Event Newsข่าว

ประชาสัมพันธ์ คอร์สเรียนออนไลน์…ฟรี!!

ประชาสัมพันธ์โครงการของสถาบันภาษานะครับคอร์สเรียนออนไลน์…ฟรี!!   EVERYDAY ENGLISH

สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มทร.พระนคร ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ EDMODO  โปรดใช้ E-mail มหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ระบบ EDMODO เข้าเรียนได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของแต่ละวัน และมีผู้เชี่ยวชาญตอบคำถาม และ.
ประเมิน ชิ้นงานผ่าน EDMODO สถาบันภาษาจัดการเรียนการสอนเป็น 2 รอบ

  • รอบที่ 1 วันที่ 1, 4-8 และ 11-13 พ.ค. 63
  • รอบที่ 2 วันที่ 18-22 และ 25-28 พ.ค.63

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่ 21-24 เมษายน 63 (รับรอบละไม่เกิน 50 คน)โปรดใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยในการสมัครเท่านั้น

     หมายเหตุ

  1. โปรดเข้ากลุ่มไลน์ : Everyday English เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติม
  2. มอบประกาศนียบัตร ผ่าน E-mail ถ้าได้คะแนน Posttest 70% ขึ้นไป

     ติดดต่อสอบถาม : สถาบันภาษา : 0 2665 3777 ต่อ 6056, อัสนี : 09 8259 4669,พิเชษฐ์ : 08 9125 4749