ข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตร

หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

[Download]

  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

[Download]

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

[Download]

  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

[Download]

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

[Download]

  • สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ

[Download]

หลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Loading