วิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยประเด็นวิจัย (คณะ)บทความวิจัยนักประดิษฐ์/นวัตกรประกาศ/ระเบียบ
>> คลิกหัวข้อปีงบประมาณเพื่อดูรายละเอียดโครงการวิจัย >> CLICK
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561
งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ.2561
ประเด็นวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ประเด็นหลัก  ประเด็นรอง
1) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 • เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 • จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก
 • เทคโนโลยีและความปลอดภัยด้านนาโน
 • การจัดการของเสีย
 • การวิจัยตามโจทย์อุตสาหกรรม
2) การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • วัสดุศาสตร์ของเส้นใยธรรมชาติ
 • วัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์
 • ฟิสิกส์เชิงเกษตรกรรม
 • เคมีเชิงเกษตรกรรม
 • เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
3) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์รากฐานเชิงประยุกต์
 • คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์สำหรับระบาดวิทยา
 • คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์สำหรับระบบโลจิสติกส์
 • ฟิสิกส์เชิงชีวภาพชีววิทยาเชิงระบบและชีวกลศาสตร์
 • เคมีอินทรีย์และเคมีอนินทรีย์เชิงวิเคราะห์
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การสังเคราะห์โลหะด้วยชีววิธีและชีววัสดุ
4) การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ของเส้นใยธรรมชาติและวัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์
 • เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 • เทคโนโลยีการเกษตรและการวิเคราะห์-ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดธัญพืช
 • เทคโนโลยีการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ด้านระบาดวิทยาและระบบโลจิสติกส์
5) การวิจัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
 • การตรวจวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านนาโน
 • การตรวจวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดธัญพืช
 • การตรวจวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ของเส้นใยธรรมชาติและวัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์
 • การตรวจวิเคราะห์ของเสียและการจัดการของเสีย
 • การตรวจวิเคราะห์และแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
6) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Software Engineering (วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • Communications and Network (การสื่อสารและเครือข่าย)
 • Web-based Software Engineering (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ web-based)
 • Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์)
 • Data Warehousing/Data Mining (การทำเหมืองข้อมูลคลังสินค้า)
 • Multimedia/Hypermedia (มัลติมีเดีย)
 • Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
 • Algorithms (อัลกอริทึม)
 • Digital image processing (การประมวลผลภาพดิจิตอล)
>> คลิกเลือกปีที่เผยแพร่ เพื่อดูรายละเอียด >>

ปี 2018
ปี 2017
ปี 2016
ปี 2015
ปี 2014
ปี 2013
ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวกับการวิจัย
กองทุนเพื่อวิจัย มทร.พระนคร
แนวทางการทำวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินวิจัยและพัฒนา