mou

บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท โรงพยาบาลยันฮี  จำกัด นำโดยดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง กับนายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี  ด้านการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม “กัญชา” พืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์

วันที่ :   ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๔
สถานที่ :  ณ ตึก inter ๑๓ ชั้น ๑๓  โรงพยาบาลยันฮี

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

๑.๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่รับสิทธิให้ใช้ประโยชน์เพื่อร่วมดำเนินการศึกษา วิจัย พืชสมุนไพรและปลูกกัญชา ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้
๑.๒ เพื่อนำผลิตผลจากกัญชาส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ สามารถจำหน่ายให้กับหน่วยงาน และ/หรือ ผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายได้
๑.๓ เพื่อให้บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด ได้มีและนำผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ ไปใช้ประโยชน์อื่น ทั้งด้านการแพทย์  อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ตามภูมิปัญญา และสามารถจำหน่ายและพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้
๑.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจาก การศึกษา วิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาและผลิตตำรับยา (Pharmacopoeia ) “กัญชา” พืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์ และสมุนไพรที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนการบริการทางสาธารณสุข แบบครบวงจร โดยเฉพาะในบริบทของห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
๑.๕ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการสร้าง พัฒนา และนำผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการโดยเฉพาะว่าด้วย วิชาการ การวิจัยและพัฒนา “กัญชา” เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด (MOU)

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด (MOA)

ประมวลภาพ

 

Loading