ข่าวกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับอาชีวศึกษา

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม  2562 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์แนะแนวทั้ง 2 สถานที่  ให้เข้าพบ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. และ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เพื่อนำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563