หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

แนะนำหลักสูตรจุดเด่นของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรหนังสือรับรองหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิคุณสมบัติผู้สมัครค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลงานวิจัยโอกาสในการประกอบอาชีพสหกิจศึกษากิจกรรมห้องเรียนทฤษฎี/ห้องปฏิบัติการข้อมูลศิษยเก่ารายงานสภาพอากาศติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เน้นทักษะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีคุณภาพ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการ นักวิจัยหรือนักปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์หรือผู้ฝึกอบรมวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ งานให้การปรึกษาและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

จุดเด่นหลักสูตร
” การพัฒนานักสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ​ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25511941103837
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science   and Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ไทย): วท.บ.  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Sc. (Environmental Science and Technology)

โครงสร้างหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    136   หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 94 หน่วยกิต 
ข.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 41 หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 16 หน่วยกิต
ข.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 41 หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15 หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 14 หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม 6 หน่วยกิต
ข.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
  (Thai for Communication)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)
  (Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6)
  (Thai for Presentation)
GE2100104 วรรณคดีไทย 3(3-0-6)
  (Thai Literature)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
  (Thai Writing for Careers)


กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
  (English 1)  
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
  (English 2)
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6)
  (Technical English)  
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
  (English for Careers)
GE2200103 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
  (English for Careers)  
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
  (English Listening)
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
  (English Conversation)  
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6)
  (Fundamental Chinese)
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
(Chinese for Communication)


กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย 3(3-0-6)
  (Social Dynamics and Modernity)  
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
  (Human Relations)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
  (Research Methodology)  
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม 3(3-0-6)
  (Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
  (Society and Economy)  
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
  (Sufficiency Economy Philosophy)
GE2300107 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 3(3-0-6)
  (Law and Professional Ethics)  
GE2300108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
  (ASEAN Studies)
GE2300109 สันติศึกษา 3(3-0-6)
(Peace Studies)
GE2300109 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
(Information Literacy and Study Skills)
GE2400101 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
(General Psychology)
GE2400102 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
(Thai Studies and Local Wisdom)
GE2400103 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
(Personality Development)
GE2400104 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6)
(Qualitative Research)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ 3(3-0-6)
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
(Mind Development for Quality of Life)


กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1)
  (Physical  Education)
GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1)
  (Social  Dance)
GE2500103 กีฬาประเภททีม 1(0-2-1)
  (Team  Sports)
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1)
  (Individual Sports)
GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1)
  (Recreation)


กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
  (Fundamental Mathematics)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
  (Introduction to Statistics)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  (Mathematics in Daily Life)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  (Science in Daily Life)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)
  (Environment and Resource Management)

กลุ่มวิชาบูรณาการ  4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• กลุ่มวิชาบูรณการด้านสังคมศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 2(2-0-4)
  (World in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ 2(2-0-4)
  (Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก 2(2-0-4)
  (Life and Positive thinking)
GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
  (Exercise and Sports  for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
  (Activities for Health)


• กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)
(Miscellaneous Mathematics)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต 2(2-0-4)
(Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
(Material and Application in Daily Life)


หมวดวิชาเฉพาะด้าน        101 หน่วยกิต 

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน                       27 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2031103 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
(Calculus 1)
ST2031104 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
(Calculus 2)
ST2041108 เคมี 1 3(3-0-6)
(Chemistry 1)
ST2041109 เคมี 2 1(0-2-1)
(Chemistry 2)
ST2041110 ปฏิบัติการเคมี 1 3(3-0-6)
(Chemistry Laboratory 1)
ST2041111 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-2-1)
(Chemistry Laboratory 2)
ST2051111 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
(General Physics)
ST2051112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1)
(General Physics Laboratory)
ST2061103 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
(General Biology)
ST2061104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-2-1)
(General Biology Laboratory)
ST2011101 จุลชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6)
(Fundamentals of Microbiology)
ST2011102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-2-1)
(Fundamentals of Microbiology Laboratory)
ST2011301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)


• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2031106 หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3(3-0-6)
(Principles of Statistics)
ST2042103 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
(Organic Chemistry)
ST2042104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-2-1)
(Organic Chemistry Laboratory)
ST2042107 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
(Analytical Chemistry)
ST2042208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-2-1)
(Analytical Chemistry Laboratory)
ST2042201 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Biochemistry)
ST2011202 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 1(0-2-1)
(Introduction to Biochemistry Laboratory)

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 41 หน่วนกิต  ประกอบด้วย
• กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม  6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2012201 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Environmental Chemistry)
ST2012201 นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
(Ecology)

• กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  17 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2012203 มลพิษทางน้ำ 3(3-0-6)
(Water Pollution)
ST2012204 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ำ 1(0-2-1)
(Water Pollution Laboratory)
ST2012205 การบำบัดน้ำเสีย 3(3-0-6)
(Wastewater Treatment)
ST2012206 มลพิษทางอากาศและเสียง 3(3-0-6)
(Air and Noise Pollution)
ST2012307 ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศและเสียง 1(0-2-1)
(Air and Noise Pollution Laboratory)
ST2012308 เทคโนโลยีของเสียอันตราย 3(3-0-6)
(Hazardous Waste Technology)
ST2012309 การควบคุมมลพิษและการบำบัดของเสีย 3(3-0-6)
(Pollution Control and Waste Treatment)

• กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  12  หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2012210 ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
(Natural Resources)
ST2012311 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
(Geographical Information System for Environment)
ST2012312 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
ST2012413 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Environmental Management)

• กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  12  หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2012314 สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม 1(0-2-1)
(Environmental Seminar)
ST2012315 การเตรียมโครงงานทางสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
(Environmental Pre-Project)
ST2012416 โครงงานทางสิ่งแวดล้อม 3(0-9-0)
(Environmental Project)

วิชาเลือกเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต  กำหนดให้ศึกษาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2013301 สหกิจศึกษาทางสิ่งแวดล้อม 6(0-40-0)
(Cooperative  Education for Environment)

ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้ลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางสิ่งแวดล้อม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2013302 การฝึกงานทางสิ่งแวดล้อม 3(0-40-0)
(Practice in Environment)

เลือกศึกษาให้ครบ 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

ST2013303 มลพิษทางเดิน 3(3-0-6)
(Soil   Pollution)
ST2013304 สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 3(3-0-6)
(Marine and Coastal Environment)
ST2013305 การอนุรักษ์และการพัฒนาพลังงาน 3(3-0-6)
(Energy Conservation and Development)
ST2013306 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Environmental Health)
ST2013307 พฤกษศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Environmental Botany)
ST2013308 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
(Environmental Microbiology)
ST2013309 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
(Environmental Toxicology)
ST2013310 กฏหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Environmental Toxicology)
ST2013311 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Environmental Toxicology)
ST2013312 การจัดการความปลอดภัยและสาธารณสุขอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Safety and Public Health Management)
ST2013313 การจัดการขยะมูลฝอย 3(3-0-6)
(Solid Waste Management)
ST2013314 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย 3(2-2-5)
(Waste Utilization Technology)
ST2013315 เทคโนโลยีและปฏิบัติการจัดการขยะ 3(2-2-5)
(Waste Management pratices and Technology)

หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คำอธิบายรายวิชา      รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษารัฐ ของสำนักงานก.พ.

Download (PDF, 168KB)

ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

Download (PDF, 253KB)

การรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Download (PDF, 5.31MB)

 

Download (PDF, 158KB)

การรับรองการประชุมจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Download (PDF, 187KB)

การรับรองจากการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Download (PDF, 300KB)

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

Download (PDF, 973KB)

 

Download (PDF, 194KB)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา “แบบแหมาจ่าย”
รายภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา (ปกติ)      13,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
- Doctor of Engineering (Urban and Environment Engineering) Kyushu
University,Japan
- วท.ม.(สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
- วท.บ.(ชีววิทยา)

ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
- Ph.D Environmental Science Program (Molecular Biology of Bacteria) The
Ohio-State University USA,2001
- M.Sc. Biochemistry The Ohio-State University USA, 1998
- วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล,2532
warinthornผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์
- วท.ด. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา
pattarikaดร.ภัทริกา สูงสมบัติ
- ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดเยื่อไข่ อุดมด้วยเปปไทด์และคอลลาเจน คุณภาพสูงแต่ราคาย่อมเยา
นักวิจัย : ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ  ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ  ผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อำนวยพร  มาโนช หลักฐานดี 

 

