ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมชมคณะ   โดยมีนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวต้อนรับพร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของคณะฯ  ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ ต่อจากนั้นพาเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  ชั้น ๕

« 1 of 2 »

ศึกษาดูงานการจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระ

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเรียนการสอนวิชามลพิษทางอากาศให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ศึกษาดูงาน     การจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  ในวันอังคารที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  โดยได้รับการต้อนรับและรับชมวีดิทัศน์แนะนำ  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโรงไฟฟ้า พระนครเหนือ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยเคลื่อนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ     และการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์  ด้านการควบคุมคุณภาพอากาศจากสถานประกอบการจริง ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

« 1 of 2 »

โครงการ Internet of Things (loT)

วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ Internet of Things (loT) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติและภาคสมทบ นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมใน การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายรังสี ใยยุง วิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ เพื่อ เป็นการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานใน Internet of Things (loT) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์

« 1 of 2 »

Digital Thailand Big Bang 2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับงาน Digital Thailand Big Bang 2017   นำโดยรองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสามฝ่าย ได้แก่ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้ม (SYG Holding) บริษัทชั้นนำด้านการเกษตรยุคใหม่ เพื่อการส่งเสริมข้อมูลสำหรับเกษตณยุคดิจิทัล ยกระดับรายได้เกษตรกร ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการออกบูธของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท IBM ประเทศไทย จำกัด เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัลมาพัฒนาการเกษตร หรือ Cognitive IOT Solutions สำหรับ Agriculture 4.0 ซึ่งภายในงานนี้ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ได้ประกาศในการการปาฐกถาพิเศษว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบและพร้อมกันทั้งประเทศ โดยทุกฝ่ายจะก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่งและกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาไปพร้อมๆกัน

« 1 of 2 »

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ  “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  นำโดยนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและกล่าวสดุดี ต่อจากนั้นชมวีดีทัศน์ของผู้เกษียน พิธีแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก และในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ  จำนวน ๓ ท่านคือ  ว่าที่ร.ต.วิชัย โกศัลวัฒน์  นายวรพจน์  โหรวิชิต และนางอุบลวัลย์  อินทรปัญญา

« 1 of 3 »

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ในวันศุกร์ที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๐  ภายใต้หัวข้อ  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม”  โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการถวายราชสดุดี  แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  ชมพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  มีกิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการต่างๆ  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๖   การจัดบอร์ดนิทรรศการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จักรพงษ์  แก้วขาว  เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษารวมถึงการประกวดการนำเสนอผลงาน  พร้อมกับชิงรางวัลในครั้งนี้ด้วย

« 1 of 3 »

การตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันศุกร์ที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน   อิงคพัฒนากุล  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์ และอาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เข้าตรวจประเมินพร้อมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน  โดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถานประกอบการ  นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า  ให้การต้อนรับและรับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พร้อมสรุปภาพรวม

« 1 of 2 »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น  ๒  นำโดยนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ประจำจุดบนเวที ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามและเพลงแม่พิมพ์ของชาติ กล่าวคำสวดมนต์ คำปฏิญาณตน  ต่อจากนั้นคณบดีเจิมตำราเรียนและเครื่องมือสื่อการสอน  ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีนำพานขึ้นไหว้ครู  และประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

« 1 of 2 »

วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

เมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดโครงการวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  นำโดยนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี  โดยประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ   ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ฯ พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ลงนามถวายพระพร ต่อจากนั้นนักศึกษาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งนี้อีกด้วย

« 1 of 2 »

โครงการ“หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Database และ JAVA

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Database และ JAVA  เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสายวิชาชีพดิจิทัล   และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  RMUTP  Boot  Camp  Project : Database Fundamental” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากสถานประกอบการจาก บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดยอาจารย์ศศิวิมล ฮงมา และอาจารย์มนูศักด์ สังแก้ว  มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้

« 1 of 2 »