รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

ขอแสดงความยินดี แด่ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีเด่น” จากเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดรับรางวัลในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาของ ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ

เนื่องด้วยนายวสันต์ ตั้งเจริญ  บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เม.ย. 2560 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดกลางทุมมาวาส ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  กำหนดสวดอภิธรรมศพ ในวันจันทร์ที่ 24 เม.ย. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 20.00 น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560 เวลา 16.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 โดยมีรถตู้ จำนวน 2 คัน (เวลารถออกรอแจ้งให้ทราบ)
– เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560  
– วันฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560  ณ วัดกลางทุมมาวาส 

หมายเหตุ บุคลากรที่จะร่วมเดินทางไปฟังสวดอภิธรรมศพในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 กรุณาลงชื่อได้ที่  คุณรติกร บุญเพ็ง ภายในวันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. แลบุคลากรที่จะร่วมเดินทางไปวันฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560 กรุณาลงชื่อได้ที่ คุณรติกร บุญเพ็ง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.

 

ขอเชิญบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสัมมาการใช้งาน Microsoft Office2010

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงาน  ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 9 (ศูนย์พระนครเหนือ)  โทร.02-2836-3000 ต่อ 4211, 4156 และ 4159  อ. ศิริชัย  โทร. 08-7817-0678  อ. วิภา โทร. 08-9170-3421 และคุณศุภานัน โทร.08-3064-5099

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีนโยบายกำหนดแผนการ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน จึงได้รับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชนถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองและความต้องการที่จะเรียนรู้การใช้โปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำเอกสารรายงาน โปรแกรมที่ช่วยในการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำงาน โปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนองาน เพื่อที่ทางชุมชนนั้นจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานบริการชุมชนของตนเอง

จากข้อคิดเห็นจากชุมชนผนวกกับความต้องการที่จะพัฒนาตนเองของชุมชน ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงเล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ความสามารถของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มี ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน โดยการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ   เพื่อให้บุคคลภายในชุมชนเชิงกระบือ  และบุคลลทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำนักงาน ได้แก่ โปรแกรมจัดทำเอกสาร, โปรแกมนำเสนองาน และ โปรแกรมตารางคำนวณ  เพื่อพัฒนาความรู้ ในการจัดทำเอกสารรายงาน การนำเสนองาน  และ การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี
  3. เพื่อให้มีทักษะความรู้ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน  และบุคคลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เชิงปริมาณ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่องานบริการชุมชน  จำนวน 30  คน
  1. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่อการจัดทำเอกสารข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว

สถานที่ดำเนินการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 9

ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560  สอบสัมภาษณ์วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง

Download (PDF, 1.2MB)

ห้องสอบสัมภาษณ์

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ) ห้อง 9302
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี  โดยการเทียบโอน ภาคสมทบ) ห้อง 9302
  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (4 ปี ภาคปกติ) ห้อง 9303
  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ) ห้อง 9301
เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชน,ใบขับขี่,บัตรนักเรียน,นักศึกษา หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. สำเนาใบปพ.1 (เอกสารตัวไม่สมบูรณ์ หรือสมบูรณ์แล้ว) ที่ทางสถานศึกษาออกให้
3. แฟ้มสะสมผลงาน (มีหรือไม่มีก็ได้)

สติ๊กเกอร์ติดรถผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ

ฝากประชาสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากร ทราบ ผู้ใดที่มีความประสงค์จะขอสติ๊กเกอร์ติดรถผ่านเข้า – ออก ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ส่งสำเนาทะเบียนรถ  จำนวน 1 ฉบับ พร้อมกับเซนต์รับรองสำเนาและส่งมายังงานอาคารสถานที่ฯ ชั้น 1 ภายในวันที่ 30 มีนาคม  2560

GDE Error: Unsupported File Type (png)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้ง วันเวลา สถานที่สอบ และรายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภาคการศึกษา 1/2560

วัน เวลา สถานที่สอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

งานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

เรียนเชิญผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตฯ

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ทุกท่าน  ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต   ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ลานจอดรถบริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ตั้งแต่เวลา   8.30 – 9.00 น.

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และกำหนดการโครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี