โบรชัวร์สาขา

สาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์
1วิทย์_คอมฯ
2 วิทย์_คอมฯ

 

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1วิทย์_ วิทยาการข้อมูล
2 วิทย์_วิทยาการข้อมูล

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม