ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ด้วย สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. – 11.00 น. ณ ชั้น1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
     ในการนี้ บุคลากรท่านใดประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปีสามารถลงชื่อได้ที่งานบุคลากร ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังแนบไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอโครงงาน หัวข้อ “จุดประกายความคิด เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 สู่วิถีนวัตกรรม”

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอโครงงาน หัวข้อ “จุดประกายความคิด เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 สู่วิถีนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560


 

 

 

ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560

โดยคณะฯ จะจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีตามวันเวลาดังกล่าว

การแต่งกาย เสื้อขาว สีน้ำตาล สีเทา พร้อมติดริบบิ้นสีดำ (งดสีดำ)

Scan-to-a-BW-PDF-file-and-send-it-to-PaperPort_1

 

ขอเชิญร่วมงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560


ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดจัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิธีแห่งนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนและนักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยในงานมีการบรรยายพิเศษ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จากบุคลากรในมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานเอกชน เช่นการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งกิจกรรมแข่งตอบปัญหาและกิจกรรมต่างๆ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

Download (PDF, 16KB)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://std.offpre.rmutp.ac.th/%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2…/

แจ้งกำหนดการสอนชดเชย (เพิ่มเติม)กรณีพิเศษ 1/2560

แจ้งอาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดการสอนชดเชย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสูงสุด และครบถ้วนตามเวลาที่จัดเวลาที่จัดการเรียนการสอนให้หลักสูตร จึงกำหนดวันสอนชดเชยดูรายละเอียดดังนี้

Download (PDF, 5.74MB)

*หมายเหตุ* เนื่องจากวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เป็นวันคล้ายสถาปนา ศูนย์พระนครเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในวันที่ 20มิถุนายน 2560

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies”

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies” โดย Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Thomas Brudermann จาก Institute of Systems Sciences, Karl-Franzens-University Graz ประเทศออสเตรีย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. ุ60 เวลา 15:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา: งานฝ่ายวิชาการและวิจัย

แจ้งนักศึกษา ตรวจสอบชื่อ email Google (email RMUTP) ของนักศึกษา

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้จัดทำ email google (email RMUTP) ให้แก่นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปีแล้ว และได้แจ้งในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แล้ว แต่พบว่า ยังมีนักศึกษาบางคน ยังไม่ทราบ email rmutp ของตนเอง  ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบ email account ของนักศึกษาเองได้  เมื่อนักศึกษาทราบ email account แล้วสามารถนำไปใช้กับ Google for Education ได้ทุกอัน เช่น google classroom, google drive,docs,sheets,slide,site เป็นต้น
วิธีดูชื่อ email account ผ่านระบบบริการนักศึกษา  http://reg.rmutp.ac.th

Login -> 

user : รหัสนักศีกษา 
password : รหัสบัตรประชาชน

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย