รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม‹่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี‚การศึกษา […]

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ

Posted Posted in ข่าว

งานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครตาม […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

ร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นครและวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง”งานบริการ ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษา”และ”การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดมุ่ง หมาย” ตลอดจนกิจกรรมสานสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร […]

กำหนดการตรวจโรคและเอกซ์เรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ […]

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง  รอบ 2 […]

ประกาศผลการสอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง […]