ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   ทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” จากมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ อนุมัติแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

Loading