โครงการอบรมสร้างและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม ๔.๐ […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ […]

โครงการผลิตและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการผลิตและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ระหว่างวันที่ […]

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์    จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องจากเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  […]

โครงการการผลิตถ่านมีคุณภาพ เพื่อใช้ในชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเรื่องการวัดคุณภาพถ่าน   ที่มีคุณภาพ  จึงต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ประกอบด้วยกระบวนการผลิตถ่านที่มีคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพถ่านด้วยเครื่องมือที่ประกอบขึ้น […]

โครงการค่ายเยาวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 […]

โครงการ “การผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ“การผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน” ในวันจันทร์ที่  […]

โครงการ “การประดิษฐ์เครื่องฉีดพ่น ด้วยวัสดุอย่างง่ายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การประดิษฐ์เครื่องฉีดพ่นด้วยวัสดุอย่างง่ายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม […]

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle […]