วิจัยและพัฒนา


ประเด็นวิจัย (คณะ)บทความวิจัยที่เผยแพร่ ประดิษฐกรรม/นวัตกรรมฐานข้อมูลวิจัยและพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ งานวิจัยสู่นวัตกรรมใช้เชิงพาณิชย์
ประเด็นวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นหลักประเด็นรอง
1) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (Research and Development on Science and Technology for Industrial and Environment)1. เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (Chemical industrial and Environment)
2. จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ (Environmental microbiology and biotechnology)
3. วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน (Industrial materials and alternative energy/renewable energy)
4. เทคโนโลยีและความปลอดภัยด้านนาโน (Nanotechnology and safety)
5. การจัดการของเสีย (Waste management)
6. การวิจัยตามโจทย์อุตสาหกรรม (Industrial requirement)
7. การวิจัยตามโจทย์ (Industrial requirement)
8. การวิจัยทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์ประยุกต์ (Theoretical and applied physics Research)
9. วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และนวัตกรรมชะลอวัย (Health science, Cosmetic science and Anti-aging innovation)
10. การจัดการน้ำเสีย (Wastewater Management)
11. การจัดการของเสีย (Waste Management)
2) การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเกษตร (Research and Development on Material Science and Agricultural Science)1. วัสดุศาสตร์ของเส้นใยธรรมชาติ (Material properties of natural fiber)
2. วัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์ (Biomedical materials )
3. ฟิสิกส์เชิงเกษตรกรรม (Agricultural physics)
4. เคมีเชิงเกษตรกรรม (Chemical agriculture)
5. เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร (Biotechnology for agriculture)
6. ฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์ประยุกต์ (Theoretical and Applied Physics)
7. สมุนไพร (Herb)
3) การวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ (Research and Development on Science for Technology Transfer)1. เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ของเส้นใยธรรมชาติและวัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์ (Natural fiber and medical material Technology)
2. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Technology)
3. เทคโนโลยีการเกษตรและการวิเคราะห์-ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดธัญพืช (Agro-technology and seed quality analysis)
4. เทคโนโลยีการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Technology for Environmental monitoring and analysis)
5. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management technology)
6. กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ด้านระบาดวิทยาและระบบโลจิสติกส์ (Mathematical process and applied statistics on epidemiology and logistic system)
7. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์(Innovation and Technology in Science)
8. เทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และนวัตกรรมชะลอวัย (Health technology, Cosmetic science and Anti-aging innovation)
4) การวิจัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ (Research and Development Teaching and Academic Service Integration)1. การตรวจวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านนาโน (Material analysis for eco-industrial and nano safety)
2. การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ (ฺBiological deversity assesment)
3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดธัญพืช (Seed quality analysis)
4. การตรวจวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ของเส้นใย ธรรมชาติและวัสดุศาสตร์เพื่อการแพทย์ (Natural fiber analysis)
5. การตรวจวิเคราะห์ของเสียและการจัดการของเสีย (Waste analysis and management)
6. การตรวจวิเคราะห์และแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial process analysis and problem solution)
7. การบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และนวัตกรรมชะลอวัย (Health and Cosmetic formulation and anti-aging innovation)
5) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology research and development)1. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
2. การสื่อสารและเครือข่าย (Communications and Network)
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Web-based Software Engineering)
4. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
5. การทำเหมืองข้อมูลคลังสินค้า (Data Warehousing/Data Mining)
6. มัลติมีเดีย (Multimedia/Hypermedia)
7. คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics)
8. อัลกอริทึม (Algorithms)
9. การประมวลผลภาพดิจิตอล (Digital image processing)
10. สารสนเทศเชิงควอนตัม (Quantum Information)
6) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Research and development in science education and learning innovations)1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะของผู้เรียน (Developing the learning process and skills of students)
2. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ วิธีสอน และสื่อการสอน (Development of learning innovations, teaching methods and teaching media)
3. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา (Science learning management on higher education)
7) การวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Research and Development on Science Education)1. นวัตกรรมสื่อการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science Teaching Media Innovation)
2. การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา(Science Education Curriculum Development)
3. การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Research) 4. การพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Student Development for Excellence)
8) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ (A research for building knowledge base and transfering technology in mathematics and statistics)1. ทฤษฎีกราฟ (graph theory)
2. ทฤษฎีจุดตรึง (Fixed point theory)
3. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model)
4. การควบคุมคุณภาพทางสถิติ (Statistical Quality Control)
5. การวางแผนการทดลอง (Experimental design)
6. พีชคณิต (Algebra)
7. การประมาณค่า (Estimation)
8. คณิตศาสตร์การเงิน (Financial Mathematics)
9. ตัวแบบทางสถิติ (Statistical model)
10. อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ (Time series and forcasting)
11. วิธีการพื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology)

วารสาร

ปีงบประมาณ 2566 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 • Muangchoo, K., Abubakar, A., Ibrahim H., A., and Abubakar,B.,A., 2022. An inertial Halpern-type algorithm involving monotoneoperators on real Banach spaces with application to image recovery problems. Computational and Applied Mathematics. 41(8).
 • Kraipok, A., Mamanee, T., Ruangsuriya, J., Nawarat, P., and Leenakul, W., 2022. Phase Formation, Mechanical trength, and Bioactive Properties of Lithium Disilicate Glass-Ceramics with Different Al2O3 Contents. Materials. 15(23), 1-15.
 • Phanthuna, P., and Areepong, Y., 2022. Detection Sensitivity of a Modified EWMA Control Chart with a Time Series Model with Fractionality and Integration. Emerging Science Journal. 6(5), 1134 -1152.
 • Atikankul, Y., 2023, A New Poisson Generalized Lindley Regression Model. Austrian Journal of Statistics. 52(1), 39–50.
 • Atikankul, Y., 2023. Bayesian Inference for a Weighted Bilal Distribution: Regression Model, Pakistan. Journal of Statistics and Operation Research. 19(1)  1-13.
 • Suthisung, N., Muangchoo, K., Suwanbamrung, P., Wisedsingm, W.,Prabpayak, C., and Padcharoen, A., 2023. Geraghty type generalized F-contraction for dislocated quasi-metric spaces. International Journal of Mathematics and Computer Science.18(2), 359-367.
 • Chaochanchaikul, K., and Sakulkhaemaruethai, C., 2023. Effect of nanoclay and nano-calcium carbonate content on the properties of polybutylene succinate/nanoparticle composites. Journal of Plastic Film & Sheeting. 39(2), 190–210.
 • Muangchoo, K., 2022. Three novel two-step proximal-like methods for solving equilibrium and fixed point problems in real Hilbert spaces. Computational and Applied Mathematics. 41(364),  1-26.
 • Atikankul, Y., Wattanavisut, A., and Liu, S., 2022. The Negative Binomial-Generalized Lindley Distribution for Overdispersed Data. Lobachevskii Journal of Mathematics. 43(9), 2378–2386.
 • Kraipok, A., Intawin, P., Kamnoy, M., Bintachitt, P., Leenakul, W., Panyata, S., & Pengpat, K.,. 2023. Preparation and characterization of lithium disilicate-fluorcanasite glass-ceramics for dental applications. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 137, 105548.
 • Promjantuk, C., Lertvanithphol, T., Limsuwan, N., Limwichean, S., Wongdamnern, N., Sareein, T., and  Klamchuen, A. 2023. Spectroscopic study on alternative plasmonic TiN-NRs film prepared by R-HiPIMS with GLAD technique. Radiation Physics and Chemistry. 202, 110589.
 • Deelaman, W., Choochuay, C.,Pongpiachan, S., and Han, Y. 2023. Ecological and health risks of polycyclic aromatic hydrocarbons in the sediment core of Phayao Lake, Thailand. Journal of Environmental Exposure Assessment. 2(1), 3.
 • Deelaman, W., Choochuay, C., and Pongpiachan, S. 2022. Source appointment and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in paddy grain from Thailand and Laos. Environmental Science and Pollution Research. 30, 32737-32737.
 • Halang, W.A., Komkhao, M., and Sodsee, S. 2023. Neural Networks in View of Explainable Artificial Intelligence. In:Unger, H., Schaible, M. (eds) Real-timeand Autonomous Systems 2022. Real-Time 2022. Lecture Notes in Networksand Systems. 674, 146-150.
 • Atikankul, Y., 2023, A New Poisson Generalized Lindley Regression Model, Austrian Journal of Statistics. 52(1), 39–50.
 • Atikankul, Y., 2023. Bayesian Inference for a Weighted Bilal Distribution: Regression Model, Pakistan. Journal of Statistics and Operation Research. 19(1), 1-13.
 • Chaochanchaikul, K., and Sakulkhaemaruethai, C., 2023. Effect of nanoclay and nano-calcium carbonate content on the properties of polybutylene succinate/nanoparticle composites. Journal of Plastic Film & Sheeting. 39(2), 190–210.

ปีงบประมาณ 2566 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

 • ศิริชัย สาระมนัส และ วรินธร บุญยะโรจน์. 2566. การพัฒนาระบบเฝ้าสังเกตการแทรกตัวของน้ำเค็มสำหรับพื้นที่ปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 18(1), 42-53.

ปีงบประมาณ 2565 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 • Venkatesan Chakrapani, Peter A, Newman, marail Shunmugam, Shrata Rawat, Dicky Baruah, Ruban nelson, Surachet Roungraphon, and Suchon Tepjan. 2022. PrEP Eligility, HIV Risk Perception, and Willingness to Use PrEP among Men who have Sex with Men in India: A Cross-sectional Survey. 34(1), 301-309.
 • Piyatida Phanthuna, and Yupaporn Areepong. 2022. Detection Sensitivity of a Modified EWMA Control Chart with a Time Series Model with Fractionality and Integration. 6(5), 1134-1152.
 • Kanikar Muangchoo. 2022. A NEW EXPLICIT EXTRAGRADIENT METHOD FOR SOLVING EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONVEX CONSTRAINTS. Mathematics General. 27(1), 1-22.
 • Nisara Suhisung and Sukjit Tangcharoen. 2022. A Walking Route to Travel in Lopburi City. 25(2), 1-9.
 • Kanikar Muangchoo, Abubakar Adamu, Abdulkarrim Hassan Ibrahim, and Auwal Bala Abubakar. 2022. An inertial Halpern-type algorithm involving monotone operators on real Banach spaces with application to image recovery problems. Computational and Applied Mathematics. 41(8).
 • Arnon Kraipok, Teerapong Mamanee, Jetsada Ruangsuriya, Poommirat nawarat and Wilaiwan Leenakul. 2022. Phase Formation, Mechanical Strength, and Bioactive Properties of Lithium Disilicate Glass–Ceramics with Different Al2O3 Contents. Materials. 15(23), 8283.
 • Sunisa Saiuparad, Kanikar Muangchoo, Sukjit Tangcharoen, Phannika Mee-on and Sakulbuth Ekvittayaniphon. 2022. Multivalued Nonlinear Weakly Picard Operatirs in Metric Spaces. Progress in Applied Science and Technology. 12(3), 1-6.
 • Sunisa Saiuparad, Kanikar Muangchoo, Sujit Tangcharoen, Phannika Mee-On, Sakulbuth Ekvitayaniphon, and Duangkamon Kitkuan. 2022. Improvements to the fixed-point results by the use of a simulation function employing rational terms. 21, 468-475.
 • Kanikar Muangchoo, Abubakar Adamu, Abdukkarim Hassan Ibrahim, and Auwal Bala Abubakar. 2022. An inertial Halpern algorithm involving monotone operators on real Banach spaces with application to image recovery problems. 41(364).

ปีงบประมาณ 2565 : ผลงานที่ตีพิมพ์วาสารระดับชาติ

 • มยุรา ทองช่วง กิติยา เอกเชวง กิติศาสตร์ กระยวน และ อำนาจ ชินพงษ์พานิช. 2565. ผลงานของช่วงอายุการเก็บเกี่ยวของต้นอ่อนพันธุ์ต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ. วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต.  6(1), 34-46.

ปีงบประมาณ 2564 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 • Wilaiwan Leenakul, and Arnon Kraipok. 2021. Effect of increasing the Al2O3 content on the phase formation and mechanical properties of lithium disilicate glass-ceramics. Materials Research Express. 8(5), 1-7.
 • Auwal Bala Abubakar, Kanikar Muangchoo, Abdulkarim Hassan Ibrahim, Sunday Emmanuel Fadugba, Kazeem Olalekan Aremu, and Lateef Olakunle Jolaoso. 2021. A Modified Scaled Spectral-Conjugate Gradient-Based Algorithm for Solving Monotone Operator Equations. Journal of Mathematics. 9.
 • Witoon Purahong, Shakhawat Hossen, Ali Nawaz, Dolaya Sadubsarn, Benjawan Tanunchai, Sven Dommert, Matthias Noll, La-aw Ampornpan, Petcharat Werukamkul, and Tesfaye Wubet. 2021. Life on the Rocks: First Insights Into the Microbiota of the Threatened Aquatic Rheophyte Hanseniella heterophylla. 14(12), 634960.
 • Kraipok Arnon, Intawin Pratthana, Kamnoy Manlika, Inthong Suchittra, Leenakul Wilaiwan, Bintachitt Patamas, Eitssayeam Sukum, Khamman Orawan, Tunkasiri Tawee, and Pengpat Kamonpan. 2021. Effect of PEG-based binder concentration on the mechanicalproperties of lithium disilicate glass-ceramics prepared bylow-pressure injection moulding. Processing and Application of Ceramics. 15 (3), pp 238-245.
 • Arnon Kraipok, Teerapong Mamanee , Jetsada Ruangsuriya, and Wilaiwan Leenakul. 2021. Investigation of phase formation and mechanical properties of lithium disilicate glass-ceramic doped CeO2. Journal of Non-Crystalline Solids. 561, 120772.
 • Piyatida Phanthuna, Yupaporn Areepong. 2021. Analytical Solutions of ARL for SAR(p)L Model on a Modified EWMA Chart. 9(5), 685–696.
 • Jamilu Sabi’u, Kanikar Muangchoo, Abdullah Shah, Auwal Bala Abubakar, and Kazeem Olalekan Aremu. 2021. An Inexact Optimal Hybrid Conjugate Gradient Method for Solving Symmetric Nonlinear Equations. 13(10), 1829.
 • Krisada Lekdee, Chao Yang, Lily Ingsrisawang, and Yisheng Li. 2021. A Uniform Shrinkage Prior in Spatiotemporal Poisson Models for Count Data. 83–102.
 • Kanikar Muangchoo, Habib ur Rehman, and Poom Kumam. 2021. Two strongly convergent methods governed by pseudo-monotone bi-function in a real Hilbert space with applications 67, 891-917.
 • Basim Abbas Hassan, Kanikar Muangchoo, Fadhil Alfarag, Abdulkarim Hassan Ibrahim, and Auwal Bala Abubakar. 2021. An improved quasi-Newton equation on the quasi-Newton methods for unconstrained optimizations. 22(2), 997-1005.
 • Kanikar Muangchoo. 2021. A Viscosity type Projection Method for Solving Pseudomonotone Variational Inequalities. Nonlinear Functional Analysis and Applications. 26(2), 347-371.
 • Kanikar Muangchoo. 2021. Explicit Halpern-type iterative algorithm for solving equilibrium problems with applications. Journal of Mathematics and Computer Science. 25(2), 115-132.
 • Wilaiwan Leenakul, Pratthana Intawin. 2021. Crystallization Kinetics, Structure and Phase Formation of Magnetic Nanocrystals in Bioactive Glass Systems. 222, 199-208
 • Thanapong Sareein, Kanapong Phuengpen, Wirapan Limchalerm, Narit Triamnak, Natthapong Wongdamnern, Jakrapong Kaewkhao, and Rattikorn Yimnirun. 2021. Ultra-Wideband Dielectric and Impedance Spectroscopy of B2O3–Bi2O3–SiO2–Sm2O3 Glasses. 223, 38-45.
 • Kantima Chaochanchaikul, and Pornlada Pongmuksuwan. 2021. Influence of Ozonized Soybean Oil as a Biobased Plasticizer on the Toughness of Polylactic Acid. Journal of Polymers and the Environment. 30, 1095-1105.
 • Yupapin Atikankul, Ampai Thongteeraparp, Winai Bodhisuwan, Jin Qin, and Sudchai Boonto. 2021. The Zero-Truncated Poisson-Weighted Exponential Distribution with Applications. 42(13), 3088-3097.
 • Piyatida Phanthuna, Yupaporn Areepong, and Saowanit Sukparungsee. 2021. Run length distribution for a modified EWMA scheme fitted with a stationary AR(p) model. Communications in Statistics – Simulation and Computation. 52(9), 4260-4279.
 • Piyatida Phanthuna, Yupaporn Areepong, Saowanit Sukparungsee. 2021. Exact run length evaluation on a two-sided modified exponentially weighted moving average chart for monitoring process mean. 127(1), 23-41.
 • Ittibenjapong Chanyapat, Kanjanahitanon Prit, Chaichamni Punnita, Panich Sirirat, Thamsumet Nuchutha. 2021. Green synthesis of silver nanoparticles from Catunaregam tomentosa extract. 7(7), 12.
 • Jamilu Sabi’u, Kanikar Muangchoo, Abdullah Shah, Auwal Bala Abubakar, and Kazeem Olalekan Aremu. 2021. An Inexact Optimal Hybrid Conjugate Gradient Method for Solving Symmetric Nonlinear Equations. 13, 1829
 • Kanikar Muangchoo. 2021. An EXPLICIT STRONG CONVERGENCE ITERATIVE SCHEME FOR SOLVING EQUILIBRIUM PROBLEMS. 34(6), 1049-1069.
 • Kanikar Muangchoo. 2021. An EFFIENT HYBRID DERIVATIVE-FREE PROJECTION ALGORTHM FOR CONSTRAINT NONLINE EQUATION. 40(3), 64-75.

ปีงบประมาณ 2564 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

 • กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล และ อัชฌา กระจ่างแจ้ง. 2021. การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีที่เสริมแรงด้วยเส้นใยปาล์มน้ำมัน. 11(31), 35-46.
 • ณัฐพงศ์ พันธุนะ ปิยธิดา พันธุนะ นฤดม นวลขาว จิราพร เชื้อคำฮด และ ธัญญารัตน์ บัวพ่วง. 2021. กระจกอัจฉริยะสอนล้างมือต้านโควิด-19. วารสารงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์โดยสมาคม ECTI. 1(2), 29-35.
 • Piyatida Phanthuna, Yupaporn Areepong, and Saowanit Sukparungsee. 2021. Detection capability of the modified EWMA chart for the trend stationary AR(1) model. Thailand Statistician. 19(1), 69-80.

ปีงบประมาณ 2563 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 • Sirirat Panich, and Maliwan Amatatongchai. 2019. A Non – toxic approach to assess total antioxidant capacity (TAC) of exotic tropical fruits from Thailand. 56(7), 1-6.
 • Sirichai Saramanus, and Varinthorn Boonyaroj. 2019. The Application of Remote – Controlled Assisted Surface Water Sampling. 891, 149-153.
 • Nisakorn Nuamsrinuan, Patcharin Naemchanthara, Pichet Limsuwan, Kittisakchai Naemchanthara. 2019. Fabrication and Characterization of Particle Board from Coffee Husk Waste. 891, 111-116
 • Varinthorn Boonyaroj, and Sirichai Saramanus. 2019. Utilization of Eggshell Ash for Removal of Organic Micro-Pollutants in Contaminated Water. 891, 127-131.
 • Varinthorn Boonyaroj, and Sirichai Saramanus. 2019. Utilizing Agricultural Waste as an Environmentally Friendly Cement Composite. 891, 132–136.
 • Udomdeja Polyium, Thanapan Boonyaratakalin, Songsiri Wichiranon. 2019. Characterization of physical and mechanical properties of bleaching paper from rice straw. 891, 3-8.
 • T Sareein, and N Albutt. 2019. Magnetic Behaviors of ca2FeMoO6 without Double Mixture Gas Protection under Heat Treatment. 1259(1).
 • Witthawas Phanthawimol, and Chanwit Prabpayak. 2019. FUNDAMENTAL THEOREM ON HOMOMORPHISMS OF MV-ALGEBRAS. 116(2), 183-191.
 • Wilaiwan Leenakul, Jetsada Ruangsuriya, and Kamonpan Pengpat. 2019.Phase Formation Study of BaFe12O19 in Bioactive Glass by Modified Processing Technique. 20, 222-228.
 • Sunee Sammatat, and Krisada Lekdee. 2019. Estimation and Detective of Rice Yields in Thailand Using Spatial and Longitudinal Data Analysis. 13(18), 877-884.
 • Sunee Sammatat, and Krisada Lekdee. 2019. Spatial Analysis of Air Pollution in Bangkok Metropolitan Region. 13(24), 1209-1217.
 • Duangkamon Kitkuan, and Kanikar Muangchoo. 2019. Extend Suzuki’s mapping in Hadamard spaces. 18(1).
 • Jirasak Tharajak, and Noppakun Sanpo. 2019. A Study on Characterization of Biomass Fly Ash. 891, 137-141.
 • Piyapong Pankaew, and Pattarinee White. 2019. Crystallization of Calcium Deficient Hydroxyapatite Nanocrystals on Woven Silk Fibroin Fabric via Precipitation Process. 20(1), 81-86.
 • Sangwoei Sawekwiharee, and Naphat Albutt. 2019. Alternative Energy from Fresh Water Weed, Hydrilla verticillata. 891, 78-82.
 • Naphat Albutt, Vanussanun Aitviriyaphan, Thanapong Sareein, Sudarath Suntaropas, Panakamon Thonglor, Suejit Pechprasarn, Sangwoei Sawekwiharee, Wirote Ritthong, and Supree Pinitsoontorn. 2019. Characterization of Antiferromagnetism in Double Perovskites Ba2FeMoO6 Prepared by Solid State Method. 891, 224-229.
 • Vanussanun Aitviriyaphan, Thanapong Sareein, Sudarath Suntaropas, Panakamon Thonglor, Sangwoei Sawekwiharee, Suejit Pechprasarn, Wirote Ritthong, Supree Pinitsoontorn, and Naphat Albutt. 2019. Study, Magnetic Properties of BaTiFeO3 Perovskite Prepared by Solid State Method. 891, 230-235.
 • Phitsini Suvarnaphaet, Wattapong Pinyo, Suejit Pechprasarn, and Naphat Albutt. 2019. Fluorescence Detection of Hydrazine Hydrate Using Carbon Nanodots Synthesized from Mandarin Rind. 891, 71-77.
 • Suejit Pechprasarn, Kodchakorn Ittipornnuson, Thitika Jungpanich, Nattha Pensupa, and Naphat Albutt. 2019. Surface Plasmon Biosensor Platform for Food Industry. 891, 103-108.
 • Phitsini Suvarnaphaet, Phimonkhae Suksan, Suejit Pechprasarn, and Naphat Albutt. 2019. Optical Device Adapted to Smartphone for Direct Imaging Retinal Blood Vessels. 891, 275-279.
 • Suejit Pechprasarn, Phitsini Suvarnaphaet, and Naphat Albutt. 2019. Matching Impedances Fresnel Equations Calculation for Layered Optical Structures. 891, 292-298.
 • Suejit Pechprasarn, and Naphat Albutt . 2019. Multiple Reflections Modeling for Multi-Layered Optical Structures. 891, 299-303.
 • Kantima Chaochanchaikul. 2019. Improvement of Mechanical Properties and Water Absorption in Wheat Gluten by Epoxidized Natural Rubber. 891, 163-168.
 • Jirasak Tharajak, and Noppakun Sanpo. 2019. The Study on Optimum Spray Parameters and Characterization of Flame Sprayed PVC Coating. 891, 187-191.
 • Jirasak Tharajak,and Noppakun Sanp. 2019. The Effect of Sintering Temperature on Physical Properties of Leucite ceramics. 891, 214-218.
 • Jirasak Tharajak, and Noppakun Sanpo. 2019. The Effect of leucite Ceramics on Mechanical Properties of Silicone Coating. 891, 219-223.
 • Chanwit Prabpayak. 2019. Topological d-Algebras. Far East Journal of Mathematical Sciences. 121(2), 161-167.
 • Duangkamon Kitkuan, Kanikar Muangchoo, Anantachai Padcharoen, Nuttapol Pakkaranang, and Poom Kumam. 2019. A viscosity forward-backward splitting approximation method in Banach spaces and its application to convex optimization and image restoration problems. 2(4)
 • Auwal Bala Abubakar, Kanikar Muangchoo, Auwal Muhammad, and Abdulkarim Hassan Ibrahim. 2019. A Spectral Gradient Projection Method for Sparse Signal Reconstruction in Compressive Sensing.14(5), 86-93.

ปีงบประมาณ 2562 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 • Chatchawal Sripakdeea, Krissana Prompab, Ekaphan Swatsitangb, Thanin Putjusoc. 2019. Very high- performance dielectric and non-ohmic properties of novel X8R type Ca1-1.5xHoxCu3Ti4O12/TiO2 ceramics. 779.
 • Chatchawal Sripakdeea, Krissana Prompab, Ekaphan Swatsitangb, and Thanin Putjusoc. 2019. Excellent-Δε′, very low-tanδ, giant-ε′ and nonlinear J–E properties of Zn2+-doped CaCu3Ti4.1@4.2O12 ceramics. 30(1), 120-129.
 • Wilaiwan Leenakul, Sukum Eittsayeam, Manlika Kamloy. 2018. Effect of Heat Treatment Temperature Variations on the Structure and Mechanical Strength of Lithium Disilicate-Based Glass-Ceramic. 8(8), 1205-1208.
 • Udomdeja Polyium, Thanapan Boonyaratakalin, and Songsiri Wichiranon. 2019. Characterization of Physical and Mechanical Properties of Bleaching Paper from Rice Straw, 891, 3-8.
 • Suvarnaphaet, W. Pinyo, S. Pechprasarn, and N. Albutt, 2019, Fluorescence Detection of Hydrazine Hydrate Using Carbon Nanodots Synthesized from Mandarin Rind. 891, 71-77.
 • Sawekwiharee, and N. Albutt, 2019. Alternative Energy from Fresh Water Weed, Hydrilla verticillata.891, 78-82.
 • Varinthorn Boonyaroj, Sirichai Saramanus. 2019. Utilization of Eggshell Ash for Removal of Organic Micro-Pollutants in Contaminated Water. 891, 127-131.
 • Suejit Pechprasarn, Kodchakorn Ittipornnuson, Thitika Jungpanich, Nattha Pensupa, and Naphat Albutt. 2019. Surface Plasmon Biosensor Platform for Food Industry. 891, 103-108.
 • Jirasak Tharajak, Noppakun Sanpo. 2019. A Study on Characterization of Biomass Fly Ash. 891, 137-141
 • Sirichai Saramanus, Varinthorn Boonyaroj. 2019. The Application of Remote-Controlled Assisted Surface Water Sampling. Applied Mechanics and Materials. 891, 149-153.
 • Woravith Chansuvarn. 2019. Determination of Tatal Arsenic Using Microwave Digestion Technique-Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry. 891, 154-160.
 • Kantima Chaochanchaikul. 2019, Improvement of Mechanical Properties and Water Absorption in Wheat Gluten by Epoxidized Natural Rubber. 891, 163-168.
 • Jirasak Tharajak, and Noppakun Sanpo. 2019. The Study on Optimum Spray Parameters and Characterrization of Flame Sprayed PVC Coating. 891, 187-191.
 • Jirasak Tharajak, and Noppakun Sanpo. 2019. The Effect of Sintering Temperature on Physical Properties of Leucite Ceramics. 891, 241-218.
 • Jirasak Tharajak, Noppakun Sanpo. 2019. The Effect of Leucite Ceramics on Mechanical Properties of Silicone Coating. 891, 219-223.
 • Naphat Albutt, Vanussanun Aitviriyaphan, Thanapong Sareein, Sudarath Suntaropas, Panakamon Thonglor, Suejit Pechprasarn, Sangwoei Sawekwiharee, Wirote Ritthong, and Supree Pinitsoontorn. 2019. Characterization of Antiferrimagnetism in Double Perovskites Ba2FeMoO6 Prepared by Solid State Method. 891, 224-229.
 • Vanussanun Aitviriyaphan, Thanapong Sareein, Sudarath Suntaropas, Panakamon Thonglor, Sangwoei Sawekwiharee, Suejit Pechprasarn, Wirote Ritthong, Supree Pinitsoontorn, and Naphat Albutt. 2019, Study, Magnetic Properties of BaTiFeO3 Perovskite Prepared by Solid State Method. 891, 230-235.
 • Papatsorn Singhatham, Chokchai Singhatham, Chaiyawat Peeratatsuwan, Torsak Utaikaifa, and Niphaporn Panya. 2019. Effect of Ammonium Sulphate ((Nh4)2 So4) on Microstructure and Mechanical Properties of Sa-213- Gr.T22 and Sa-210-Gr.A1 Steel in the Water Tube Boiler. 891, pp. 280-291.
 • Suejit Pechprasarn, Phitsini Suvarnaphaet, and Naphat Albutt. 2019. Matching Impedances Fresnel Equations Calculation for Layered Optical Structures. 891, 292-298.
 • Suejit Pechprasarn, and Naphat Albutt. 2019. Multiple Reflections Modeling for Multi-Layered Optical Structures, Applied Mechanics and Materials, 891, 299-303.
 • Manlika Kamnoy, Wilaiwan Leenakul, Pratthana Intawin Uraiwan Intatha, Sukum Eitssayeam. 2018. Effect of Heat Treatment Temperature on the Microstructure and Mechanical Properties of Li2O–SiO2–P2O5–Al2O3–K2O–CaO Glass-Ceramics. 10,1305-1309(5).
 • Pattarinee White, Sirinat Chooprajong, and Piyapong Pankaew. 2019. A Study of Sericin-Thunbergia Laurifolia Electrospun Fibre for Wound Healing Applications. 804,179-182.
 • Sirirat Panich and Maliwan Amatatongchai. 2019. A non-toxic approach to assess total antioxidant capacity (TAC) of exotic tropical fruits from Thailand. Journal of Food Science and Technology -Mysore-. 56(7), 1-6.
 • Sirirat Panich. 2020. Total phenolic compounds of Fruit and Vegetable powders in Thailand. 901, 3-9.

ปีงบประมาณ 2561 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 • Papatsorn Singhatham, Chokchai Singhatham, Niphaporn Panya, Salakchit Pukjaroon. 2018. An Approch to Development of Manufacturing Data Report According to International Standards. 879, 248-253.
 • Papatsorn Singhatham, Niphaporn Panya, Chompoonut Chaitep, Rinwadee Kaewlai. 2018. The Helper and Guide System for Cooperative Education via Web Application. 879, 295-300.
 • Woranuch Deelaman, Kantima Chaochanchaikul, Kitiyot Tungsudjawong. 2018. Effect of Banana Fibers on Mechanical and Physical Properties of Light Weight Concrete Blocks. 879, 151–155.
 • Varinthorn Boonyaroj, Samanya Sanguanpak, Witaya Shongkittikul. 2018. A Feasibility Study Using Para Rubber Leaves for Prototype Lightweight Flat Sheet Production. 879, 166–170.
 • Varinthorn Boonyaroj, Sirichai Saramanus. 2018. Fabrication and Properties of Panicum repens Reinforced Cement. 879, 161–165.
 • Nisakorn Nuamsrinuan, Pichet Limsuwan, Kittisakchai Naemchanthara. 2018. The Study of Calcium Oxide from Cockle Shell Used as a Low-Cost Catalyzer for Biodiesel Production. Applied Mechanics and Materials. 879, 108-112.
 • Nisakorn Nuamsrinuan, Patcharin Naemchanthara, Pichet Limsuwan, Kittisakchai Naemchanthara. 2018. Influence of Zinc Substitution on Hydroxyapatite Structure Prepared by Chemicak Precipitation Method. 879, 3–7.
 • Nisakorn Nuamsrinuan, Weeranuch Kaewwiset, Pichet Limsuwan, Kittisakchai Naemchanthara. 2018. Analytical Processing Development of Tin Element Using Wavelength Dispersion X-Ray Fluorescence (WDXRF) Technique. 879, 201 – 205.
 • Sirirat Panich, Lerpong Pisnui. 2018. All-in-One Flow Injection Spectrophotometric System for Field Testing. 879, 206 – 211.
 • Woravith Chansuvarn, Kunawoot Jainae. 2018. Determination of Contaminated Heavy Metals in Lacquer Thinner. 879, 144–148.
 • Woravith Chansuvarn, Yuttapoom Pandee, Ariya Saechim, Kritsana Habunmee. 2018. Adsorption of Cadmium(II) Ion from Aqueous Solution onto a Raw Material of Bamboo Powder and its Surface Modification. 879, 131–136.
 • Woravith Chansuvarn. 2018. Removal of Phosphate from Wastewater Using Carbonized Filter Cake. 879, 125–130.
 • Woravith Chansuvarn, Supattra Chansuvarn. 2018. Distribution of Residue Carbofuran and Glyphosate in Soil and Rice Grain. 879, 118-124.
 • Maitree Thawornsin, Wirote Ritthong, Chitsanucha Sangna, Panida Lorwongtragool, Naphat Albutt. 2018. Gas Detector System for Industrail Use. 879, 234-237.
 • Weeratouch Pongruengkiat, Thitika Jungpanich, Kodchakorn Ittipornnuson, Suejit Pechprasarn, Naphat Albutt. 2018. Development of Low-Cost Abbe Refractometer. 879, 227-233.
 • Suejit Pechprasarn, Pakapron Pimonsakonwong, Prakaikan Kulikhandan, Phitsini Suvarnaphaet, Weeratouch Pongruengkiat, Phimonkhae Suksan, Naphat Albutt. 2018. Compact Fluorescence Microscope for Smartphone and Tablet. 879, 222-226.
 • Naphat Albutt, Suejit Pechprasarn, Sangwoei Sawekwiharee, Anchana Kuttiyawong, Panakamon Thonglor, Thanapong Sareein. 2018. Complete Phase Change of Y2NiMnO6 Ceramics Doped with TiO2 at High Temperature. 879, 47-50.
 • Naphat Albutt, Suejit Pechprasarn, Sangwoei Sawekwiharee, Anchana Kuttiyawong, Panakamon Thonglor, Thanapong Sareein. 2018. The Grain Structure of Nd Doped Y2NiMnO6 Ceramics Sintered at High Temperature. 879, 18–21.
 • Sudarath Suntaropas, Panakamon Thonglor, Naphat Albutt. 2018. Phase Transition and Microstructure Development of BaTiO3 by Thermal Development of BaTiO3 by Thermal Decomposition Method. 879, 47-50.
 • Sirin Sirathanakul. 2018. Development of an Educational Experiment Setup for Measuring the Speed of Sound. 879, 290–294.
 • Woravith Chansuvarn. 2019. Determination of total arsenic using microwave digestion technique-graphite furnace atomic absorption spectrophotometry. 891, 154-160.
 • Sirirat Panich. 2018. A novel assay for evaluation of the total antioxidant capacity using a nontoxic probe. 42(1), 21-26.
 • Nongyao Nontawong, Maliwan Amatatongchai, Wanchai Wuepchaiyaphum, Sanoe Chairam, Saichol Pimmongkol, Sirirat Panich, Suparb Tamuang, Purim Jarujamrus. 2018. Fabrication of a three-dimensional electrochemical paper-based device (3D-ePAD) for individual and simultaneous detection of ascorbic acid, dopamine and uric acid. 13, 6940-6957.

ปีงบประมาณ 2560 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 • Varinthorn Boonyaroj, Chart Chiemchaisri, Wilai Chiemchaisri, and Kazuo Yamamoto. 2017. Enhanced biodegradation of phenolic compounds in landfill leachate by enriched nitrifying membrane bioreactor sludge. 232, 311-318.
 • Wolfgang A. Halang, Panchalee Sukjit, Maytiyanin Komkhao, and  Sunantha Sodsee. 2016. An Insurmountable and Fail-Secure Network Interface. 463, 217-222.
 • Vipa Jakchaikul, and Thawatchai Kansrirat. 2016. Teching management to resolve student problems in Computer Programmimg 1. World Transactions on Engineering and Technology Education. 14(4), 552-556.
 • Duongruitai Nicomrat, and Jirasak Tharajak. 2017. A Potential Application of the Mechanical Tensiles Strength Test for Indicating Paper Biodegradation. 723, 183-190.
 • Duongruitai Nicomrat, Wannaphan Janlapha, and Nuanchan Singkran. 2017. In Vitro Susceptibility of Silver Nanoparticles on Thai Isolated Fungus Pyricularia oryzae from Oryza sativa Leaves. 866, 148-151.
 • Duongruitai Nicomrat, and Siriphatr Chamutpong. 2017. Effects of Silver Nanoparticles on Heterotrophic Bacterial Community Inhabiting the Anoxic Paddy Soil of Flooded Rice Microcosms. 866, 152-155.
 • Duongruitai Nicomrat, Paisan Kanthang, and Siriphatr Chamutpong. 2017. The Relationships among Microorganisms in Paddy Soil of Rice Varieties at Sanamchaikate, Chachoengsao. 866, 144-147.
 • Duongruitai Nicomrat. 2017. Decline in Sulfate Reducing Bacterial Consortia by the Sulfur Oxidizing Bacterial Activity. 866, 140-143.
 • Duongruitai Nicomrat. 2017. Diverse Aspergillus Isolates from the First Step of Vinegar Fermentation and its Application in Sugar Production. 866, 65-68.
 • Duongruitai Nicomrat, and Siriphatr Chamutpong. 2017. Assorted Lactic Acid Bacteria with Yeasts in Alcohol Submerged Fermentation Step of Vinegar Production. 866, 69-72.
 • Duongruitai Nicomrat. 2017. Enhancing Acetic Acid Production in Vinegar Production by the Consortium of Aspergillus and Yeasts. 866, 61–64.
 • Duongruitai Nicomrat, and Siriphatr Chamutpong. 2017. Diversified Microbial Community Developed in Different Fruit Juice of Wine Fermentation. 866, 57-60.
 • Varinthorn Boonyaroj, Melin Khonthee, Nuanjira Maneewong, and Chatchai Doungkaew. 2017. In-Vessel Composting of Municipal Solid Waste with Varied Press Air and Organic Fraction. 866, 132-135.
 • Varinthorn Boonyaroj, and Amara Amornkaew. 2017. Production of Essention Oil from Tobacco Leaves for Insect Repellents. 866, 53-56.
 • Varinthorn Boonyaroj, Nipawan Kaewsrijan, and Nanthanit Sangkhamnaruepon. 2017. Phytoremediation of Soil Contaminated with Used Lubricant Oil Using Spathiphyllum spp 866, 136-139.
 • Varinthorn Boonyaroj, Mukda Srijab, Monthira Thiangsagul, and Monruedee Larpsongserm. 2017. Plywood Production from Coconut Coir Fiber and Water Hyacinth, Applied Mechanics and Materials. 866, 212-215.
 • Varinthorn Boonyaroj, Onanong Unprasit, and Sunisa Saiuparad. 2017. Solid Waste Management Services in Pathio Subdistrict Municipality, Chumphon Province. 866, 128-131.
 • Varinthorn Boonyaroj, and Samanya Sanguanpak. 2017. Effect of Sodium Hydroxide Concentrations on Properties of Panicum repens for Pulp and Paper. 866, 216-219.
 • Chatchai Kruea-In, Suchittra Inthong, Thanaporn Boonchoo, Pratthana Intawin, and Wilaiwan Leenakul. 2017. Fabrication and characterization of BNLT-BHF lead-free ceramics. 51, 114-118.
 • Chanwit Prabpayak. 2017. DERIVATIONS OF PKU-ALGEBRAS. 102, 1917-1923.
 • CHANWIT PRABPAYAK, AND WITTHAWAS PHANTHAWIMOL. 2017. QUOTIENT MV-ALGEBRAS. International Journal of Management and Applied Science, 3(10), 12-13.
 • Woravith Chansuvarn, and Apichat Imyim. 2017. Novel visual detection of mercury (ll) ion based on in-situ deposited gold nanoparticles. 886, 398-401.

ปีงบประมาณ 2559 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 • Gunter Lettl, and Chanwit Prabpayak. 2016. Order in cubic number fields. 166, 415-423.
 • Supitcha Tomyangkul, Pornlada Pongmuksuwan, and Kantima Chaochanchaikul. 2016. Enhancing sound absorption properties of open-cell natural rubber foams with treated bagasse and oil palm fibers. 35(8)
 • Wilaiwan Leenakul, Tawee Tunkasiri, Natee Tongsiri, Kamonpan Pengpat, and Jetsada Ruangsuriya. 2016. Effect of sintering temperature variations on fabrication of 45S5 bioactive glass-ceramics using rice husk as a source for silica. 61, 695-704.
 • Thanaporn Boonchoo, Pratthana Intawin, and Wilaiwan Leenakul. 2016. Effect of MnFe2O4 and the Heat Treatment Temperature on the Bioactive Glass Properties. 690, 137-142.
 • Pratthana Intawin, and Wilaiwan Leenakul. 2016. Preparation and characterization of SrFe12O19 on optical and dielectric properties of Na2O-CaO-P2O5 glasses. 702, 3-7.
 • Sirirat Panich, Mazen Haj Sleiman, Isobel Steer, Sylvain Ladame, and Joshua B. Edel. 2016. Real-Time Monitoring of Ligand Binding to G-Quadruplex and Duplex DNA by Whispering Gallery Mode Sensing. 1(9), 1097–1102.

ปีงบประมาณ 2558 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 • Woravith Chansuvarn, and Kunawoot Jainae. 2015. Adsorption of Pb(II) from aqueous solution onto manganese oxide-modified laterite soil. 04, 1568-7203.
 • Woravith Chansuvarn, Thawatchai Tuntulani, and Apichat Imyim. 2015. Colorimetric detection of mercury (II) based on gold nanoparticles, fluorescent gold nanoclusters and other gold-based nanomaterials. 65, 83-96.
 • Woravith Chansuvarn, and Kunawoot Jainae. 2015. Adsorption of (ll) from aqueous solution onto manganese oxide-modified laterite soil.04, 1568-7203.
 • Chatchawal Sripakdee, and Napatasakon Sarapat. 2015. Novel Optical Trapping Micro-Sensor from PANDA Ring Resonator for Quantum Computer Processing. 804, 311-315.
 • Chatchawal Sripakdee. 2015. Wigner Representation for Investigation of Entangled Photon Evolution in Four-Wave Mixing Process within a Fiber Ring Resonator. 804, 316-320.
 • Sangwoei Sawekwiharee, Thanaporn Boonchoo, Anchana Kuttiyawong, and Naphat Chathirat. 2015. Heating Energy Briquettes from Cashew Nut Shell. Applied Mechanics and Materials. 804, 283-286.
ปีงบประมาณ 2557 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ
 • วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. 2557. การออกแบบเซนเซอร์ทางเคมีสำหรับตรวจวัดไอออนปรอทด้วยตาเปล่า. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 42(4), 748-760.

ปีงบประมาณ 2556 : ผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 • Chatchawal Sripakdee, and Polakrit Kumklum. 2014. Dynamics and Survival Time for Entangled Photon Evolution in Four Wave Mixing Process. Journal of Applied Sciences Research. 9(12), 5994-5998.
 • Woravith Chansuvarn, Sirirat Panich, and Apichat Imyim. 2013. Simple spectrophotometric method for determination of melamine in liquid milks based on green Mannich reaction. 113, 154-158.

 

รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการ

ปีงบประมาณ 2566 : ผลงานที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติ
 • วรินธร บุญยะโรจน์ ศิริชัย สาระมนัส คณาวุฒิ อินทร์แก้ว และ ณัฐชมัย ลักษณ์อำนวยพร. 2565. การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Teaching, งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 11. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพมหานคร, 30 กันยายน 2565, 100-105.
 • นิภาพร ปัญญา ภภัสสร สิงหธรรม อุดมเดชา พลเยี่ยม สังเวย เสวกวิหารี ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย, 2565. เทคโนโลยีเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ เพื่อฝ่าวิกฤติ COVID-19, งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 11. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพมหานคร, 30 กันยายน 2565, 136-142.
 • นริศรา นาคเมธี ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ สยามลางคุลเสน และ วีรวรรณ จันทนะทรัพย์. 2566. สหกิจศึกษาบนแพลตฟอร์มออนไลน์. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 19 พฤษภาคม 2566, 252-267.
 • วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ นริศรา นาคเมธี และ สยาม ลางคุลเสน. 2566. การแสดงข้อมูลด้วยภาพสำหรับวัดไทยในจังหวัดนนทบุรี. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 19 พฤษภาคม 2566, 208-213.
 • ณัฐชนก สุขสำราญ ณัฐรุจา ศรีวารีรัตน์ ดวงฤทัย นิคมรัฐ ภัทริกา สูงสมบัติ ณัฐชมัย ลักษณ์อำนวยพร นิภาพร ปัญญา และ ศุภชัย หิรัญศุภโชติ. 2565. การส่งเสริมคุณภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ: กรณีศึกษาสภาพน้ำผิวดินที่ไม่เน่าเสียในคลองแสน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 11. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพมหานคร, 30 กันยายน 2565
ปีงบประมาณ 2565 : ผลงานที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติ
 • ศิริชัย สาระมนัส และ วรินธร บุญยะโรจน์. 2565. การพัฒนาต้นแบบถังขยะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565, 30 กันยายน 2565, 1-12.
 • ภูมิรัตน์ นวรัตน์. 2565. การเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกายภาพของฟิล์มบางทองคำเนื่องจากการอาเนียล.การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ครั้งที่ 5, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 19 สิงหาคม 2565, 71-80.
 • Chanwit Prabpayak. 2022. Some Homomorphism Properties of Pseudo d-algebras. Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, August 19 2022, 914-917.

ปีงบประมาณ 2564 : ผลงานที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • Natthapong Phanthuna, Chanon Tewsikares, Panisa Phrmmanok, Akaradage Khongkaphan, Piyatida Phanthuna, and Boonserm Ainsuk. 2021. The Analysis of the Sag distance for supplying the High Voltage of the Stranded Aluminium. 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) 324-327.

ปีงบประมาณ 2564 : ผลงานที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติ

 • วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ อัญชนา ขัตติยะวงศ์ และ สิริรัตน์ พานิช. 2564. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดดอกขลู่.การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 30 สิงหาคม 2564, 55-60.
 • ธนาพร บุญชู และ ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์. 2564. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 30 สิงหาคม 2564, 198–207.
 • ณัฐพงศ์ พันธุนะ และ ปิยธิดา พันธุนะ. 2564. เครื่องวัดความยาวสายเคเบิ้ลทางอ้อมด้วยระบบดิจิทัล.การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5. 28 พฤษภาคม 2564, 46–49.
 • ชวนี สุภิรัตน์, กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์, สุนิสา สายอุปราช และ ปิยธิดา พันธุนะ. 2564. การประเมินคุณภาพน้ำในคลองบางเขนใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2564, 106–111.

ปีงบประมาณ 2563 : ผลงานที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • Kitiyot Tungsudjawong, Supachai Hirunsupachote, Chawanee Suphirat. 2019. Determination of Humic Acids as a Precursor of THMs in Raw Water from the Chao Phraya River, Thailand Using Feem Technique. The 10th RMUTP International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital Disruptions into Opportunities, Bangkok, Thailand, June  4-5,  74-78.

ปีงบประมาณ 2561 : ผลงานที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • Piyatida Phanthuna, Yupaporn Areepong, and Saowanit Sukparungsee. 2018. Numerical integral equation methods of average run length on modified EWMA control chart for exponential AR(1) process. International Muti Conference of Engineers and Computer Scientists. 14-16.

 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคลด้วยแดชบอร์ดเทคโนโลยี

นักวิจัย: ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายสุริโย ก่อวาณิชกุล บุคลากรชำนาญการบริหารงานบุคคล

ข้อมูลเผยแพร่:  วันที่ 20  เมษายน 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โฟมล้างหน้าจากไฮโดรโซลขลู่

นักวิจัย: ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย และ อาจารย์ อัญชนา ขัตติยะวงศ์ กลุ่มวิชาเคมี

ข้อมูลเผยแพร่:  วันที่ 15  กันยายน 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผลึกแก้วเซรามิกชีวภาพนาโน สำหรับประยุกต์ใช้รักษาโรคมะเร็ง

นักวิจัย: รศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข้อมูลเผยแพร่:  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

เนยถั่วดาวอินคา เพิ่มศักยภาพวงการอาหารที่แปลกใหม่ ปราศจากสารปรุงแต่ง ชะลอการแก่ก่อนวัย

นักวิจัย: ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

ข้อมูลเผยแพร่:  วันที่ 22 ธันวาคม 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผลิตนมจากถั่วดาวอินคา สำหรับผู้แพ้นมวัว

นักวิจัย: ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

ข้อมูลเผยแพร่:  วันที่ 22 ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดเยื่อไข่ อุดมด้วยเปปไทด์และคอลลาเจน คุณภาพสูงแต่ราคาย่อมเยา

นักวิจัย: ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเผยแพร่:  วันที่ 26 กันยายน 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

การประดิษฐ์เซรามิกขั้นสูงสำหรับประยุกต์วัสดุทันตกรรม เพิ่มโอกาสเพิ่มทางเลือกผู้มีปัญหาทางทันตกรรม

นักวิจัย: รศ.ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข้อมูลเผยแพร่:  วันที่ 26 กันยายน 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กหน้าใยไหมให้ความชุ่มชื้นจากเซริซิน ลดเลือนริ้วรอยด้วยสารสกัดมะขามป้อมและสมอ

นักวิจัย: ผศ.ดร. สิริรัตน์  พานิช  อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

ข้อมูลเผยแพร่:  วันที่ 26 กันยายน 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงส้นเท้า สารสกัดจากเปลือกกล้วยและเปลือกมะละกอ ไร้สารเคมีกันบูด

นักวิจัย: ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเผยแพร่:  วันที่ 19 มิถุนายน 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

e-LIBRARY Database

 

 

 

 

 

e-JOURALs Database:

 

 

 

 

 

 

e-IP:

 

 

e-Index and Impact:

 

 

 

รวมรายชื่อ 83 วารสารที่ถูกถอดออกจากฐานข้อมูล Web of Science

Loading