ข่าวข่าวกิจกรรม

อบรมสัมมนา “แนวทางการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ”

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา “แนวทางการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ”  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ภาวนี นรัตถรักษา  จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาจากแบบดั้งเดิมสู่แบบ Outcome-based education ได้มาบรรยายพร้อมให้คำแนะนำด้านการพัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขอการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ ที่เน้นเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในระยะแรกมีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตรนำร่องเพื่อที่จะขยายผลสู่หลักสูตรอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป ในระยะ ๓ – ๔  ปี ข้างหน้า

Loading