ประวัติ/วิสัยทัศน์

ประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์ (Vision)พันธกิจ (Mission)เป้าหมาย (Goal)ค่านิยมหลัก (Core Value)เอกลักษณ์ (Identity)

11312821_861855777182872_2047152641528830517_o

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 โดยเป็นการรวมสถาบันการศึกษาเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ปัจจุบันแยกเป็นศูนย์เพื่อจัดการเรียนการสอนเป็น 4 ศูนย์ คือ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งตามกฎกระทรวง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นคณะที่ทำการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตและการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะฯ มีที่ตั้งอยู่ที่ ศูนย์พระนครเหนือ ในปี พ.ศ.2550 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ในปี พ.ศ. 2557  ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อีก 1 คือ หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม และในปี พ.ศ.2562 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้นในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 หลักสูตร ได้แก่

 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
 2. วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc. Data Science & Information Technology)
 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (B.Sc. Environmental Science and Technology)
 4. วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc. Industrial Materials Science)

รายนามคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ทำเนียบคณบดี)

 1. นางสุรพร กิตติสารวัณโณ (กุมภาพันธ์ 2550 – มกราคม 2554)
 2. ว่าที่ร้อยตรี วิชัย โกศัลวัฒน์ (กุมภาพันธ์ 2554 – ตุลาคม 2554)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทืองทิพย์ โรจนวิภาต (รักษาราชการแทนคณบดี ตั้งแต่ตุลาคม 2554 – มกราคม 2555)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว (กุมภาพันธ์ 2555 – มกราคม 2559)
 5. ดร.ไพศาล การถาง (มกราคม 2559 – มกราคม 2563) 
 6. ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ (มกราคม 2563 – จนถึงปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                  

ปัจจุบันกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาไม่อาจเพียงมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตร แต่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สามารถแสวงหาองค์ความรู้และนำไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและอย่างเป็นระบบบนฐานข้อมูลอันมหาศาล (Big data) ในอนาคต นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริบททางสังคมสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) และการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เป็นเสมือนภาพสะท้อนให้เห็นองคาพยพกำลังเปลี่ยนไปทิศทางใด ไม่เว้นแม้สถาบันการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ ในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นความสำคัญต่อการจัดการเรียนสอนในยุคปัจจจุบันที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและอุตสาหกรรม จึงกำหนดเป็นนโยบายการศึกษา 4.0 (Education 4.0)

 1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนบนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (STEM)
 2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมบนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaboration)

ปัจจุบันสำนักงานและการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิมเป็นอาคารอาคารอนุสรณ์ 40 ปี ) ในปี 2558 ได้เริ่มมีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารทั้งภายในและภายนอกให้ทันสมัย มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องบรรยายเพื่อรองรับการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษายุคดิจิทัล (Digital education) ตลอดจนมีการตั้ง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (Scientific Instrument and Service Center : SISC) เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่างให้บริการสังคม สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการบริการวิจัยและทดสอบให้กับภาคอุตสาหกรรม

B03bb1

 

 

 

 

 

25-landscape-plan-reviseปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะสู่โลกอาชีพ”

ปรัชญา

“สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”

ปณิธาน

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติให้มีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมฐานความรู้ทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีความตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคม”

พันธกิจ (Mission)

 • ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
 • สร้างและบูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อผลิตนวัตกรรมรองรับการพัฒนาประเทศ
 • บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
 • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมายดำเนินการ (Target)
1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. สร้างและบูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อผลิตนวัตกรรมรองรับการพัฒนาประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคณิศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ
ค่านิยมหลัก (Core Value) = SCXSMART

core value

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
“การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยบนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”
เอกลักษณ์ (Identity)
เชี่ยวชาญคอมพ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจวัสดุ
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SciRMUTP Identity)

 1,721 total views,  2 views today