ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์โควตา และระบบ Portfolio รอบที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา (ปวช.) และระบบ TCAS รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ศูนย์พระนครเหนือ)

โครงการ สหกิจศึกษา ประจำปี 2560

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์

« 1 of 4 »

แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ณ  จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนนาคประสิทธิ์  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  โรงเรียนราชินีบูรณะนครปฐม  โรงเรียนทวารวดี  โรงเรียนอาชีวศึกษานครปฐม  โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม

โครงการอบรม หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ

งานบริการวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android  เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ ให้กับชุมชนบางซื่อ โดยมีนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้ระบบปฏิบัติการ Android บนโทรศัพท์แบบ SmartPhone ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและโปรแกรมค้นหาข้อมูลบนระบบเครือข่าย Internet ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »

แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดสมุทรสาคร

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ณ  จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนศึกษานารีวิทยา  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  โรงเรียนพันท้าย นรสิงห์วิทยา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  โรงเรียนท้ายหาด

« 1 of 2 »

แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสมุทรปราการ  นำโดยอาจารย์ศรีวิไล  พวกน้อย  หัวหน้างานแนะแนว อาจารย์ทั้ง  ๓  สาขาวิชาฯ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  ครั้งที่ ๓๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายประยุทธ  สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่ และในช่วงบ่ายตรวจเครื่องแต่งกาย มีการฝึกซ้อมย่อยในการเดิน การเคารพ และมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิต

« 1 of 2 »

โครงการอบรมระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ  เรื่อง  ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพอันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการดำเนินตามนโยบายและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑  ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น  ๒

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประกอบด้วย ศาสตราจารย์ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์, คุณนฤมิต ดินิมาน, คุณศุภฤกษ์ ดวงขวัญ และ คุณอุไร สายรัตน์  เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการวิพากษ์และปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มคอ.๑)  และเป็นไปตามการปรับปรุงหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมชมคณะ   โดยมีนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวต้อนรับพร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของคณะฯ  ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ ต่อจากนั้นพาเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  ชั้น ๕

« 1 of 2 »