มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมและเป็นพันธมิตรในการประชุมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง การฝึกอบรมด้านการบินระหว่างประเทศ

Posted Posted in ข่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน

Posted Posted in ข่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน […]