ข่าว

ทีมงานจอยลิเดย์ บริษัท แฟมมีลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด ส่งมอบตัวอย่างสแตมป์รีไซเคิลให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดี และดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คุณประวิตร์ การศุข และทีมงานจอยลิเดย์ บริษัท แฟมมีลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด ซึ่งได้ส่งมอบตัวอย่างสแตมป์รีไซเคิลให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไป Upcycle เป็นวัสดุตั้งต้นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่างๆ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ภายใต้แนวทางความยั่งยืนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมีปริมาณการใช้ถึง 6 ตันต่อเดือน เพื่อจะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้แก่ชุมชน องค์กร หรือมูลนิธิต่างๆ ที่ขาดแคลน

Loading