ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันสิทธิ์ (สำหรับการสอบคัดเลือกระบบ TCAS ของนักเรียน ม.6)

ขยายเวลา ส่งบทความเข้าประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ส่งบทความเข้าประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กร ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : >>>>>http://www.km11.rmuti.ac.th/<<<<<

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี SciRMUTP #TCAS61

TCAS รอบที่ 2 : โควตาTCAS รอบที่ 1 : รับสมัครด้วย PortfolioTCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกันTCAS รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ
 TCAS รอบที่ 2 : โควตา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 – 20 ก.พ.2561)

รอบที่ 2 เป็นการรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนเขตภาคกลางตอนล่าง
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

สาขาวิชา  จำนวน  คุณวุฒิผู้สมัคร  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 30 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT

2. รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง www.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ในวันที่ 1 ธ.ค.2560 – 20 ก.พ.2561 และชำระเงินค่าสมัคร

3. สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ ในวันที่ ………………….. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผ่นที่)

4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ 02-836-3000 ต่อ  4616, 4617 หรือ Facebook

TCAS รอบที่ 1/1 (1 ต.ค.2560-20 พ.ย.2560)
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน  คุณวุฒิผู้สมัคร  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80  ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.00 ขึ้นไป
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 40  ม.6 (วิทย์-คณิต) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 35  ม.6 (วิทย์-คณิต) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.00 ขึ้นไป

2. รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง www.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ในวันที่ 1 ต.ค.2560 – 20 พ.ย.2560 และชำระเงินค่าสมัคร
3. ส่ง Portfolio ทางไปรษณีย์ แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน หรือยื่นด้วยตัวเอง (ภายในวันที่ 20 พ.ย.2560) ได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

หรือ ผู้สมัครสามารถนำแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560)

หมายเหตุ

  • ปกแฟ้มสะสมผลงาน ต้องระบุสาขาวิชาที่สมัคร
  • แฟ้มสะสมผลงานอย่าส่งเอกสารฉบับจริง เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่คืนแฟ้มสะสมผลงานคืนแก่ผู้สมัคร

4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ 02-836-3000 ต่อ  4616, 4617 หรือ Facebook

 

TCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน   คุณวุฒิผู้สมัคร   รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
TCAS รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน   คุณวุฒิผู้สมัคร   รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6

2. รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง www.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ในวันที่ …………………. และชำระเงินค่าสมัคร

3. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ………………….. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผ่นที่)

4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ 02-836-3000 ต่อ  4616, 4617 หรือ Facebook

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา ปริญญาตรี (ปวช. ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา ปริญญาตรี (ปวช. ปวส.)

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
เวลา  08.30-12.00 น.
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)  (แผนที่)
ห้องสัมภาษณ์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 และ ชั้น 3
การเดินทางรถประจำทาง 32, 33, 64, 97, 203, 117, 543ก
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
ติดต่อสอบถาม 0-2836-3004  หรือ 08-4667-3969 (ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ)
FACEBOOK SciRmutpFB

ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโฯโลยีสารสนเทศ  ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แนะนำหนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ เข้าห้องสมุด ตามวิธีการดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่  http://www.rmutp.ac.th เลือกเมนูคณะฝหน่วยงาน –> ห้องสมด
  • เลือกเมนู ระบบสารสนเทศห้องสมุด –> ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
  • หรือเข้าถึงได้ที่   http://lib.arit.rmutp.ac.th/suggest/#/
  • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือหรือสื่อที่ต้องการสั่งซื้อ หากไม่ทราบชื่อหนังสือที่ต้องการ ท่านสามารถคลิกเลือกไปที่ “แหล่งข้อมูลหนังสือ” เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ศูนย์หนังสือต่างๆ เพื่อหารายละเอียดประกอบการสั่งซื้อ
  • สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับคำแนะนำในการสั่งซื้อหนัีงสือเข้าห้องสุมดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะปิดรับคำแนะนำภายในวันที่ 30 เมษายน 2561  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบ TCAS รอบ 1 : Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบ TCAS รอบ 1 รับสมัครยื่น Portfolio (สำหรับระดับ ม.6)

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
เวลา  08.30-16.30 น.
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)  (แผนที่)
ห้องสัมภาษณ์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 และ ชั้น 3
การเดินทางรถประจำทาง 32, 33, 64, 97, 203, 117, 543ก
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย แฟ้มสะสมผลงาน (ในกรณีที่ไม่ได้ส่งมายังคณะก่อนล่วงหน้า)
ติดต่อสอบถาม 0-2836-3004  หรือ 08-4667-3969 (ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ)
FACEBOOK SciRmutpFB

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์


ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) สอบถามรายละเอียดที่งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา: งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด่วน! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ด่วน ! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สามารถติดต่อขอใบสมัคร ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี มทร.พระนคร  หรือดาวโหลดใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันทีี่ 6 – 17 พฤศจิกายน  2560

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยต์

ใบสมัครขับรถยนต์

รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา

 สาขาวิชา   คุณวุฒิผู้สมัคร  จำนวน  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ) ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า 10 คน เกรดเฉลี่ย 2.50
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน ภาคสมทบ) ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์ 20 คน เกรดเฉลี่ย 2.50
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ) ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม  หรือเทียบเท่า 5 คน เกรดเฉลี่ย 2.50
ระยะเวลารับสมัคร  1 ต.ค.2560 – 27 พ.ย.2560
รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง http.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ชำระค่าสมัคร ธ.กรุงศรีอยุธยา  หรือ เคาร์เตอร์เวอร์วิส
สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ (คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี) 2 ธ.ค. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 22 ธ.ค. 2560
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ 23 ธ.ค. 2560 – 5 ม.ค. 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3000 ต่อ 4610, 4616, 4617 หรือ Facebook