สติ๊กเกอร์ติดรถผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ

ฝากประชาสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากร ทราบ ผู้ใดที่มีความประสงค์จะขอสติ๊กเกอร์ติดรถผ่านเข้า – ออก ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ส่งสำเนาทะเบียนรถ  จำนวน 1 ฉบับ พร้อมกับเซนต์รับรองสำเนาและส่งมายังงานอาคารสถานที่ฯ ชั้น 1 ภายในวันที่ 30 มีนาคม  2560

GDE Error: Unsupported File Type (png)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้ง วันเวลา สถานที่สอบ และรายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภาคการศึกษา 1/2560

วัน เวลา สถานที่สอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

งานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

เรียนเชิญผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตฯ

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ทุกท่าน  ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต   ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ลานจอดรถบริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ตั้งแต่เวลา   8.30 – 9.00 น.

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และกำหนดการโครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศจากทางมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 

ตามที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ให้สานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี และเพื่อเป็นการเหมาะสมกับช่วงเวลาแสดความอาลัย จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558  ดังรายละเอียดตามที่แนบดังนี้

เชิญชวนนศ.เข้าโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สมัครและดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง หรือติดต่อบสอบถามกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ที่          คุณจุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์/คุณอรรถพล  ก้องพิศุทธิ์กุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์  02-6653756

Download (PDF, 65KB)

 

กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

งานกิจกรรมสโมรสรและชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ขอแจ้งกำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 12 มีนาคม 2560  และขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน กรอกข้อมูลศิษย์เก่าตามแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ http://sci.rmutp.ac.th/  และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://job.rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมฟรี!โครงการอบรมภาษามือไทยพื้นฐานเพื่อสื่อสารกับคนหูหนวก

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมภาษามือไทยพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวก ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2560 และ 26 กุมภาพันธ์ 2560

Download (PDF, 56KB)

รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

scirmutp-rubtong2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชา คือ

  1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
  2. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (B.Sc. Environmental Science and Natural Resources)
  3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc. Industrial Materials Science)

เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

Link

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด