หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

แนะนำหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรหนังสือรับรองหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิคุณสมบัติผู้สมัครค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโอกาสในการประกอบอาชีพสหกิจศึกษากิจกรรมติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เน้นทักษะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีคุณภาพ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการ นักวิจัยหรือนักปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์หรือผู้ฝึกอบรมวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ งานให้การปรึกษาและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ


1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 25511941103837
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Environmental Science   and Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ไทย): วท.บ.  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Sc. (Environmental Science and Technology)


3.โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    137   หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    ก.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
    ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
    ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
    ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
    ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
 ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 101 หน่วยกิต 
     ข.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 42 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
      ข.2วิชาเฉพาะด้านบังคับ 41 หน่วยกิต
             กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต
             กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 17 หน่วยกิต
             กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 12 หน่วยกิต
             กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม 6 หน่วยกิต
       ข.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                            6 หน่วยกิต

•หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต  ประกอบด้วย
  กลุ่มวิชาภาษาไทย     3 หน่วยกิต   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
  หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai for Communication) 3(3-0-6)
GE 2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication) 3(3-0-6)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (Thai for Presentation) 3(3-0-6)
GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3(3-0-6)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers) 3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  12 หน่วยกิต    ประกอบด้วย
 รหัสวิชา ชื่อวิชา   หน่วยกิต
 GE2201101  ภาษาอังกฤษ 1  (English 1) 3(3-0-6)
 GE2201102  ภาษาอังกฤษ 2  (English 2) 3(3-0-6)
 GE2200101  ภาษาอังกฤษเทคนิค  (Technical English) 3(3-0-6)
 GE2200102  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  (English for Careers) 3(3-0-6)
 GE2200103  การอ่านภาษาอังกฤษ  (English Reading ) 3(3-0-6)
 GE2200104  การฟังภาษาอังกฤษ  (English Listening) 3(3-0-6)
 GE2200105  การสนทนาภาษาอังกฤษ  (English Conversation) 3(3-0-6)
 GE2200106  ภาษาจีนพื้นฐาน  (Fundamental Chinese) 3(3-0-6)
 GE2200107  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  (Chinese for Communication) 3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
    หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย (Social Dynamics and Modernity) 3(3-0-6)
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) 3(3-0-6)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0-6)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
3(3-0-6)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy) 3(3-0-6)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) 3(3-0-6)
GE2300107 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics) 3(3-0-6)
GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 3(3-0-6)
GE2300109 สันติศึกษา (Peace Studies) 3(3-0-6)
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
3(3-0-6)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) 3(3-0-6)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
3(3-0-6)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ  (Personality Development) 3(3-0-6)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
3(3-0-6)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 3(3-0-6)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
3(3-0-6)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต (Mind Development for Quality of Life) 3(2-2-5)
• กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปหรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 GE2500101  พลศึกษา  (Physical  Education) 1(0-2-1)
 GE2500102  ลีลาศ (Social  Dance) 1(0-2-1)
 GE2500103  กีฬาประเภททีม (Team  Sports) 1(0-2-1)
 GE2500104  กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports) 1(0-2-1)
 GE2500105  นันทนาการ (Recreation) 1(0-2-1)
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics) 3(3-0-6)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics) 3(3-0-6)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Daily Life) 3(3-0-6)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)
3(3-0-6)
•  กลุ่มวิชาบูรณาการ  4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กลุ่มวิชาบูรณการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century) 2(2-0-4)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ (Self Development for Careers) 2(2-0-4)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive thinking) 2(2-0-4)
GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ(Exercise and Sports  for Health) 2(2-0-4)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health) 2(2-0-4)
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2820101  ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics) 2(2-0-4)
GE2820102  วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต (Science for Living) 2(2-0-4)
GE2820103  วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
(Material and Application in Daily Life)
2(2-0-4)
• หมวดวิชาเฉพาะด้าน          101 หน่วยกิต     ประกอบด้วย
• วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน      42 หน่วยกิต    ประกอบด้วย
• กลุ่มวิชาแกน                          27 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
 ST2031103  แคลคูลัส 1 (Calculus 1) 3(3-0-6)
 ST2031104  แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3(3-0-6)
 ST2041108  เคมี 1 (Chemistry 1) 3(3-0-6)
 ST2041109  ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory 1) 1(0-2-1)
 ST2041110  เคมี 2 (Chemistry 2) 3(3-0-6)
 ST2041111  ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory 2) 1(0-2-1)
 ST2051111  ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics) 3(3-0-6)
 ST2051112  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics Laboratory) 1(0-2-1)
 ST2061103  ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6)
 ST2061104  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-2-1)
 ST2011101 จุลชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamentals of Microbiology) 3(3-0-6)
ST2011102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน
(Fundamentals of Microbiology Laboratory)
1(0-2-1)
ST2011301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2031106 หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3(3-0-6)
ST2042103 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6)
ST2042104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-2-1)
ST2042207 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 3(3-0-6)
ST2042208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  (Analytical Chemistry Laboratory) 1(0-2-1)
ST2011201 ชีวเคมีเบื้องต้น (Introduction to Biochemistry) 3(3-0-6)
ST2011202 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
(Introduction to Biochemistry Laboratory)
1(0-2-1)
•วิชาเฉพาะด้านบังคับ 41 หน่วนกิต  ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม  6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2012201  เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry) 3(3-0-6)
ST2012201  นิเวศวิทยา (Ecology) 3(3-0-6)
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  17 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2012203 มลพิษทางน้ำ (Water Pollution) 3(3-0-6)
ST2012204  ปฏิบัติการมลพิษทางน้ำ (Water Pollution Laboratory) 1(0-2-1)
ST2012205  การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) 3(3-0-6)
ST2012306 มลพิษทางอากาศและเสียง (Air and Noise Pollution) 3(3-0-6)
ST2012307  ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศและเสียง
(Air and Noise Pollution Laboratory)
1(0-2-1)
ST2012308  เทคโนโลยีของเสียอันตราย (Hazardous Waste Technology) 3(3-0-6)
ST2012309  การควบคุมมลพิษและการบำบัดของเสีย
(Pollution Control and Waste Treatment)
 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  12  หน่วยกิต
 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
 ST2012210  ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) 3(3-0-6)
 ST2012311  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
(Geographical Information System for Environment)
3(2-2-5)
 ST2012312  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment)
3(3-0-6)
 ST2012413  การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) 3(3-0-6)
  กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม     6  หน่วยกิต
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต
 ST2012314  สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Seminar) 1(0-2-1)
 ST2012315  การเตรียมโครงงานทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Pre-Project) 2(1-2-3)
 ST2012416  โครงงานทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Project) 3(0-9-0)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต  กำหนดให้ศึกษาดังนี้
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต
 ST2013301  สหกิจศึกษาทางสิ่งแวดล้อม
(Cooperative  Education for Environment)
6(0-40-0)
                    ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้ลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางสิ่งแวดล้อม
 ST2013302  การฝึกงานทางสิ่งแวดล้อม (Practice in Environment)  3(0-40-0)
 และเลือกศึกษาให้ครบ 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ST2013203  มลพิษทางเดิน (Soil   Pollution)  3(3-0-6)
ST2013204  สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (Marine and Coastal Environment)  3(3-0-6)
ST2013205  การอนุรักษ์และการพัฒนาพลังงาน
(Energy Conservation and Development)
 3(3-0-6)
ST2013306 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)  3(3-0-6)
ST2013307 พฤกษศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Botany)  3(3-0-6)
ST2013308 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)  3(2-2-5)
ST2013309 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)  3(2-2-5)
ST2013310 กฏหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) 3(3-0-6)
ST2013311 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) 3(3-0-6)
ST2013312 การจัดการความปลอดภัยและสาธารณสุขอุตสาหกรรม
(Industrial Safety and Public Health Management)
3(3-0-6)
ST2013313 การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management) 3(3-0-6)
ST2013314 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย (Waste Utilization Technology) 3(2-2-5)
ST2013315 เทคโนโลยีและปฏิบัติการจัดการขยะ 3(2-2-5)

