ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus ระดับควอไทล์ 2 (Q2) ของวารสาร Polymer Engineering and Science Volume 64 Issue 4 (April 2024)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus ระดับควอไทล์ 2 (Q) ของวารสาร Radiation Physics and Chemistry Volume 220 (July 2024)

 

Loading