ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus ระดับควอไทล์ 1 (Q1) ของวารสาร Construction and Building Materials Volume 416 (February 2024)

2.ดร.วราวุฒิ พุทธให้ อาจารยประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิก ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus ระดับควอไทล์ 1 (Q1) ของวารสาร Separation and Purification Technology Volume 333 (April 2024, 125851)

 

Loading