รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 4)

ด่วน ! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สามารถติดต่อขอใบสมัคร ได้ที่งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)  ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี มทร.พระนคร  หรือดาวโหลดใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันที  20 กุมภาพันธ์- 20 มีนาคม  2561 (เว้นวันหยุุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ใบสมัคร

(ด่วน) ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดให้วันสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึึงขอแจ้งตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
ดาวน์โหลดไฟล์

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (นอกตาราง)
ดาวน์โหลดไฟล์

การอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม spss (สวพ.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป spss ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

สวพ.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากห้องสำหรับการอบรมสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวนจำกัด สวพ. ขอรับผู้สมัครเข้าอบรมตามโควตาแต่ละคณะ อ่านรายละเอียดและกำหนดการเพิ่ม

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 3)

ด่วน ! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สามารถติดต่อขอใบสมัคร ได้ที่งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)  ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี มทร.พระนคร  หรือดาวโหลดใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันทีี่ 23 มกราคม  – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ใบสมัครพนักงานขับรถยนต์

กำหนดการ (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

กำหนดการ (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/1

 

รายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ภาคการศึกษา 1/2560

งานทะเบียนและประมวลผล  แจ้งนักศึกษาตามรายนามที่ได้รับการอนุมัติปริญญาบัตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษามาหนังสือรับรองการศึกษา และผลการศึกษา (Transcript) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโฯโลยีสารสนเทศ  ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แนะนำหนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ เข้าห้องสมุด ตามวิธีการดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่  http://www.rmutp.ac.th เลือกเมนูคณะฝหน่วยงาน –> ห้องสมด
  • เลือกเมนู ระบบสารสนเทศห้องสมุด –> ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
  • หรือเข้าถึงได้ที่   http://lib.arit.rmutp.ac.th/suggest/#/
  • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือหรือสื่อที่ต้องการสั่งซื้อ หากไม่ทราบชื่อหนังสือที่ต้องการ ท่านสามารถคลิกเลือกไปที่ “แหล่งข้อมูลหนังสือ” เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ศูนย์หนังสือต่างๆ เพื่อหารายละเอียดประกอบการสั่งซื้อ
  • สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับคำแนะนำในการสั่งซื้อหนัีงสือเข้าห้องสุมดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะปิดรับคำแนะนำภายในวันที่ 30 เมษายน 2561  

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์


ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) สอบถามรายละเอียดที่งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา: งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี