mou

วิสาหกิจชุมชนปทุมทอง กับบริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางแพทย์และเชิงพาณิชย์ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และวิสาหกิจชุมชนปทุมทอง  กับบริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด  นำโดยดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง กับนายสุวภัทร พงษ์วิจิตร ประธานวิสาหกิจชุมชนปทุมทอง และลงนามความร่วมมือกับนายอัศวิน วิภูศิริ  ประธานกรรมการบริหาร  นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด  ทางด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา การผลิต (ปลูกและสารสกัด) และการผลิตสารสำคัญบริสุทธิ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ “กัญชา” พืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์ และสมุนไพร

วันที่ :   ๒๙   มิถุนายน  ๒๕๖๔
สถานที่ : ณ บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่่อสิ่งแวดล้อม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

.๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๑.๑.๑ ดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนา การผลิต (ปลูกและสารสกัด) และการผลิตสารสำคัญบริสุทธิ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ “กัญชา” พืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์ และ สมุนไพร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทางการแพทย์เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางด้านยาสมุนไพรของประเทศ
๑.๑.๒ ดำเนินการขออนุญาตผลิต (สกัดกลั่น/สารสกัด/สารบริสุทธิ์) ณ พื้นที่ของ “Sci-RMUTP” ตามมาตรฐานการผลิตที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสอดคล้องกับมาตรา ๒๖/๕ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๑.๑.๓ ร่วมดำเนินการขออนุญาตผลิต (ปลูก) ณ พื้นที่ของ “วิสาหกิจชุมชนปทุมทอง” ที่เป็นไปตามข้อกำหนดการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสอดคล้องกับมาตรา ๒๖/๕ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๑.๑.๔ ดำเนินการสกัดสารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (CBD) ที่มีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก ซึ่งไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย ตามที่ “วิสาหกิจชุมชนปทุมทอง” ร่วมกับ “บริษัท  เจนโก้ เมดิคอล จำกัด” ร้องขอ ส่วนที่เป็นของเหลือจากการสกัดรวมถึงการทำบริสุทธิ์ ซึ่งยังถือเป็นยาเสพติดให้โทษ ให้ “Sci-RMUTP” เป็นผู้บริหารจัดการ ให้เป็นไปตามแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และ/หรือ ทางวิทยาศาสตร์ได้ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๕ ดำเนินการสนับสนุนโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เภสัชกร และบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
๑.๑.๖ ร่วมกันวิจัย พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการควบคุมดูแลตามระบบมาตรฐาน ผ่านกระบวนการสัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งการจัดทำหลักเกณฑ์การกรองบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เป็นไปอย่างมีระบบและมาตรฐาน
๑.๑.๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลให้ประชาชน หรือสาธารณชนได้รับทราบประโยชน์ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
๑.๑.๘ ดำเนินการภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียมปฏิบัติและนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย
๑.๑.๙ ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

. วิสาหกิจชุมชนปทุมทอง และ บริษัท  เจนโก้ เมดิคอล จำกัด

๑.๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนและเข้าร่วมดำเนินการในการศึกษาวิจัย พัฒนา การผลิต (ปลูก) “กัญชา” พืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์ และ สมุนไพร เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย การพัฒนาทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และประโยชน์ของทางราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
๑.๒.๒ ดำเนินการสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกับ “Sci-RMUTP” เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
๑.๒.๓ เป็นผู้ลงทุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อให้สามารถผลิต (ปลูก) “กัญชา” ได้ ตามหลักวิชาการ มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๔ ดำเนินการสนับสนุนโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เภสัชกร และบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
๑.๒.๕ ร่วมกันวิจัย พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการควบคุมดูแลตามระบบมาตรฐาน ผ่านกระบวนการสัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งการจัดทำหลักเกณฑ์การกรองบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เป็นไปอย่างมีระบบและมาตรฐาน
๑.๒.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลให้ประชาชน หรือสาธารณชนได้รับทราบประโยชน์ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
๑.๒.๗ ดำเนินการภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียมปฏิบัติ และนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา ๕ ปี

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร และวิสาหกิจชุมชนปทุมทอง กับบริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด 

ประมวลภาพ

Loading