ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559

บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559   มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4   
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ปฏิบัติดังนี้

1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
2. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าว พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใด
กระทำการแทน โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/download_form/a2.pdf สามารถติดต่อและยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 โทร. 02-6653777 ต่อ 6306

บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตปฏิบัติดังนี้
1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตพร้อม
แนบสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบแต่งตั้งยศ หรือหากมีหนังสือรับรองสามารถนำหนังสือรับรอง
การแต่งตั้งยศมายื่นก่อนได้ และถ้าได้หนังสือการแต่งตั้งยศฉบับจริงให้ดำเนินการถ่ายเอกสารมายื่น
ภายหลัง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
2. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสาร
แทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชน,
ใบแต่งตั้งตั้งยศหรือหนังสือรับรองและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทน โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/download_form/a2.pdf
สามารถติดต่อและยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 โทร. 02-6653777 ต่อ 6306

การสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้มาตราฐานภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ชั้น 3 ห้อง 9301 9302 9303 และชั้น 9 ห้อง 9901 9906 9907

รายละเอียดกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยฯ

*หมายเหตุ ให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบได้แก่ ดินสอ 2B และ ยางลบ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตรวจโรคและเอกซเรย์ ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลง(เวลา)ปฐมนิเทศนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

 

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา พุกผาสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัลยา ดอกมณี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา พุกผาสุข อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัลยา ดอกมณี อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 2

  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

     ตรวจสอบรายชื่อ Click

 

ประกาศรับสมัครงานสำหรับนักศึกษา (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทราบ เนื่องด้วย บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด (แถวประชานิเวศร์) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ หากนักศึกษาสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-954-4900

เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

  • สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560
  • ค่าสมัครเรียน 500 บาท ชำระเงินในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ได้ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหทนือ (มทร.พระนคร) 
  • เริ่มเรียนปรับพื้นฐานในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 – วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ (มทร.พระนคร)

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ ICON Sci 8

 

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development: Challenges Towards the Digital Society

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

รายละเอียดและกำหนดการ Click

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

ขอแสดงความยินดี แด่ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีเด่น” จากเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดรับรางวัลในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยรังสิต

Link

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาของ ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ

เนื่องด้วยนายวสันต์ ตั้งเจริญ  บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เม.ย. 2560 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดกลางทุมมาวาส ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  กำหนดสวดอภิธรรมศพ ในวันจันทร์ที่ 24 เม.ย. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 20.00 น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560 เวลา 16.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 โดยมีรถตู้ จำนวน 2 คัน
– เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560  รถออกเวลา 16.00 น.
– วันฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560  ณ วัดกลางทุมมาวาส   รถออกเวลา 13.00 น.

หมายเหตุ บุคลากรที่จะร่วมเดินทางไปฟังสวดอภิธรรมศพในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 กรุณาลงชื่อได้ที่  คุณรติกร บุญเพ็ง ภายในวันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. แลบุคลากรที่จะร่วมเดินทางไปวันฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560 กรุณาลงชื่อได้ที่ คุณรติกร บุญเพ็ง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.