ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ […]

 71,464 total views

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ทาง Google Meets

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานกิจการนักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา […]

 15,398 total views

ยินดีต้อนรับท่านอธิการบดี และคณะผู้ตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 13,019 total views

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงเจตจำนงสุจริตการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Posted Posted in ข่าว, ข่าวกิจกรรม

ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร […]

 8,110 total views

แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันจันทร์ที่ […]

 4,091 total views

แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนสตรีนนทบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธที่ […]

 4,890 total views,  1 views today

โครงการบูรณาการความร่วมมือทางด้านการผลิตสื่อเพื่องานแนะแนวและสื่อสารองค์กร

Posted Posted in ข่าว, ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย งานแนะแนวฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ […]

 9,000 total views