ข่าวกิจกรรม

คณะวิทย์ฯ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 จ.นนทบุรี จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ“เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (The 6th National Conference on Science, Technology and Innovation: Bio-Circular-Green (BCG) Economy and Global Climate Change) ในรูปแบบผสมผสาน On-site และ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ บริเวณชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการ การแสดง และการสาธิตผลงานวิจัยของคณะและหน่วยงานภายนอก มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากนักวิจัยหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ยังมีการแสดงบูธนิทรรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่4, รัชกาลที่9, รัชกาลที่10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในที่ประชุมว่า Bio-Circular-Green Economy คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Global Climate Change ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ การจัดโครงการครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัยจากทั่วทั้งประเทศได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของตน แลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ เพื่อจะได้ต่อยอด สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม จนเป็นเครือข่ายงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ สามารถพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Loading