โครงการ “การประดิษฐ์เครื่องฉีดพ่น ด้วยวัสดุอย่างง่ายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การประดิษฐ์เครื่องฉีดพ่นด้วยวัสดุอย่างง่ายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม […]

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๙

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

นายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร […]

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร (สายสนับสนุน)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวัน ๒๔ […]

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร (สายวิชาการ)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวัน ๒๓ […]

โครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา  โดยจัดอบรมเพิ่มทักษะทางด้านการควบคุมดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่ายและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้นำมาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย” […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเขตบางซื่อ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเขตบางซื่อ […]

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ […]