โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  นำโดยคุณสุรชัย ช่วยเกิด จากบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้หลักการพื้นฐานเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ และการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และการทดสอบวัดความรู้

ประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๑    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์  เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑  นำโดยนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ชี้แจงให้ทราบถึงจำนวนนักศึกษาที่ลดลง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  การปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ ประเทศกัมพูชา กฟผ. DEPA บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพลส  และการจัดโครงการประชุมวิชาการแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Finland University Pedagogical Project

การจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรม หัวข้อ “ประสบการณ์​การเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย  Finland University Pedagogical Project  บรรยายโดยดร.นริศรา นาคเมธี และดร.คณาวุฒิ  อินทร์แก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานที่ประเทศฟินแลนด์ ในวันพุธที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ในวันจันทร์ที่ 23  เมษายน  2561 ณ ศูนย์พระนครเหนือ  โดยภายในกิจกรรมทีมงานกองสื่อสารองค์กร มทร.พระนคร มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพและตอบคำถามที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

« 1 of 2 »

ทำบุญเลี้ยงพระเช้า และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเช้า พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรมและจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่  เนื่องในวันคล้ายปีใหม่ไทย วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »

นศ.ส่ิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม

เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน โดยร่วมกับดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจัดค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การอบรมเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะให้ถูกที่ และการรักษาสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมอาสาทาสีรั้วโรงเรียน / กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

« 1 of 3 »

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle

งานบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle  ให้แก่บุคลากรสายผู้สอนและเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 3 »

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดแบ่งการดำเนินการ โดยในช่วงเช้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปฏิบัติการใช้โปรแกรม  Google Apps ” ณ ห้องปฏิบัติการชั้น ๙  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงบ่ายศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

« 1 of 3 »

โครงการบริการวิชาการ : การผลิตไวน์จากกล้วย

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ  กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา  ตำบลหนองหญ้าหล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี นำโดยดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งดำเนินโครงการ 2 ระยะ ระยะที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 สาธิตการบรรยายสู่ขั้นตอนวิธีทำ และระยะที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ดำเนินการติดตามผลความสำเร็จในการหมักไวน์

« 1 of 3 »

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ ระหว่างมทร.พระนครกับราชอาณาจักรกัมพูชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Cambodia Professional Organization (CPO) Kingdom of Cambodia ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ (MOU)  ระหว่างดร.ดารา ศาสน์ ตำแหน่ง Board of Director CPO ราชาอาณาจักรกัมพูชา ,ดร.Kim Leng Heng ตำแหน่งAdvisor to the BoD CPO ,ท่านผู้หญิง This Nay รองผู้ว่าจังหวัดกระเจส ราชอาณาจักรกัมพูชา ,ท่านผู้หญิง Sokin PRAK รองอธิบดีกระทรวงไปรษณีย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ,พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ ประธานกรรมการ เทอิโกกุ รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด และทีมงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา และอื่นๆ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ การจัดอบรม การพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสู่การเป็นทวิภาคีด้านวิชการระหว่างสถาบัน รวมถึงการพัฒนาการเป็น ASEAN Education Network ในอนาคต ณ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

« 1 of 3 »