การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ The UK Higher Education in the 21st Century

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานการจัดการความรู้และวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ The […]

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ […]

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ว่าด้วย […]

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันจันทร์ที่ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (ระยะที่ ๒)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐  ระยะที่ […]

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ศูนย์พระนครเหนือ)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    พระนคร […]

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ในวันพุธที่ ๑๗ […]

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธที่  […]

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียน  […]