โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ […]

โครงการ “เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร  จัดโครงการ “เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ […]

แนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับอาชีวศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ในวันจันทร์ที่ […]

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกงานและในหน่วยงานประเทศ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ (วิเทศสัมพันธ์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

แนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับอาชีวศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ในวันจันทร์ที่ […]

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #พระนครเกมส์ ครั้งที่ 14”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #พระนครเกมส์ ครั้งที่ 14” โดยมี […]

โครงการพัฒนาศักยภาพวัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ […]

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวัสดุศาสตร์กับสถาปัตยกรรมไทย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ […]