ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย” โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ ม่วงชู

 

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย” โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ ม่วงชู เป็นผู้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น. รูปแบบออนไลน์ (Google Meet)

Loading