การคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อรับรางวัลในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดในวันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลๆ ละ 10,000 บาท

สามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2560 ได้ที่สำนักวิทยบริการฯ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา

 สาขาวิชา   คุณวุฒิผู้สมัคร  จำนวน  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ) ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า 10 คน เกรดเฉลี่ย 2.50
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน ภาคสมทบ) ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์ 20 คน เกรดเฉลี่ย 2.50
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ) ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม  หรือเทียบเท่า 5 คน เกรดเฉลี่ย 2.50
ระยะเวลารับสมัคร  1 ต.ค.2560 – 27 พ.ย.2560
รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง http.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ชำระค่าสมัคร ธ.กรุงศรีอยุธยา  หรือ เคาร์เตอร์เวอร์วิส
สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ (คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี) 2 ธ.ค. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 22 ธ.ค. 2560
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ 23 ธ.ค. 2560 – 5 ม.ค. 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3000 ต่อ 4610, 4616, 4617 หรือ Facebook

SciRMUTP #TCAS61

TCAS #2561TCAS รอบที่ 1 : รับสมัครด้วย PortfolioTCAS รอบที่ 2 : โควตาTCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกันTCAS รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ
TCAS รอบที่ 1/1 (1 ต.ค.2560-20 พ.ย.2560)
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน  คุณวุฒิผู้สมัคร  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80  ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.00 ขึ้นไป
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 40  ม.6 (วิทย์-คณิต) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 35  ม.6 (วิทย์-คณิต) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.00 ขึ้นไป

2. รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง www.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ในวันที่ 1 ต.ค.2560 – 20 พ.ย.2560 และชำระเงินค่าสมัคร
3. ส่ง Portfolio ทางไปรษณีย์ แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน หรือยื่นด้วยตัวเอง (ภายในวันที่ 20 พ.ย.2560) ได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

หรือ ผู้สมัครสามารถนำแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

  • ปกแฟ้มสะสมผลงานและซองจดหมายที่ส่ง ต้องระบุสาขาวิชาที่สมัคร
  • แฟ้มสะสมผลงานอย่าส่งเอกสารฉบับจริง เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่คืนแฟ้มสะสมผลงานคืนแก่ผู้สมัคร

4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3000 ต่อ 4610, 4616, 4617 หรือ Facebook

TCAS รอบที่ 2 : โควตา

รอบที่ 2 เป็นการรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนเขตภาคกลางตอนล่าง
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

สาขาวิชา  จำนวน  คุณวุฒิผู้สมัคร  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 30 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT

2. รับสมัครผ่านเว็บไซต์

TCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน   คุณวุฒิผู้สมัคร   รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
TCAS รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน   คุณวุฒิผู้สมัคร   รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6

2. รับสมัครผ่านเว็บไซต์

การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้

 

ประกาศคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ได้เข้ารับรางวัลในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2560  สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย)  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน กรอกข้อมูลศิษย์เก่าตามแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ http://sci.rmutp.ac.th/  และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://job.rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องแต่งกายบัณฑิต และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31/2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย)  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของบัณฑิต  มหาบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมรวม วันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2560)

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60

การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าจ้างประจำ (1 ตุลาคม 2560)

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2560

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2560 เพื่อรับรางวัลเกียรติคุณในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 18 มกราคม 2561

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน หากท่านใดสนใจการคัดเลือกดังกล่าว ติดต่อได้ที่คุณพัทลาณี วรดิษฐ์ (นก) ฝ่ายบริหารและแผน ภายในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

ขอแสดงความยินดีกับนายชุณหนพ พิณเสนาะ ได้รับรางวัลตำแหน่ง Best Performance

FRESHMEN DAY RMUTP 2017

ขอแสดงความยินดีกับนายชุณหนพ พิณเสนาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลตำแหน่ง Best Performance รับสายสะพาน โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร