หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แนะนำหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรหนังสือรับรองหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิคุณสมบัติผู้สมัครอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรค่าธรรมเนียมการศึกษาโอกาสในการประกอบอาชีพสหกิจศึกษากิจกรรมติดต่อสอบถาม

ปัจจุบันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังคงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ มีทักษะและมีความสามารถด้านการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้และสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติ และที่สำคัญบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร                   25501941102699
ภาษาไทย                       วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ                   Bachelor  of  Science  Program  in  Computer  Science

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)                   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อย่อ (ไทย)                    วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)               Bachelor  of  Science  (Computer  Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)                B.Sc.  (Computer  Science)

3.โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   จำนวน 130  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  3 หน่วยกิต
    ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
    ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  3 หน่วยกิต
    ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2 หน่วยกิต
    ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต
    ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ  4 หน่วยกิต
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
      ข.1 กลุ่มวิชาแกน 20 หน่วยกิต
      ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 62 หน่วยกิต
             ข.2.1  กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
             ข.2.2  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 14 หน่วยกิต
             ข.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต
             ข. 2.4 กลุ่มโครงการพื้นฐานของระบบ 18 หน่วยกิต
             ข.2.5  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 9 หน่วยกิต
       ข.3 กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย  3  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for  Business  Communication) 3(3-0-6)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ ((Thai  for Presentation) 3(3-0-6)
GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3(3-0-6)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers) 3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
  หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 3(3-0-6)
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 3(3-0-6)
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical  English) 3(3-0-6)
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers) 3(3-0-6)
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading) 3(3-0-6)
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ (English  Listening) 3(3-0-6)
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 3(3-0-6)
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese) 3(3-0-6)
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese  for Communication) 3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
  หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2300101  พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
3(3-0-6)
GE2300102  มนุษยสัมพันธ์ (Human  Relations) 3(3-0-6)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0-6)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
3(3-0-6)
GE2300105  สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and  Economy) 3(3-0-6)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) 3(3-0-6)
GE2300107 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and  Professional Ethics) 3(3-0-6)
GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 3(3-0-6)
GE2300109 สันติศึกษา (Peace  Studies) 3(3-0-6)
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า(Information Literacy and Study Skills) 3(3-0-6)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป (General  Psychology) 3(3-0-6)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Thai  Studies and  Local Wisdom) 3(3-0-6)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ ( Personality Development) 3(3-0-6)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
3(3-0-6)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 3(3-0-6)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ (Program Development and Evaluation) 3(3-0-6)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต (Mind Development for Quality of Life) 3(2-2-5)
 • กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
  หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2500101 พลศึกษา (Physical  Education) 1(0-2-1)
GE2500102 ลีลาศ  (Social  Dance) 1(0-2-1)
GE2500103 กีฬาประเภททีม (Team Sports) 1(0-2-1)
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล (Individual  Sports) 1(0-2-1)
GE2500105 นันทนาการ  (Recreation) 1(0-2-1)
 •     กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
  หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics) 3(3-0-6)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น (Introduction  to Statistics) 3(3-0-6)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Daily Life) 3(3-0-6)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 (World  in 21st Century) 2(2-0-4)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ (Self Development for Careers) 2(2-0-4)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking) 2(2-0-4)
GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (Exercise  and Sports for Health) 2(2-0-4)
GE2810105  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health) 2(2-0-4)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous  Mathematics) 2(2-0-4)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต (Science for Living) 2(2-0-4)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
(Material and Application in Daily Life)
2(2-0-4)
 • หมวดวิชาเฉพาะ  94 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  • กลุ่มวิชาแกน  20  หน่วยกิต   ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2021101 คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics) 3(3-0-6)
ST2021102 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  (Numerical Method) 3(2-2-5)
ST2031103 แคลคูลัส 1  (Calculus 1) 3(3-0-6)
ST2031104 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3(3-0-6)
ST2031112 หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3(3-0-6)
ST2051101 หลักฟิสิกส์  (Principles of Physics) 3(3-0-6)
ST2051102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์  (Principles of Physics Laboratory) 1(0-2-1)
ST2021301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)
1(0-2-1)
 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  62  หน่วยกิต   ประกอบด้วย
  • กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกิต  ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2022101 ระบบสารสนเทศ  (Information Systems) 3(3-0-6)
ST2022101 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law) 3(3-0-6)
 • กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 14 หน่วยกิต  ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2022103 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
(Human-Computer Interaction)
3(3-0-6)
ST2022104 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) 3(2-2-5)
ST2022105 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 3(3-0-6)
ST2022106 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Seminar in Computer Science) 1(0-3-0)
ST2022107 การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Science Pre-Project) 1(0-2-1)
ST2022108 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  (Computer Science  Project) 3(0-6-3)
 • กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต  ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 3(2-2-5)
ST2022110 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms) 3(3-0-6)
ST2022111 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์(Application Software  Development) 3(2-2-5)
ST2022112 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis  of Algorithms) 3(3-0-6)
ST2022113 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software  Engineering) 3(3-0-6)
 • กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 18  หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 ST2022114 ภาษาการเขียนโปรแกรม (Programming Languages) 3(2-2-5)
 ST2022115 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial  Intelligence) 3(2-2-5)
 ST2022116 เรขภาพคอมพิวเตอร์ (Computer  Graghics) 3(2-2-5)
 ST2022117 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (Object-Oriented Software Development) 3(2-2-5)
 ST2022118 ระบบปฏิบัติการ (Operating  Systems) 3(2-2-5)
 ST2022119 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communication and  Networks) 3(3-0-6)
 • กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 9  หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 ST2022120 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to  Computer Science) 3(3-0-6)
 ST2022121 ตรรกะดิจิทัล (Digital  Logic) 3(2-2-5)
 ST2022122 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Organization and Architecture)
3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาเลือก 12  หน่วยกิต กำหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 ST2023301 สหิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Cooperative Education for Computer Science)
6(0-40-0)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ST2023302 การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Practice) 3(0-40-0)
และเลือกศึกษาให้ครบ 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
 ST2023303 โปรแกรมสำหรับสำนักงานสมัยใหม่ (Software for  Modern Office) 3(2-2-5)
ST2023304 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Programming) 3(2-2-5)
ST2023305  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application Development)
3(2-2-5)
 ST2023306 ภาษาโปรแกรมทางเลือก (Alternative Programming Language) 3(2-2-5)
 ST2023307 การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) 3(2-2-5)
 ST2023308 ไมโครคอนโทรเลอร์และอินเตอร์เฟส (Microcontroller and Interfacing) 3(2-2-5)
 • หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต
  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี

 

Download : คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2561)

PDFsam com

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

Download (PDF, 365KB)

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Download (PDF, 47KB)

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

Download (PDF, 886KB)

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Download (PDF, 49KB)

ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

Download (PDF, 253KB)

การรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Download (PDF, 751KB)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Sirichaiนายศิริชัย สาระมนัส
- วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สุรเชษฐ์นายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน
- ค.อ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
natiyaดร.ณัฐติญา ไข่ติยากุล
-D.Eng สาขา Information and Communication Technology Asian Institute of
Technology (AIT)
-วท.ม.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
-B.Eng สาขา Electrical Engineering (Power) Sirindhorn International Institute
of Technology (SIIT) Thammasat University
นิภาพรผศ.นิภาพร ปัญญา
- ศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
papatsonนางภภัสสร สิงหธรรม
- ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาคการศึกษาปกติ13,000 บาท

 นักพัฒนาซอฟต์แวร์

 นักพัฒนาเว็บไซต์

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

สถานประกอบการสหกิจศึกษา
co-primeบริษัทไพร์มโซลูชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด
โทร. 0-2100-3347 โทรสาร 0-2100-3345-6
co-sfบริษัทเอสเอฟ คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร. 026117111 # 223, 236
co-caraboaบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
โทร. 0-2636-6111 # 801
co-totบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
TOT Public Company Limited
ส่วนปฏิบัติการเคเบิลใยแก้วนาแสงนครหลวง
โทร 06-1389-1233
co-siwebสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทร. 0-2201-7266 โทรสาร 0-2201-7268
co-tgsบริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
TGS Enterprise Network Limited (Thailand)
โทร. 027159022
co-primeบริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
โทร 02-331-3838 โทรสาร 02-331-3880-2

co-primeบริษัท แมกนิทูด พลัส จำกัด
โทร 088-277-0134
co-primeบริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
โทร 02-298-0625-32
โทรสาร 02-298-0053

Sellsuki Co. Ltd.
โทร 02-026-3250 โทรสาร 02-511-5611
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
โทร 02-2388555 โทรสาร 02-61502754
การไฟฟ้านครหลวง สาขาบางบัวทอง
โทร 02-8343200 โทรสาร 02-8343291
บริษัท บุญรอดบริเวอรี่จำกัด
โทร 02-242-4000 โทรสาร 02-6692089
บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด
โทร 02-9339750-1 โทรสาร 02-9336490
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสารสนเทศบุคคล
โทร. 02436110-1416
บริษัท เวสเทร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 035277000, 025291789
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โทร02-5288888 โทรสาร 02-5289228

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี  ใวันศุกร์ที่  6 ธันวาคม   2562

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โทร 0-2836-3014 หรือ 0-2836-3000 ต่อ 4211
 • งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3004 ต่อ 4159
 • Facebook : SciRmutpFB
 • E-mail : sci.rmutp@rmutp.ac.th

 3,615 total views,  2 views today