การเบิกค่าใช้จ่าย!! ของมหาวิทยาลัย ในกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับนักศึกษาเท่านั้น!!📍

Posted Posted in ข่าว

การเบิกค่าใช้จ่าย!! ของมหาวิทยาลัย ในกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) […]

 56 total views,  56 views today

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกระดับชั้นปี […]

 45 total views,  45 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.)

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.) รับตรง […]

 67 total views,  67 views today

การสรรหาอธิการบดี

Posted Posted in ข่าว

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาอธิการบดี การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี […]

 62 total views,  62 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอ็มดี ไลฟ์ ไซเอนเซส

Posted Posted in ข่าว

ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ไพศาล […]

 795 total views,  117 views today

ประชาสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (การจัดการความรู้ : KM) ขอความความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน รายงานผลการนำองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าว

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (การจัดการความรู้ : KM) […]

 1,209 total views,  112 views today

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ”

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 […]

 1,892 total views,  113 views today

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ “นวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

Posted Posted in Event News, ข่าว

ขออนุญาตแจ้งการประชุมสัมมนาออนไลน์ “นวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม […]

 2,893 total views,  113 views today