ข่าวข่าวกิจกรรม

โครงการบูรณาการความร่วมมือทางด้านการผลิตสื่อเพื่องานแนะแนวและสื่อสารองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย งานแนะแนวฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือทางด้านการผลิตสื่อเพื่อใช้สำหรับแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร. วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเข้าศึกษาดูงานการพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการต้อนรับและให้คำแนะนำ จาก ดร.ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและรองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 4,074 total views,  79 views today