โครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา  โดยจัดอบรมเพิ่มทักษะทางด้านการควบคุมดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่ายและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้นำมาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ และนำไปใช้ในการประยุกต์กับการทำงานทางด้านที่เกี่ยวข้องเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษา ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐   ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 1 of 2 »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร “Visual Inspection Level-II”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร “Visual Inspection Level-II”ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤษภาคม  2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ นอกจากนี้ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมหารือกับผู้บริหารและตัวแทนจากสถานประกอบการ อาทิ บริษัท ฤทธา จำกัด  บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด บริษัท ชวนิชย์ จำกัด บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมก้า แอดวานซ์ จำกัด  บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์เปอเรชั่น จำกัด  ถึงแนวทางการสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่อยู่ในและนอกระบบสถานประกอบการ  รวมถึงแนวทางการทำงานวิจัยและพัฒนา อันจะก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาประเทศ

« 1 of 3 »

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ

งานบริการวิชาการแก่สังคม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ  ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๐ ณ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น ๙  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรีวิไล  พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ศิริชัย  สาระมนัส หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ในสาขาฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ รวมถึงให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมสำนักงานอย่างถูกวิธี

« 1 of 2 »

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยรุ่นใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัล  “นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเครือข่ายวิจัยประชาชื่น โดยเข้ารับโล่เกียรติคุณจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ  ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”

งานบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน  พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”  ในอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐  ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน (ชุมชนตลาดแก้ว) จังหวัดนนทบุรี นำโดยอาจารย์อัญชนา  ขัตติยะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม และอาจารย์ธนาพร  บุญชู   เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย “การทำน้ำยาซักแห้ง”  ซึ่งกล่าวถึงสรรพคุณและประโยชน์ของน้ำยาซักแห้ง ชั้นตอนและส่วนผสมวิธีการทำ โดยแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติและการใช้ส่วนผสมตามคำแนะนำของวิทยากรอย่างถูกวิธี เมื่อจัดทำเสร็จแล้วชุมชมก็สามารถทำไว้ใช้เองหรือจะนำไปประกอบอาชีพเสริมได้

« 1 of 2 »

ศึกษาดูงานการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการศึกษาดูงานการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล นำโดยอาจารย์คณาวุฒิ  อินทร์แก้ว อาจารย์ดวงฤทัย  นิคมรัฐ และอาจารย์ภัทริกา  สูงสมบัติ  นำนักศึกษา จำนวน ๓๒ คน ศึกษาดูงานโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม และโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงาน

« 1 of 2 »

พิธีประกาศแสดงเจตจำนง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดพิธีประกาศแสดงเจตจำนงและประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น นำโดยนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ  ห้องประชุมราชพฤกฺษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของกฟผ.

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของกฟผ. ในวันจันทร์ที่  13  มีนาคม  2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 นำโดยไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานกล่าวเปิดและให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และในช่วงบ่ายมีการจัดทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิด เรื่อง แนวทางแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้า

« 1 of 3 »

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายประยุทธ  สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่ และในช่วงบ่ายตรวจเครื่องแต่งกาย มีการฝึกซ้อมย่อยในการเดิน การเคารพ และมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิต

« 1 of 2 »

โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ   ในวันเสาร์ที่  ๔   มีนาคม ๒๕๖๐   ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  จำนวน ๕๐  คน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อดำเนินงานตามลอยเบื้องยุคลบาทในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  การกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย การส่งเสริมให้มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ การฝึกความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาและการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานเป็นหมู่คณะ และสร้างประโยชน์ต่อสังคม

« 1 of 2 »