งานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ  “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ  “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง” […]

บันทึกความร่วมมือผู้ประกอบวิชาชีพใช้กัญชารักษาผู้ป่วย: แผนปัจจุบัน-แผนไทย และมอบเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ฯ รุ่นที่ 6

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยโดยสถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์มูลนิธิสถาบันสากลการแพทย์แคนนาบินอยด์และนูตราชูติคัล  บันทึกข้อตกลงร่วมมือผู้ประกอบวิชาชีพใช้กัญชารักษาผู้ป่วย:แผนปัจจุบัน-แผนไทยตามกฏหมาย […]

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย” […]

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ครั้งที่ 2 และโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ […]

โครงการอบรมนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ และสารเสพติดในสถานศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร  […]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล และการขอรับสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาฯ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 วิเทศสัมพันธ์ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการสร้างกราฟโดยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารและวางแผนและพัฒนา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]