต่างๆ ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี