กลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้ม โดย บริษัท เอสวายจี โฮลดิ้ง จำกัด

Posted Posted in mou

รองศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสามฝ่าย ได้แก่  […]

Loading

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ บริษัทเอสวายจี โฮลดิ้ง จำกัด

Posted Posted in mou

รองศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสามฝ่าย ได้แก่  […]

Loading

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Posted Posted in mou

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ว่าด้วย […]

Loading