Event Newsข่าว

ประชาสัมพันธ์ : โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)

📢 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.๑ ชั้น ๒ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีการประกวดนวัตกรรม ๒ กลุ่ม ได้แก่
๑. นวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ  ๒. นวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แบ่งตามประเภทการประกวดประกอบด้วย
(๑) ประเภทที่ ๑ นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยกำหนดให้มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย ๓ คน (เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจะประกาศผลรอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๘๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
(๒) ประเภทที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน หมู่บ้าน (เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และจะประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔)
รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
: ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
: ทุกรางวัลจะตัดสินรอบคัดเลือกในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔
: ส่งผลงานได้ที่อีเมล : ZeroWasteInnovation@gmail.com
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Friendly Design // เว็บไซต์ www.ThailandFriendlyDesignThailand.com  // Twitter : @ThailandFd // Instagram : Friendlydesignthailand หรือ โทร. ๐๘๑-๘๕๕-๑๑๙๙ 081-855-1199 และ ๐๘๑-๕๖๒-๙๕๔๑

 2,177 total views,  1 views today