วิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยประเด็นวิจัย (คณะ)บทความวิจัยที่เผยแพร่ นักประดิษฐ์/นวัตกรรม

ประเด็นวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ประเด็นหลัก  ประเด็นรอง
1) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 • เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 • จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก
 • เทคโนโลยีและความปลอดภัยด้านนาโน
 • การจัดการของเสีย
 • การวิจัยตามโจทย์อุตสาหกรรม
2) การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • วัสดุศาสตร์ของเส้นใยธรรมชาติ
 • วัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์
 • ฟิสิกส์เชิงเกษตรกรรม
 • เคมีเชิงเกษตรกรรม
 • เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
3) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์รากฐานเชิงประยุกต์
 • คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์สำหรับระบาดวิทยา
 • คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์สำหรับระบบโลจิสติกส์
 • ฟิสิกส์เชิงชีวภาพชีววิทยาเชิงระบบและชีวกลศาสตร์
 • เคมีอินทรีย์และเคมีอนินทรีย์เชิงวิเคราะห์
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การสังเคราะห์โลหะด้วยชีววิธีและชีววัสดุ
4) การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ของเส้นใยธรรมชาติและวัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์
 • เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 • เทคโนโลยีการเกษตรและการวิเคราะห์-ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดธัญพืช
 • เทคโนโลยีการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ด้านระบาดวิทยาและระบบโลจิสติกส์
5) การวิจัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
 • การตรวจวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านนาโน
 • การตรวจวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดธัญพืช
 • การตรวจวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ของเส้นใยธรรมชาติและวัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์
 • การตรวจวิเคราะห์ของเสียและการจัดการของเสีย
 • การตรวจวิเคราะห์และแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
6) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • การสื่อสารและเครือข่าย (Communications and Network)
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Web-based Software Engineering)
 • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 • การทำเหมืองข้อมูลคลังสินค้า (Data Warehousing/Data Mining)
 • มัลติมีเดีย (Multimedia/Hypermedia)
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics)
 • อัลกอริทึม (Algorithms)
 • การประมวลผลภาพดิจิตอล (Digital image processing)
ปี 2018
1. Papatsorn Singhatham, Chokchai Singhatham, Niphaporn Panya and  Salakchit Pukjaroon. 2018. An Approch to Development of Manufacturing Data Report According to International Standards. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 248 – 253.
2. Papatsorn Singhatham, Niphaporn Panya, Chompoonut Chaitep and Rinwadee Kaewlai. 2018. The Helper and Guide System for Cooperative Education via Web Application. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 295 – 300.
3. Woranuch Deelaman, Kantima Chaochanchaikul, Kitiyot Tungsudjawong. 2018. Effect of Banana Fibers on Mechanical and Physical Properties of Light Weight Concrete Blocks. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 151 – 155.
4. Varinthorn Boonyaroj, Samunya Sanguanpak, Witaya Shongkittikul. 2018. A Feasibility Study Using Para Rubber Leaves for Prototype Lightweight Flat Sheet Production. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, 166 – 170.
5. Varinthorn Boonyaroj, Sirichai Saramanus. 2018. Fabrication and Properties of Panicum repens Reinforced Cement. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 161 – 165.
6. Nisakorn Nuamsrinuan, Pichet Limsuwan and Kittisakchai Naemchanthara. 2018. The Study of Calcium Oxide from Cockle Shell Used as a Low-Cost Catalyzer for Biodiesel Production. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 108 – 112.
7. Nisakorn Nuamsrinuan, Patcharin Naemchanthara, Pichet Limsuwan, Kittisakchai Naemchanthara. 2018. Influence of Zinc Substitution on Hydroxyapatite Structure Prepared by Chemicak Precipitation Method. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 3 – 7.
8. Nisakorn Nuamsrinuan, Weeranuch Kaewwiset, Pichet Limsuwan and Kittisakchai Naemchathara. 2018. Analytical Processing Development of Tin Element Using Wavelength Dispersion X-Ray Fluorescence (WDXRF) Technique. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 201 – 205.
9. Sirirat Panich and Lerpong Pisnui. 2018. All-in-One Flow Injection Spectrophotometric System for Field Testing. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 206 – 211.
10. Woravith Chansuvarn, Kunawoot Jainee. 2018. Determination of Contaminated Heavy Metals in Lacquer Thinner. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 144 – 148.
11. Woravith Chansuvarn, Yuttapoom Pandee, Ariya Saechim, Kritsana Habunmee. 2018. Adsorption of Cadmium (II) lon from Aqueous Sulution onto a Raw Material of Bamboo Powder and its Surface Modification. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 131 – 136.
12. Woravith Chansuvarn. 2018. Removal of Phosphate from Wastewater Using Carbonized Filter Cake. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 125 – 130.
13. Woravith Chansuvarn, Supattra Chansuvarn. 2018. Distribution of Residue Carbofuran and Glyphosate in Soil and Rice Grain. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 118 – 124.
14. Maitree Thawornsin, Wirote Ritthong, Chitsanucha Sangna, Panida Lorwongtragool and Naphat Albutt. 2018. Gas Detector System for Industrail Use. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 234 – 237.
15. Weeratouch Pongruengkiat, Thitika Jungpanich, Kodchakorn Ittipornnusorn, Suejit Pechprasarn and Naphat Albutt. 2018. Development of Low-Cost Abbe Refractometer. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 227 – 233.
16. Suejit Pechprasarn, Pakapron Pimonsakonwong, Prakaikan KuliKhandan, Phitsini Suvarnaphaet, Weeratouch Pongruengkiat, Phimonkhae Suksan and Naphat Albutt. 2018. Compact Fluorescence Microscope for Smartphone and Tablet. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 222 – 226.
17. Naphat Albutt, Suejit Pechprasarn, Sangwoei Sawekwiharee, Anchana Kuttiyawong, Panakamom Thonglor and Thanapong Sareein. 2018. Complete Phase Change of Y2NiMnO6 Ceramics Doped with TiO2 at High Temperature. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 47 – 50.
18. Naphat Albutt, Suejit Pechprasarn, Sangwoei Sawekwiharee, Anchana Kuttiyawong, Panakamom Thonglor and Thanapong Sareein. 2018.The Grain Structure of Nd Doped Y2NiMnO6 Ceramics Sintered at High Temperature. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 47 – 50.
19. Sudarath Suntaropas, Panakamon Thonglor and Naphat Albutt. 2018. Phase Transition and Microstructure Development of BaTiO3 by Thermal Development of BaTiO3 by Thermal Decomposition Method. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 47 – 50.
20. Sirin Sirathanakul. 2018. Development of an Educational Experiment Setup for Measuring the Speed of Sound. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 290 – 294.

ปี 2017
1. V. Boonyaroj, C. Chiemchaisri, W. Chiemchaisri, K. Yamamoto, Enhanced biodegradation of phenolic compounds in landfill leachate by enriched nitrifying membrane bioreactor sludge. Journal of Hazardous Materials. 232(2017)311-318.
2.W.A. Halang, P. Sukjit, M. Komkhao, S. Sodsee: An Insurmountable and Failsecure Network Interface, In: Advances in Intelligent Systems and Computing, S. Boonkrong, H. Unger, P. Meesad (Eds.), Series Recent Advances in Information and Communication Technology, vol. 463, pp. 217-222, Springer International Publishing Switzerland, 2016
3. Vipa Jakchaikul, Thawatchai Kansrirat. 2016. Teching management to resolve student problems in Computer Programmimg 1, World Transactions on Engineering and Technology Education 2016, Vol. 14: 552-556
4. Duongruitai Nicomrat and Jirasak Tharajak. 2017. A Potential Application of the Mechanical Tensiles Strength Test for Indicating Paper Biodegradation, Key Engineering Materials. Vol 723: 183 – 190
5. Duongruitai Nicomrat, Wannaphan Janlapha and Nuanchan Singkran. 2017. In Vitro Susceptibility of Silver Nanoparticles on Thai Isolated Fungus Pyricularia oryzae from Oryza sativa Leaves, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 148 – 151
6. Duongruitai Nicomrat and Siriphatrc Chamutpong. 2017. Effects of Silver Nanoparticles on Heterotrophic Bacterial Community Inhabiting the Anoxic Paddy Soil of Flooded Rice Microcosms, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 152 – 155
7. Duongruitai Nicomrat, Paisan Kanthang and Siriphatrc Chamutpong. 2017. The Relationships among Microorganisms in Paddy Soil of Rice Varieties at Sanamchaikate, Chachoengsao, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 144 – 147
8. Duongruitai Nicomrat. 2017. Decline in Sulfate Reducing Bacterial Consortia by the Sulfur Oxidizing Bacterial Activity, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 140 – 143
9. Duongruitai Nicomrat. 2017. Diverse Aspergillus Isolates from the First Step of Vinegar Fermentation and its Application in Sugar Production, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 65 – 68
10. Duongruitai Nicomrat and Siriphatrc Chamutpong. 2017. Assorted Lactic Acid Bacteria with Yeasts in Alcohol Submerged Fermentation Step of Vinegar Production, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 69 – 72
11. Duongruitai Nicomrat. 2017. Enhancing Acetic Acid Production in Vinegar Production by the Consortium of Aspergillus And Yeasts, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 61 – 64
12. Duongruitai Nicomrat and Siriphatrc Chamutpong. 2017. Diversified Microbial Community Developed in Different Fruit Juice of Wine Fermentation, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 57 – 60
13. Varinthorn Boonyaroj, Melin Khonthee, Nuanjira Maneewong and Chatchai Doungkaew. 2017. In-Vessel Composting of Municipal Solid Waste with Varied Press Air and Organic Fraction, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 132 – 135
14. Varinthorn Boonyaroj and Amara Amornkaew. 2017. Production of Essention Oil from Tobacco Leaves for Insect Repellents, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 53 – 56
15. Varinthorn Boonyaroj, Nipawan Kaewsrijan and Nanthanit Sangkhamnaruepon. 2017. Phytoremediation of Soil Contaminated with Used Lubricant Oil Using Spathiphyllum spp, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 136 – 139
16. Varinthorn Boonyaroj, Mukda Srijab, Monthira Thiangsagul and Monrudee Larpsongserm. 2017. Plywood Production from Coconut Coir Fiber and Water Hyacinth, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 212 – 215
17. Varinthorn Boonyaroj, Onanong Unprasit and Sunisa Saiuparad. 2017. Solid Waste Management Services in Pathio Subdistrict Municipality, Chumphon Province, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 128 – 131
18. Varinthorn Boonyaroj and Samunya Sanguanpak. 2017. Effect of Sodium Hydroxide Concentrations on Properties of Panicum repens for Pulp and Paper, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 216 – 219
19.Chatchai Kruea-In, Suchittra Inthong, Thanaporn Boonchoo, Pratthana Intawin & Wilaiwan Leenakul: Fabrication and characterization of BNLT-BHF lead-free ceramics, Ferroelectrics, vol. 511, pp. 114 – 118, Switzerland, 1 August 2017
20. Chanwit Prabpayak. 2017. DERIVATIONS OF PKU-ALGEBRAS, Far East Journal of Mathmatical Sciences, Vol. 102 Number 9, 2017, pp. 1917 – 1923
21. Chanwit Prabpayak, Witthawas Phanthawimol. 2017. QUOTIENT MV-ALGEBRAS. Vol. 3, Issue 10, pp. 53 – 55, India, October 2017

ปี 2016
1.G. Lettl, C. Prabpayak, Order in cubic number fields, Journal of Number Theory. 166(2016)415-423.
2.S. Tomyangkul, P. Pongmuksuwan, Wa. Harnnarongchai, K. Chaochanchaikul, Enhancing sound absorption properties of open-cell natural rubber foams with treated bagasse and oil palm fibers. Journal of Reinforced Plastics and Composites. 35(2016)672-681.
3.W. Leenakul, T. Tunkasiri, N. Tongsiri, K. Pengpat, J. Ruangsuriya, Effect of sintering temperature variations on fabrication of 45S5 bioactive glass-ceramics using rice husk as a source for silica. Materials Science and Engineering C. 61(2016)695-704
4.T. Boonchoo, P. Intawin, W. Leenakul. Effect of MnFe2O4 and the Heat Treatment Temperature on the Bioactive Glass Properties. Key Engineering Materials. 690(2016)137-142.
5. P. Intawin, W. Leenakul, Preparation and characterization of SrFe12O19 on optical and dielectric properties of Na2O-CaO-P2O5 glasses. Key Engineering Materials 702(2016)3-7.
ปี 2015
1. W. Chansuvarn, K. Jainae. Adsorption of Pb(II) from aqueous solution onto manganese oxide-modified laterite soil. Proceedings 2015 International Conference on Science and Technology, TICST 2015, 198-205
2. W. Chansuvarn, T. Tuntulani, A. Imyim. Colorimetric detection of mercury (II) based on gold nanoparticles, fluorescent gold nanoclusters and other gold-based nanomaterials. TrAC Trends in Analytical Chemistry. 65(2015)83-96.
3. C. Sripakdee, N. Sarapat. Novel Optical Trapping Micro-Sensor from PANDA Ring Resonator for Quantum Computer Processing. Applied Mechanics and Materials. 804(2015)311-315.
4. C. Sripakdee, Wigner Representation for Investigation of Entangled Photon Evolution in Four-Wave Mixing Process within a Fiber Ring Resonator. Applied Mechanics and Materials. 804(2015)316-320.
5. S. Sawekwiharee, T. Boonchoo, A. Kuttiyawong, N. Chathirat. Heating Energy Briquettes from Cashew Nut Shell. Applied Mechanics and Materials. 804(2015)283-286.
ปี 2014
1. วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. การออกแบบเซนเซอร์ทางเคมีสำหรับตรวจวัดไอออนปรอทด้วยตาเปล่า The Design of Chemosensors for Naked-Eye Detection of Mercury(II) Ion. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 42(2014)748-760.
ปี 2013
1. C. Sripakdee, P. Kumklum. Dynamics and Survival Time for Entangled Photon Evolution in Four Wave Mixing Process, Journal of Applied Sciences Research. 9(2013)5994-5998.
2. W. Chansuvarn, S. Panich, A. Imyim. Simple spectrophotometric method for determination of melamine in liquid milks based on green Mannich reaction. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 113(2013)154-158.