กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย” โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ ม่วงชู

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

  งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) […]

Loading

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการองค์ความรู้” โดย ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ และ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรแบบ OBE” โดย ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว และ ดร.นริศรา นาคเมธี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

  งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) […]

Loading

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สายวิชาการ)

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Loading

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Loading