ข่าว

คณะวิทย์ฯ มทร.พระนคร เข้ารับรางวัลเพชรพลับพลา “องค์กรและผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาดีเด่น”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นตัวแทน เข้ารับรางวัลเพชรพลับพลา “องค์กรและผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาดีเด่น” ในกิจกรรมมอบรางวัล “วันเกียรติยศ เพชรพลับพลา” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมฉัตรแก้ว อาคารพลับพลา 6  ชั้น 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

 

Loading