mou

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการและการบิน กับนาวาอากาศโทพัฒน์  วินมูน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ทางด้านนักบิน การซ่อมบำรุงอากาศยาน และการสนับสนุนภาคพื้นหรือการจัดการท่าอากาศยาน พร้อมมีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

วันที่ :  30  กันยายน 2562
สถานที่ :  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

1.คู่ภาคีจะต้องร่วมมือกันเพื่อผลผลประโยชน์ในการส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ อากาศยานและการบิน ดังนี้
1.1 พัฒนาและฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับนักบินการบำรุงรักษาเครื่องบินและโปรแกรมสนับสนุนภาคพื้นดินการบิน
1.2 พัฒนาหลักสูตร จัดทัศนศึกษาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ ระหว่างบุคลากรและนักวิชาการ
1.3 มีส่วนร่วมในการสัมมนาการประชุมทางวิชาการและการบรรยาย
1.4 ขยายโอกาสการเรียนรู้และการศึกษาแบบร่วมมือ
1.5 รับสมัครนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของหลักสูตร
1.6 ให้ทุนการศึกษา บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ต้องการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของพวกเขาผ่านการศึกษาต่อในหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือ
1.7 จัดหาทรัพยากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ
1.8 การแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการและข้อมูลอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี 

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประมวลภาพ

 

 

 422 total views,  1 views today