การประชุมวิชาการระดับชาติและเปิดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (SISC)

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 […]

บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด และศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม เชียงใหม่

Posted Posted in ข่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]