บันทึกเทปรายการชูรักชูรส กิจกรรม “เสริมสร้างคุ้มกัน รักในวัยเรียน (รักเลือกได้)”

งานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “เสริมสร้างคุ้มกัน รักในวัยเรียน (รักเลือกได้)” ในการนี้ได้รับเกียรติเชิญ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้รายการชูรักชูรส สถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3 ได้เข้าบันทึกรายการ และสามารถติดตามรับชมรายการได้ที่ ช่อง 33 HD ออกอากาศ 4 ตอน ในวันที่ 13, 20, 27 กันยายน 2561 และ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 00.20 น. นอกจากนี้ในช่วงเช้าทีมงานของรายการได้บึนทึกเทปภูมิใจเสนอของดีของเด่นประจำคณะฯ อีกด้วย

« 1 of 2 »

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท และ ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนชุมชน และสถานประกอบการ พร้อมรับฟังคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ภายใน) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ นายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ภายใน) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 130 คน ซึ่งในช่วงเช้านายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้โอวาทแกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมแนะนำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่งานฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดในงานทุนการศึกษา งานสวัสดิการและบริการ ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสโมสร ทรานสคริปต์ งานพัฒนาวินัยคุณธรรมและจริยธรรม กีฬา วิชาทหาร และศิษย์เก่าฯ ช่วงบ่ายได้เชิญ ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ รักษาการหัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา บรรยายพิเศษเรื่องระบบสารสนเทศระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษาที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

« 1 of 2 »

 

กิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่-บายศรี สู่ขวัญ”

งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ และในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษารุ่นพี่แนะนำตัวให้รุ่นน้องรู้จัก การจัดกิจกรรมสันทนาการ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

« 1 of 2 »

กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล”

กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล” นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมกิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล” โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธาน และภายในงานจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังเทศนาธรรม เรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิต โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่บรรยาย และร่วมสานสัมพันธ์พี่น้องด้วยการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร

« 1 of 2 »

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 123 คน เข้าร่วมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 (ช่วงเช้า) ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร

« 1 of 2 »

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกตัวแทนคณะฯ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร คัดเลือกตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ อาจารย์สายงานประเภทวิชาการ (รอบเช้า) และเจ้าหน้าที่สายงานประเภทสนับสนุน (รอบบ่าย) เข้าร่วมเสนอชื่อและโหวตคัดเลือกตัวแทน เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 2 และ วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

รับสมัครนักศึกษา TCASรอบ 4

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Tcas 4 รับตรงอิสระ ณ ห้องเรียนทฤษฎี ชั้น 9 และ ห้องเรียนทฤษฎี ชั้น 5

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  นำโดยคุณสุรชัย ช่วยเกิด จากบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้หลักการพื้นฐานเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ และการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และการทดสอบวัดความรู้