ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการบิน กับบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและ    การบิน กับนาวาอากาศโทพัฒน์ วินมูน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ทางด้านนักบิน การซ่อมบำรุงอากาศยาน และการสนับสนุนภาคพื้น หรือการจัดการท่าอากาศยาน พร้อมมีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)