ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงาน  Thailand Tech Show 2018  โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม  2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา หากบุคลากรท่านใดสนใจมีความประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วม ขอให้กรอกแบบฟอร์มและส่งมายังสวพ. ภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์ม ได้ที่

เปิดรับสมัครบุคลากรและนักศึกษา อบรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ”

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1-2  ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยเริ่มเริียนระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2561 – 13 กุมภาพันธ์ 2562  ทุกวันจันทร์ – วันพุธ เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ  ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  ส่งแบบตอบรับได้ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ตารางสอนหลักสูตร

ดาวโหลด ใบสมัคร 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.วิชาความสามารถทั่วไป

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม เตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) วิชาความสามารถทั่วไป   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  – 24 มิถุนายน 2561 

วัน เวลา และสถานที่ในการอบรม
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การรับสมัคร
1) ลงทะเบียนการสมัครผ่านเว็บไซต์  https://goo.gl/m6B3V2    หรือ แสกน QR Code

2) ชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 500  บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
 ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 193-6-00287-6
3)  ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่าน E-mail: sukjit.t@rmutp.ac.th   ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและการออกใบเสร็จ
4) โปรดนำหลักฐานการโอน (ฉบับจริง) มาแลกรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนวันอบรม

ค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าจัดสถานที่อบรม ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ 089-162-2776

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมทร.พระนคร กับบ.ซี.เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่  4  พฤษภาคม  2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัท ซี.เจเอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด  นำโดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับนายภูริปรัชญ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และโครงการ IT CJ Academy Project ซึ่งเป็นโครงการพิเศษของบริษัทฯ เพื่อสร้างทีมบุคลากรด้านไอที ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในเชิงธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนนักวิชาการนักวิจัย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  (ศูนย์เทเวศร์)

« 1 of 2 »

โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประชาสัมพันธ์ “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561”
วันที่เรียน : ระหว่างในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 และ ในวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561 จำนวน 5 วัน
ค่าเรียนปรับพื้นฐาน :  500 บาท/คน
สามารถมาสมัครได้ที่งานฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4610, 4159
     หมายเหตุ: ชำระเงินค่าเรียนในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 (งานการเงิน) ชั้น 2

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านประกอบการธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้บริหาร  นำโดย ร.ศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวการต้อนรับ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และนายวิศิษฎ์ ไหมเพ็ชร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Tech Startup) และแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล  ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ (ศูนย์เทเวศร์)

« 1 of 2 »

ขอเชิญชวนนศ. ร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์

ขอเชิญชวนนศ. ร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อชิงรางวัลกว่า 300, 000  บาท  เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 – 31 พ.ค. 61

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Click

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารคณะฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  วันจันทร์ที 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

 

 

ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561
นายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางศรีวิไล พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาสโมสรฯ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เมื่อวันพุธที 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

 

หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพระราชทานในวันพุธที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 (ช่วงเช้า)

หมายเหตุ บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ภายหลังจากวันที่สภาอนุมัติปริญญา และมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยน “คำนำหน้านาม” ในการขานนามบัณฑิต รวมทั้งบัณฑิตตกค้างที่ยังไม่ได้ติดต่อขอดำเนินการเข้ารับ ปริญญา และต้องการที่จะเข้ารับในปี2560 สามารถสอบถามรายละเอียดและ/หรือ ติดต่อยื่นแบบคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร