วิจัยและพัฒนา


ประเด็นวิจัย (คณะ)บทความวิจัยที่เผยแพร่ ประดิษฐกรรม/นวัตกรรมฐานข้อมูลวิจัยและพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมใช้เชิงพาณิชย์ เครือข่าย
ประเด็นวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นหลักประเด็นรอง
1) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (Research and Development on Science and Technology for Industrial and Environment)1. เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (Chemical industrial and Environment)
2. จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ
(Environmental microbiology and biological technolog)
3. วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน (Industrial materials and alternative energy/renewable energy)
4. เทคโนโลยีและความปลอดภัยด้านนาโน (Nanotechnology and safety)
5. การจัดการของเสีย (Waste management)
6. การวิจัยตามโจทย์อุตสาหกรรม (Industrial requirement
7. การวิจัยตามโจทย์ (Industrial requirement)
2) การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเกษตร (Research and Development on Material Science and Agricultural Science)1. วัสดุศาสตร์ของเส้นใยธรรมชาติ (Material properties of natural fiber)
2. วัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์ (Biomedical materials )
3. ฟิสิกส์เชิงเกษตรกรรม (Agro-physics
4. เคมีเชิงเกษตรกรรม (Chemical agriculture)
5. เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร (Biotechnology for agriculture)
3) การวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ (Research and Development on Science fot Technology traanfer)1. เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ของเส้นใยธรรมชาติและวัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์ (Natural fiber and medical material Technology)
2. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Technology)
3. เทคโนโลยีการเกษตรและการวิเคราะห์-ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดธัญพืช (Agro-technology and seed quality analysis)
4. เทคโนโลยีการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Technology for Environmental monitoring and analysis)
5. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management technology)
6. กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ด้านระบาดวิทยาและระบบโลจิสติกส์ (Mathematical process and applied statistics on epidemiology and logistic system)
4) การวิจัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ (Research and Development Teaching and Academic Service Integration)1. การตรวจวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านนาโน (Material analysis for eco-industrial and nano safety)
2. การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ (ฺBiological deversity assesment)
3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดธัญพืช (Seed quality analysis)
4. การตรวจวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ของเส้นใย ธรรมชาติและวัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์ (Natural fiber analysis)
5. การตรวจวิเคราะห์ของเสียและการจัดการของเสีย (Waste analysis and management)
6. การตรวจวิเคราะห์และแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial process analysis and problem solution)
5) การวิจัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ (Research and Development Teaching and Academic Service Integration)1. การตรวจวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านนาโน (Material analysis for eco-industrial and nano safety)
2. การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ (ฺBiological deversity assesment)
3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดธัญพืช (Seed quality analysis)
4. การตรวจวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ของเส้นใย ธรรมชาติและวัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์ (Natural fiber analysis)
5. การตรวจวิเคราะห์ของเสียและการจัดการของเสีย (Waste analysis and management)
6. การตรวจวิเคราะห์และแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial process analysis and problem solution)
6) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology research and development)1. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
2. การสื่อสารและเครือข่าย (Communications and Network)
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Web-based Software Engineering)
4. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
5. การทำเหมืองข้อมูลคลังสินค้า (Data Warehousing/Data Mining)
6. มัลติมีเดีย (Multimedia/Hypermedia)
7. คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics)
8. อัลกอริทึม (Algorithms)
9. การประมวลผลภาพดิจิตอล (Digital image processing)
ปีการศึกษา 2564
 1. Wilaiwan Leenakul3,1 and Arnon Kraipok2, Effect of increasing the Al2O3 content on the phase formation and mechanical properties of lithium disilicate glass-ceramics, 2021, Journal of Materials Research Express, Vol.2021, No.8, pp 1-7
 2. Auwal Bala Abubakar,1,2 Kanikar Muangchoo,3 Abdulkarim Hassan Ibrahim,4 Sunday Emmanuel Fadugba,5 Kazeem Olalekan Aremu,2,6 and Lateef Olakunle Jolaoso2, A Modified Scaled Spectral-Conjugate Gradient-Based Algorithm for Solving Monotone Operator Equations, 2021, Journal of Mathematics, Vol.2021, pp 1-9
 3. Witoon Purahong1*†, Shakhawat Hossen1,2, Ali Nawaz3,4, Dolaya Sadubsarn1, Benjawan Tanunchai1, Sven Dommert1, Matthias Noll5, La-aw Ampornpan6,Petcharat Werukamkul7*† and Tesfaye Wubet3,8, Life on the Rocks: First Insights Into the Microbiota of the Threatened Aquatic Rheophyte Hanseniella heterophylla , 2021, Journal of Frontiers in Plant Science, Vol.12, pp 1-16
 4. กัลทิมาเชาว์ชาญชัยกุล* และ อัชฌา กระจ่างแจ้ง, การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีที่เสริมแรงด้วยเส้นใยปาล์มน้ำมัน, Pathumwan Academic Journal, Vol. 11, No. 31, May – August 2021: 35 – 46
 5. Arnon Kraipok1,2, Pratthana Intawin3, Manlika Kamnoy1, Suchittra Inthong4, Wilaiwan Leenakul5, Patamas Bintachitt6, Sukum Eitssayeam1, Orawan Khamman1,Tawee Tunkasiri1, Kamonpan Pengpat1,, Effect of PEG-based binder concentration on the mechanicalproperties of lithium disilicate glass-ceramics prepared bylow-pressure injection moulding, 2021, Processing and Application of Ceramics, Vol.15 (3), pp 238-245
 6. Arnon Kraipok 1, Teerapong Mamanee 2, Jetsada Ruangsuriya 3, Wilaiwan Leenakul 4,*, Investigation of phase formation and mechanical properties of lithium disilicate glass-ceramic doped CeO2 ,2021, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol.561(120772),pp 1-10
 7. วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ1* อัญชนา ขัตติยะวงศ์1 และ สิริรัตน์ พานิช1, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดดอกขลู่, ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2564, หน้า 55 – 60
 8. ธนาพร บุญชู1 และ ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์2*. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2564, หน้า 198 – 207
 9. Natthapong Phanthuna, Chanon Tewsikares, Panisa Phrmmanok, Akaradage Khongkaphan, Piyatida Phanthuna, and Boonserm Ainsuk. The Analysis of the Sag distance for supplying the High Voltage of the Stranded Aluminium. Proceedings of the 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2021. pp 324 – 327.
 10. ณัฐพงศ์ พันธุนะ1*, ปิยธิดา พันธุนะ2, นฤดม นวลขาว3, จิราพร เชื้อคำฮด1 และ ธัญญารัตน์ บัวพ่วง1. กระจกอัจฉริยะสอนล้างมือต้านโควิด-19. วารสารงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์โดยสมาคม ECTI. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2, 2564. หน้า 29 – 35.
 11. ณัฐพงศ์ พันธุนะ1* และ ปิยธิดา พันธุนะ2. เครื่องวัดความยาวสายเคเบิ้ลทางอ้อมด้วยระบบดิจิทัล. ในรายงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5, 2564. หน้า 46 – 49.
 12. Piyatida Phanthuna1 and Yupaporn Areepong2,*. Analytical Solutions of ARL for SAR(p)L Model on a Modified EWMA Chart.  Mathematics and Statistics, Vol. 9, No. 5, 2021, pp 685 – 696.
 13. Jamilu Sabi’u1,2, Kanikar Muangchoo3,*, Abdullah Shah1, Auwal Bala Abubakar4,5 and Kazeem Olalekan Aremu5,6. An Inexact Optimal Hybrid Conjugate Gradient Method for Solving Symmetric Nonlinear Equations. Symmetry 2021, Vol.13, No.10, 2021
 14. ชวนี สุภิรัตน์1*, กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์1, สุนิสา สายอุปราช1 และปิยธิดา พันธุนะ1. การประเมินคุณภาพน้ำในคลองบางเขนใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2564, หน้า 106 – 111.
 15. Krisada Lekdee, Chao Yang, Lily Ingsrisawang, and Yisheng Li. A Uniform Shrinkage Prior in Spatiotemporal Poisson Models for Count Data. In Yichuan Zhao and (Din) Ding-Geng Chen (Eds). Modern Statistical Methods for Health Research, Springer, Cham 2021, pp 83 – 102.
 16. Kanikar Muangchoo1,Habib ur Rehman2,Poom Kumam2,3,4 , Two strongly convergent methods governed by pseudo-monotone bi-function in a real Hilbert space with applications, Journal of Applied Mathematics and Computing, 2021,Vol.67, No.1-2, pp 891–917
 17. Basim A. Hassan1, Kanikar Muangchoo2, Fadhil Alfarag3, Abdulkarim Hassan Ibrahim4 Auwal Bala Abubakar5,An improved quasi-Newton equation on the quasi-Newton methods for unconstrained optimizations, Journal of Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 2021, Vol. 22, No. 2, pp 389-397
 18. Kanikar Muangchoo, A Viscosity-type Projection Method for Solving Pseudomonotone Variational Inequalities, Journal of Nonlinear Functional Analysis and Applications, 2021, Vol. 26, No. 2, pp 347-371
 19. Kanikar Muangchoo, Explicit Halpern-type iterative algorithm for solving equilibrium problems with applications, Journal of Mathematics and Computer Science Vol. 25, No.2, pp 115-132
 20. Wilaiwan Leenakul, Pratthana Intawin, Crystallization Kinetics, Structure and Phase Formation of Magnetic Nanocrystals in Bioactive Glass Systems, Integrated Ferroelectrics, 2022, Vol. 222,  pp 199-208
 21. Thanapong Sareeina, Kanapong Phuengpena, Wirapan Limchalerma, Narit Triamnakb, Natthapong Wongdamnerncc, Jakrapong Kaewkhaod,e, Rattikorn Yimnirunf, Ultra-Wideband Dielectric and Impedance Spectroscopy of B2O3–Bi2O3–SiO2–Sm2O3 Glasses, Integrated Ferroelectrics, 2022, Vol. 223,  pp 38-45
 22. Kantima Chaochanchaikul1 , Pornlada Pongmuksuwan2 , Influence of Ozonized Soybean Oil as a Biobased Plasticizer on the Toughness of Polylactic Acid, Journal of Polymers and the Environment, 2022, Vol.30,No.3 pp.1095-1105
 23. Yupapin Atikankul1* , Ampai Thongteeraparp2** , Winai Bodhisuwan2*** , Jin Qin3**** , and Sudchai Boonto4*****, The Zero-Truncated Poisson-Weighted Exponential Distribution with Applications, Lobachevskii Journal of Mathematics, 2021, ISSN 1995-0802, Vol. 42, No. 13, pp. 3088–3097
ปีการศึกษา 2563
 1. A Non – toxic approach to assess total antioxidant capacity (TAC) of exotic tropical fruits from Thailand, 2019,  Journal of foodScience and Technology, ISSN:0022-1155
 2. The Application of Remote – Controlled Assisted Surface Water Sampling, 2019, Journal of Applied Mechanics and Materials, ISSN:1662-7482, Vol.891, pp 149-153.
 3. Fabrication and Characterization of Particle Board from Coffee Husk Waste, 2019, Journal of Applied Mechanics and Materials, ISSN:1662-7482, Vol.891, pp 111-116.
 4. Utilization of Eggshell Ash for Removal of Organic Micro-Pollutants in Contaminated Water. 2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol. 891 pp 127 – 131
 5. Utilizing Agricultural Waste as an Environmentally Friendly Cement Composite. 2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891, pp 132 – 136
 6. Characterization of physical and mechanical properties of bleaching paper from rice straw .2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482 , pp 3-8
 7. Magnetic Behaviors of ca2FeMoO6 without Double Mixture Gas Protection under Heat Treatment. 2019, Journal of physics: Conference Series Volume 1256
 8. FUNDAMENTAL THEOREM ON HOMOMORPHISMS OF MV-ALGEBRAS. 2019, Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol.116, no.2, pp 183-191
 9. Phase Formation Study of BaFe12O19 in Bioactive Glass by Modified Processing Technique. 2020, Journal of Nanotechnology, Vol.20 ,pp 222-228
 10. Estimation and Detective of Rice Yields in Thailand Using Spatial and Longitudinal Data Analysis. 2019, Applied Mathematical Sciences, Vol.13 , no.18, pp 877-884
 11. Spatial Analysis of Air Pollution in Bangkok Metropolitan Region. 2019 , Vol.24, pp 1209 – 1217
 12. Extend Suzuki’s mapping in Hadamard spaces. 2020, Thai Journal of Mathematics, Vol.18 No.1 , pp 188-198
 13. A Study on Characterization of Biomass Fly Ash. 2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891, pp 137-141
 14. Crystallization of Calcium Deficient Hydroxyapatite Nanocrystals on Woven Silk Fibroin Fabric via Precipitation Process. 2020, Journal of Nanotechnology, Vol.20 ,pp 81-86
 15. Alternative Energy from Fresh Water Weed, Hydrilla verticillata .2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891
 16. Characterization of Antiferromagnetism in Double Perovskites Ba2FeMoO6 Prepared by Solid State Method.2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891
 17. Study, Magnetic Properties of BaTiFeO3 Perovskite Prepared by Solid State Method.2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891
 18. Fluorescence Detection of Hydrazine Hydrate Using Carbon Nanodots Synthesized from Mandarin Rind.2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891
 19. Surface Plasmon Biosensor Platform for Food Industry.2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891
 20. Optical Device Adapted to Smartphone for Direct Imaging Retinal Blood Vessels.2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891
 21. Matching Impedances Fresnel Equations Calculation for Layered Optical Structures.2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891
 22. Multiple Reflections Modeling for Multi-Layered Optical Structures.2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891
 23. Improvement of Mechanical Properties and Water Absorption in Wheat Gluten by Epoxidized Natural Rubber .2019, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891, pp 163 – 168
 24. The Study on Optimum Spray Parameters and Characterization of Flame Sprayed PVC Coating, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891, pp 187-191
 25. The Effect of Sintering Temperature on Physical Properties of Leucite ceramics, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891, pp 214-218
 26. The Effect of leucite Ceramics on Mechanical Properties of Silicone Coating, Applied Mechanics and Materials ISSUE: 1662-7482, Vol.891, pp 219-223
 27. Topological d-Algebras, 2019, Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) ISSN: 0972-0871, Vol.121, No.2, pp.161-167
 28. A viscosity forward-backward splitting approximation method in Banach spaces and its application to convex optimization and image restoration problems, 2020,Journal of Computation and Mathematical Methods in Statistics, Vol.1098, pp.1-22
 29. A Spectral Gradient Projection Method for Sparse Signal Reconstruction in Compressive Sensing, 2020, Modern Applied Science; Vol. 14, No. 5; ISSN 1913-1844 E-ISSN 1913-1852. pp.86-93
ปีการศึกษา 2562

1. Chatchawal Sripakdeea , Krissana Prompab , Ekaphan Swatsitangb , Thanin Putjusoc. 2019(March) Very high- performance dielectric and non-ohmic properties of novel X8R type Ca1-1.5xHoxCu3Ti4O12/TiO2 ceramics. Journal of Alloys and Compounds. Volume 779, Pages 521-530
2. Chatchawal Sripakdeea , Krissana Prompab , Ekaphan Swatsitangb , Thanin Putjusoc.2018 (November) Excellent-Δε′, very low-tanδ, giant-ε′ and nonlinear J–E properties of Zn2+-doped CaCu3Ti4.1@4.2O12 ceramics. Journal of Materials Science Materials in Electronics. 30(1).
3. Wilaiwan Leenakul, Sukum Eittsayeam, Manlika Kamloy. 2018 (August). Effect of Heat Treatment Temperature Variations on the Structure and Mechanical Strength of Lithium Disilicate-Based Glass-Ceramic. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering. 8(8): pages 1205-1208.
4. U. Polyium, T. Boonyaratakalin, S. Wichiranon, 2019, Characterization of Physical and Mechanical Properties of Bleaching Paper from Rice Straw, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 3-8
5. P. Suvarnaphaet, W. Pinyo, S. Pechprasarn, N. Albutt, 2019, Fluorescence Detection of Hydrazine Hydrate Using Carbon Nanodots Synthesized from Mandarin Rind, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 71-77
6. S. Sawekwiharee, N. Albutt, 2019, Alternative Energy from Fresh Water Weed, Hydrilla verticillata, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 78-82
7. V. Boonyaroj, S. Saramanus, 2019, Utilization of Eggshell Ash for Removal of Organic Micro-Pollutants in Contaminated Water, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 127-131
8. S. Pechprasarn, K. Ittipornnuson, T. Jungpanich, N. Albutt, 2019, Surface Plasmon Biosensor Platform for Food Industry, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 103-108
9. J. Tharajak, N. Sanpo, 2019, A Study on Characterization of Biomass Fly Ash, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 137-141
10. S. Saramanus, V. Boonyaroj, 2019, The Application of Remote-Controlled Assisted Surface Water Sampling, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 149-153
11. W. Chansuvarn, 2019, Determination of Tatal Arsenic Using Microwave Digestion Technique-Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 154-160
12. K. Chaochanchaikul, 2019, Improvement of Mechanical Properties and Water Absorption in Wheat Gluten by Epoxidized Natural Rubber, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 163-168
13. J. Tharajak, N. Sanpo, 2019, The Study on Optimum Spray Parameters and Characterrization of Flame Sprayed PVC Coating, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 187-191
14. J. Tharajak, N. Sanpo, 2019, The Effect of Sintering Temperature on Physical Properties of Leucite Ceramics, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 241-218
15. J. Tharajak, N. Sanpo, 2019, The Effect of Leucite Ceramics on Mechanical Properties of Silicone Coating, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 219-223
16. N. Albutt, V. Aitviriyaphan, T. Sareein, S. Suntaropas, P. Thonglor, S. Pechprasarn, S. Sawekwiharee, W. Ritthong, S. Pinitsoontorn, 2019, Characterization of Antiferrimagnetism in Double Perovskites Ba2FeMoO6 Prepared by Solid State Method, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 224-229
17. V. Aitviriyaphan, T. Sareein, S. Suntaropas, P. Thonglor, S. Sawekwiharee, S. Pechprasarn, W. Ritthong, S. Pinitsoontorn, N. Albutt, 2019, Study, Magnetic Properties of BaTiFeO3 Perovskite Prepared by Solid State Method, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 230-235
18. P. Singhatham, C. Singhatham, C. Peeratatsuwan, T. Utaikaifa, N. Panya, 2019, Effect of Ammonium Sulphate ((Nh4)2 So4) on Microstructure and Mechanical Properties of Sa-213- Gr.T22 and Sa-210-Gr.A1 Steel in the Water Tube Boiler, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 280-291
19. S. Pechprasarn, P. Suvarnaphaet, N. Albutt, 2019, Matching Impedances Fresnel Equations Calculation for Layered Optical Structures, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 292-298
20. S. Pechprasarn, N. Albutt, 2019, Multiple Reflections Modeling for Multi-Layered Optical Structures, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, Vol.891, pp 299-303
21. Kamloy, M., Leenakul, W., Intawin, P., Intatha, U., Eitssayeam, S., 2018, “Effect of Heat Treatment Temperature on the Microstructure and Mechanical Properties of Li2O–SiO2–P2O5–Al2O3–K2O–CaO Glass-Ceramics”, Science of Advanced Materials, Vol. 10, pp. 1305-1309.
22. White, P., Chooprajong, S. and Pankaew, P., 2019, “Study of Sericin-Thunbergia Laurifolia Electrospun Fibre for Wound Healing Applications”, Key Engineering Materials, Vol. 798, pp 53-58.

ปีการศึกษา 2561

1. Papatsorn Singhatham, Chokchai Singhatham, Niphaporn Panya and  Salakchit Pukjaroon. 2018. An Approch to Development of Manufacturing Data Report According to International Standards. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 248 – 253.
2. Papatsorn Singhatham, Niphaporn Panya, Chompoonut Chaitep and Rinwadee Kaewlai. 2018. The Helper and Guide System for Cooperative Education via Web Application. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 295 – 300.
3. Woranuch Deelaman, Kantima Chaochanchaikul, Kitiyot Tungsudjawong. 2018. Effect of Banana Fibers on Mechanical and Physical Properties of Light Weight Concrete Blocks. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 151 – 155.
4. Varinthorn Boonyaroj, Samunya Sanguanpak, Witaya Shongkittikul. 2018. A Feasibility Study Using Para Rubber Leaves for Prototype Lightweight Flat Sheet Production. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, 166 – 170.
5. Varinthorn Boonyaroj, Sirichai Saramanus. 2018. Fabrication and Properties of Panicum repens Reinforced Cement. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 161 – 165.
6. Nisakorn Nuamsrinuan, Pichet Limsuwan and Kittisakchai Naemchanthara. 2018. The Study of Calcium Oxide from Cockle Shell Used as a Low-Cost Catalyzer for Biodiesel Production. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 108 – 112.
7. Nisakorn Nuamsrinuan, Patcharin Naemchanthara, Pichet Limsuwan, Kittisakchai Naemchanthara. 2018. Influence of Zinc Substitution on Hydroxyapatite Structure Prepared by Chemicak Precipitation Method. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 3 – 7.
8. Nisakorn Nuamsrinuan, Weeranuch Kaewwiset, Pichet Limsuwan and Kittisakchai Naemchathara. 2018. Analytical Processing Development of Tin Element Using Wavelength Dispersion X-Ray Fluorescence (WDXRF) Technique. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 201 – 205.
9. Sirirat Panich and Lerpong Pisnui. 2018. All-in-One Flow Injection Spectrophotometric System for Field Testing. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 206 – 211.
10. Woravith Chansuvarn, Kunawoot Jainee. 2018. Determination of Contaminated Heavy Metals in Lacquer Thinner. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 144 – 148.
11. Woravith Chansuvarn, Yuttapoom Pandee, Ariya Saechim, Kritsana Habunmee. 2018. Adsorption of Cadmium (II) lon from Aqueous Sulution onto a Raw Material of Bamboo Powder and its Surface Modification. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 131 – 136.
12. Woravith Chansuvarn. 2018. Removal of Phosphate from Wastewater Using Carbonized Filter Cake. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 125 – 130.
13. Woravith Chansuvarn, Supattra Chansuvarn. 2018. Distribution of Residue Carbofuran and Glyphosate in Soil and Rice Grain. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 118 – 124.
14. Maitree Thawornsin, Wirote Ritthong, Chitsanucha Sangna, Panida Lorwongtragool and Naphat Albutt. 2018. Gas Detector System for Industrail Use. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 234 – 237.
15. Weeratouch Pongruengkiat, Thitika Jungpanich, Kodchakorn Ittipornnusorn, Suejit Pechprasarn and Naphat Albutt. 2018. Development of Low-Cost Abbe Refractometer. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 227 – 233.
16. Suejit Pechprasarn, Pakapron Pimonsakonwong, Prakaikan KuliKhandan, Phitsini Suvarnaphaet, Weeratouch Pongruengkiat, Phimonkhae Suksan and Naphat Albutt. 2018. Compact Fluorescence Microscope for Smartphone and Tablet. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 222 – 226.
17. Naphat Albutt, Suejit Pechprasarn, Sangwoei Sawekwiharee, Anchana Kuttiyawong, Panakamom Thonglor and Thanapong Sareein. 2018. Complete Phase Change of Y2NiMnO6 Ceramics Doped with TiO2 at High Temperature. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 47 – 50.
18. Naphat Albutt, Suejit Pechprasarn, Sangwoei Sawekwiharee, Anchana Kuttiyawong, Panakamom Thonglor and Thanapong Sareein. 2018.The Grain Structure of Nd Doped Y2NiMnO6 Ceramics Sintered at High Temperature. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 47 – 50.
19. Sudarath Suntaropas, Panakamon Thonglor and Naphat Albutt. 2018. Phase Transition and Microstructure Development of BaTiO3 by Thermal Development of BaTiO3 by Thermal Decomposition Method. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 47 – 50.
20. Sirin Sirathanakul. 2018. Development of an Educational Experiment Setup for Measuring the Speed of Sound. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879, pp 290 – 294.

ปีการศึกษา 2560
1. V. Boonyaroj, C. Chiemchaisri, W. Chiemchaisri, K. Yamamoto, Enhanced biodegradation of phenolic compounds in landfill leachate by enriched nitrifying membrane bioreactor sludge. Journal of Hazardous Materials. 232(2017)311-318.
2.W.A. Halang, P. Sukjit, M. Komkhao, S. Sodsee: An Insurmountable and Failsecure Network Interface, In: Advances in Intelligent Systems and Computing, S. Boonkrong, H. Unger, P. Meesad (Eds.), Series Recent Advances in Information and Communication Technology, vol. 463, pp. 217-222, Springer International Publishing Switzerland, 2016
3. Vipa Jakchaikul, Thawatchai Kansrirat. 2016. Teching management to resolve student problems in Computer Programmimg 1, World Transactions on Engineering and Technology Education 2016, Vol. 14: 552-556
4. Duongruitai Nicomrat and Jirasak Tharajak. 2017. A Potential Application of the Mechanical Tensiles Strength Test for Indicating Paper Biodegradation, Key Engineering Materials. Vol 723: 183 – 190
5. Duongruitai Nicomrat, Wannaphan Janlapha and Nuanchan Singkran. 2017. In Vitro Susceptibility of Silver Nanoparticles on Thai Isolated Fungus Pyricularia oryzae from Oryza sativa Leaves, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 148 – 151
6. Duongruitai Nicomrat and Siriphatrc Chamutpong. 2017. Effects of Silver Nanoparticles on Heterotrophic Bacterial Community Inhabiting the Anoxic Paddy Soil of Flooded Rice Microcosms, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 152 – 155
7. Duongruitai Nicomrat, Paisan Kanthang and Siriphatrc Chamutpong. 2017. The Relationships among Microorganisms in Paddy Soil of Rice Varieties at Sanamchaikate, Chachoengsao, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 144 – 147
8. Duongruitai Nicomrat. 2017. Decline in Sulfate Reducing Bacterial Consortia by the Sulfur Oxidizing Bacterial Activity, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 140 – 143
9. Duongruitai Nicomrat. 2017. Diverse Aspergillus Isolates from the First Step of Vinegar Fermentation and its Application in Sugar Production, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 65 – 68
10. Duongruitai Nicomrat and Siriphatrc Chamutpong. 2017. Assorted Lactic Acid Bacteria with Yeasts in Alcohol Submerged Fermentation Step of Vinegar Production, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 69 – 72
11. Duongruitai Nicomrat. 2017. Enhancing Acetic Acid Production in Vinegar Production by the Consortium of Aspergillus And Yeasts, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 61 – 64
12. Duongruitai Nicomrat and Siriphatrc Chamutpong. 2017. Diversified Microbial Community Developed in Different Fruit Juice of Wine Fermentation, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 57 – 60
13. Varinthorn Boonyaroj, Melin Khonthee, Nuanjira Maneewong and Chatchai Doungkaew. 2017. In-Vessel Composting of Municipal Solid Waste with Varied Press Air and Organic Fraction, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 132 – 135
14. Varinthorn Boonyaroj and Amara Amornkaew. 2017. Production of Essention Oil from Tobacco Leaves for Insect Repellents, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 53 – 56
15. Varinthorn Boonyaroj, Nipawan Kaewsrijan and Nanthanit Sangkhamnaruepon. 2017. Phytoremediation of Soil Contaminated with Used Lubricant Oil Using Spathiphyllum spp, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 136 – 139
16. Varinthorn Boonyaroj, Mukda Srijab, Monthira Thiangsagul and Monrudee Larpsongserm. 2017. Plywood Production from Coconut Coir Fiber and Water Hyacinth, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 212 – 215
17. Varinthorn Boonyaroj, Onanong Unprasit and Sunisa Saiuparad. 2017. Solid Waste Management Services in Pathio Subdistrict Municipality, Chumphon Province, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 128 – 131
18. Varinthorn Boonyaroj and Samunya Sanguanpak. 2017. Effect of Sodium Hydroxide Concentrations on Properties of Panicum repens for Pulp and Paper, Applied Mechanics and Materials. Vol. 866: 216 – 219
19.Chatchai Kruea-In, Suchittra Inthong, Thanaporn Boonchoo, Pratthana Intawin & Wilaiwan Leenakul: Fabrication and characterization of BNLT-BHF lead-free ceramics, Ferroelectrics, vol. 511, pp. 114 – 118, Switzerland, 1 August 2017
20. Chanwit Prabpayak. 2017. DERIVATIONS OF PKU-ALGEBRAS, Far East Journal of Mathmatical Sciences, Vol. 102 Number 9, 2017, pp. 1917 – 1923
21. Chanwit Prabpayak, Witthawas Phanthawimol. 2017. QUOTIENT MV-ALGEBRAS. Vol. 3, Issue 10, pp. 53 – 55, India, October 2017

ปีการศึกษา 2559
1.G. Lettl, C. Prabpayak, Order in cubic number fields, Journal of Number Theory. 166(2016)415-423.
2.S. Tomyangkul, P. Pongmuksuwan, Wa. Harnnarongchai, K. Chaochanchaikul, Enhancing sound absorption properties of open-cell natural rubber foams with treated bagasse and oil palm fibers. Journal of Reinforced Plastics and Composites. 35(2016)672-681.
3.W. Leenakul, T. Tunkasiri, N. Tongsiri, K. Pengpat, J. Ruangsuriya, Effect of sintering temperature variations on fabrication of 45S5 bioactive glass-ceramics using rice husk as a source for silica. Materials Science and Engineering C. 61(2016)695-704
4.T. Boonchoo, P. Intawin, W. Leenakul. Effect of MnFe2O4 and the Heat Treatment Temperature on the Bioactive Glass Properties. Key Engineering Materials. 690(2016)137-142.
5. P. Intawin, W. Leenakul, Preparation and characterization of SrFe12O19 on optical and dielectric properties of Na2O-CaO-P2O5 glasses. Key Engineering Materials 702(2016)3-7.
ปีการศึกษา 2558
1. W. Chansuvarn, K. Jainae. Adsorption of Pb(II) from aqueous solution onto manganese oxide-modified laterite soil. Proceedings 2015 International Conference on Science and Technology, TICST 2015, 198-205
2. W. Chansuvarn, T. Tuntulani, A. Imyim. Colorimetric detection of mercury (II) based on gold nanoparticles, fluorescent gold nanoclusters and other gold-based nanomaterials. TrAC Trends in Analytical Chemistry. 65(2015)83-96.
3. C. Sripakdee, N. Sarapat. Novel Optical Trapping Micro-Sensor from PANDA Ring Resonator for Quantum Computer Processing. Applied Mechanics and Materials. 804(2015)311-315.
4. C. Sripakdee, Wigner Representation for Investigation of Entangled Photon Evolution in Four-Wave Mixing Process within a Fiber Ring Resonator. Applied Mechanics and Materials. 804(2015)316-320.
5. S. Sawekwiharee, T. Boonchoo, A. Kuttiyawong, N. Chathirat. Heating Energy Briquettes from Cashew Nut Shell. Applied Mechanics and Materials. 804(2015)283-286.
ปีการศึกษา 2557
1. วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. การออกแบบเซนเซอร์ทางเคมีสำหรับตรวจวัดไอออนปรอทด้วยตาเปล่า The Design of Chemosensors for Naked-Eye Detection of Mercury(II) Ion. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 42(2014)748-760.
ปีการศึกษา 2556
1. C. Sripakdee, P. Kumklum. Dynamics and Survival Time for Entangled Photon Evolution in Four Wave Mixing Process, Journal of Applied Sciences Research. 9(2013)5994-5998.
2. W. Chansuvarn, S. Panich, A. Imyim. Simple spectrophotometric method for determination of melamine in liquid milks based on green Mannich reaction. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 113(2013)154-158.

ผลึกแก้วเซรามิกชีวภาพนาโน สำหรับประยุกต์ใช้รักษาโรคมะเร็ง

ที่มาโดย ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข้อมูลเผยแพร่ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เนยถั่วดาวอินคา เพิ่มศักยภาพวงการอาหารที่แปลกใหม่ ปราศจากสารปรุงแต่ง ชะลอการแก่ก่อนวัย

ที่มาโดย ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช  อาจารย์สังกัดหมวดวิชาเคมี  สาขาวิทยาศาสตร์ 

ข้อมูลเผยแพร่ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ผลิตนมจากถั่วดาวอินคา  สำหรับผู้แพ้นมวัว

ที่มาโดย ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช  อาจารย์สังกัดหมวดวิชาเคมี  สาขาวิทยาศาสตร์ 

ข้อมูลเผยแพร่ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดเยื่อไข่ อุดมด้วยเปปไทด์และคอลลาเจน คุณภาพสูงแต่ราคาย่อมเยา

ที่มาโดย ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเผยแพร่ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

การประดิษฐ์เซรามิกขั้นสูงสำหรับประยุกต์วัสดุทันตกรรม เพิ่มโอกาสเพิ่มทางเลือกผู้มีปัญหาทางทันตกรรม

ที่มาโดย ผศ.ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข้อมูลเผยแพร่ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

ผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กหน้าใยไหมให้ความชุ่มชื้นจากเซริซิน ลดเลือนริ้วรอยด้วยสารสกัดมะขามป้อมและสมอ

ที่มาโดย ดร.  สิริรัตน์  พานิช อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงส้นเท้า สารสกัดจากเปลือกกล้วยและเปลือกมะละกอ ไร้สารเคมีกันบูด

ที่มาโดย ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ

ข้อมูลเผยแพร่ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562

แผ่นมวลเบาสีเขียว เพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุทางการเกษตร

ที่มาโดย ดร.วรินธร บุญยะโรจน์

ข้อมูลเผยแพร่ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

 1,681 total views,  1 views today