 

  • หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี

Download :คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
Download : หลักสูตรวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556 

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษารัฐ ของสำนักงานก.พ.

สิ่งแวดล้อม

ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

Download (PDF, 253KB)

การรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Download (PDF, 158KB)

การรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Download (PDF, 187KB)

การรับรองจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Download (PDF, 300KB)

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

Download (PDF, 973KB)

Download (PDF, 194KB)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ภาคการศึกษาปกติ13,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
- Doctor of Engineering (Urban and Environment Engineering) Kyushu
University,Japan
- วท.ม.(สหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
- วท.บ.(ชีววิทยา)
Manochนายมาโนช หลักฐานดี
- วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กศ.บ. สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
- Ph.D Environmental Science Program (Molecular Biology of Bacteria) The
Ohio-State University USA,2001
- M.Sc. Biochemistry The Ohio-State University USA, 1998
- วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล,2532
warinthornผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์
- วท.ด. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา
pattarikaดร.ภัทริกา สูงสมบัติ
- ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โอกาสในการประกอบอาชีพ
• นักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
• ผู้ปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษ
• นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม
• ผู้ให้การปรึกษาและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม
• ผู้ประเมิน/วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

  สถานประกอบการสหกิจศึกษา
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โทร.02-6667000
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี
โทร. 02-241 2051 – 56
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี
โทร.02-9688535
โทรสาร 02-9688062
โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
โทร.02-2993901
บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร.02-6681411-2
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
โทร.02-5838325 โทรสาร 02-5835011

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แลพเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทร.02-5646500


องค์กรเภสัชกรรม
โทร.086-3630915
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสารสนเทศบุคคล
โทร. 0 2436 4831

กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (ENVI GAMES) : KANPAI GAMES” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม ระยะที่ 2 การออกแบบสื่อ Info graphic  เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมระยะที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โทร 0-2836-3014 หรือ 0-2836-3000 ต่อ 4189
  • งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3004 ต่อ 4159
  • Facebook : SciRmutpFB
  • E-mail : sci.rmutp@rmutp.ac.th

 

 2,029 total views,  2 views today