ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด ทางด้านวิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ/หรือ พื้นที่ที่รับสิทธิให้ใช้ประโยชน์เพื่อร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรและการปลูกกัญชา ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจาก การศึกษา วิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาและผลิตตำรับยา“กัญชา” พืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์ และ สมุนไพร สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนการบริการทางสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ อาคาร Genco  ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Loading