คณะผู้วิจัยดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ  ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ  ผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อำนวยพร  มาโนช หลักฐานดี  อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันคิดค้นครีมบำรุงผิวหน้าด้วยสารสกัดเยื่อไข่ซึ่งอุดมด้วยเปปไทด์และคอลลาเจน มีอนุภาคช่วยเร่งกระตุ้นการทำให้ผิวเต่งตึง ช่วยลดริ้วรอย และช่วยเสริมการดูแลสุขภาพผิวให้อ่อนเยาว์  จึงทำการสกัดสารออกจากเยื่อเปลือกไข่ เพื่อให้ได้โปรตีนไฮโดรไลเสต ซึ่งเป็นแหล่งของคอลลาเจนและเปปไทด์ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบส่วนสำคัญในครีมบำรุงผิวหน้าในการช่วยเร่งการสร้างคอลลเจน และลดริ้วรอยเหี่ยวย่นบนผิวหน้าได้ เยื่อเปลือกไข่ (EMS) เป็นแผ่นบาง ๆ ที่มาจากด้านในของเปลือกไข่ เป็นแหล่งสารสำคัญที่ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของคอลลาเจนชนิดที่สามที่อยู่ใต้เซลล์ผิวหนัง โดยขั้นตอนการวิจัยได้นำวิธีการสกัดทางกายภาพ และทางเคมี มาประยุกต์ใช้ในการทำปฏิกิริยาของเอนไซม์ ในการย่อยเยื่อหุ้มเปลือกไข่ เพื่อสกัดโปรตีนไฮโดรไลเสต ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ และได้สารกลุ่มคอลลาเจน อาทิ เคราติน ไฮยาลูรอนิก และคอนโดรอิตินซัลเฟต  ซึ่งกระบวนการเริ่มต้นด้วยวิธีการย่อยสลาย ใช้แบคทีเรียชนิดกรดแลกติกที่เป็นมิตรต่อมนุษย์ในการย่อยโปรตีนจากเยื่อหุ้มเซลล์เปลือกไข่โดยตรง

ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงส้นเท้า สารสกัดจากเปลือกกล้วยและเปลือกมะละกอ ไร้สารเคมีกันบูด
นักวิจัย : ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ  ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ    

ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ และดร.ภัทริกา สูงสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้กับนางสาววิมลรัตน์ ม่วงประเสริฐ นางสาวนันทชา เนื้อนวล และนางสาวแก้วกาญจน์ เสียงเสนาะ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงส้นเท้า ด้วยสารสกัดธรรมชาติจากเปลือกกล้วยและเปลือกมะละกอ ที่มีประสิทธิภาพในการทํางานยับยั้งจุลินทรีย์ ปราศจากสารเคมีที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงส้นเท้าจากเปลือกกล้วยและเปลือกมะละกอไร้สารเคมีกันเสีย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสีเขียว (Green Environment) ให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และยังเป็นการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ของธรรมชาติเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากทำการสกัดหยาบโดยการต้มเปลือกกล้วยด้วย Mineral Oil และสารสกัดจากเนื้อกล้วย  เมื่อได้สารสกัดแยกชั้น ให้นำแต่ละชั้นมาทดสอบดูคุณสมบัติการอยู่ตัวในครีมทาส้นเท้า การเป็นพิษต่อเซลล์ จากนั้นทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์  (Bacteria Fungi และ Yeasts) โดยวิธี Disk Diffusion และ Turbidity ในระยะเวลาที่เร่งเสมือน 1 ปี เสร็จแล้วทำการผสมครีมบำรุงส้นเท้าตามสูตรที่เตรียมไว้ และทดสอบความคงตัวของครีมเป็นอันเสร็จสิ้น

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  • นักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
  • ผู้ปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษ
  • นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ให้การปรึกษาและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ประเมิน/วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
สถานประกอบการสหกิจศึกษา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โทร.02-6667000
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี
โทร. 02-241 2051 – 56
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี
โทร.02-9688535
โทรสาร 02-9688062
โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
โทร.02-2993901
บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.02-6681411-2
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
โทร.02-5838325 โทรสาร 02-5835011

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แลพเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทร.02-5646500


องค์กรเภสัชกรรม
โทร.086-3630915
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสารสนเทศบุคคล
โทร. 0 2436 4831

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้กฟผ. สำนักงานกลาง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Google Meet) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (ENVI GAMES) : KANPAI GAMES” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม ระยะที่ 2 การออกแบบสื่อ Info graphic  เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมระยะที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

ห้องเรียนทฤษฎีและห้องเรียนปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางน้ำ

ห้องปฏิบัติการด้านมลพิษทางกาศ-รังสี

ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสาขาวิชา : โทร 0-2836-3000 ต่อ 4189
Facebook : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มทร.พระนคร 
งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3000 ต่อ 4159
Facebook : SciRmutpFB
E-mail : infosci@rmutp.ac.th

 

Loading