ฐานความเชี่ยวชาญนักวิจัย

วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศ คณิตศาสตร์-สถิติ Data Science


วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวัสดุศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศคณิตศาสตร์-สถิติData Science

ฐานความเชี่ยวชาญนักวิจัย

วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศ คณิตศาสตร์-สถิติ Data Science

xxx
วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวัสดุศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศคณิตศาสตร์-สถิติData Science

ฐานความเชี่ยวชาญนักวิจัย

วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศ คณิตศาสตร์-สถิติ Data Science


วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวัสดุศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศคณิตศาสตร์-สถิติData Science

ฐานความเชี่ยวชาญนักวิจัย

วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศ คณิตศาสตร์-สถิติ Data Science


วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวัสดุศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศคณิตศาสตร์-สถิติData Science

ฐานความเชี่ยวชาญนักวิจัย

วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศ คณิตศาสตร์-สถิติ Data Science


วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวัสดุศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศคณิตศาสตร์-สถิติData Science

ฐานความเชี่ยวชาญนักวิจัย

วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศ คณิตศาสตร์-สถิติ Data Science


วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวัสดุศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศคณิตศาสตร์-สถิติData Science

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ (2560)

 > คำสั่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
เลขที่คำสั่ง  วันที่ เรื่อง  ฝ่าย [download]
160/2559 3 ต.ค.2559 คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงการจัดตารางสอนและตารางสอบ ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
161/2559 4 ต.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฝ่ายบริหารฯ [download]
162/2559 4 ต.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบเทียบโอน ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
 163/2559  7 ต.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่องระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
164/2559 7 ต.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
165/2559 7 ต.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผลกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฝ่ายบริหารฯ [download]
166/2559 10 ต.ค.2559 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่แทนรองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ [download]
167/2559 11 ต.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 ฝ่ายบริหารฯ [download]
168/2559 19 ต.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
169/2559 31 ต.ค.2559 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายบริหารฯ [download]
170/2559 31 ต.ค.2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี ฝ่ายบริหารฯ [download]
171/2559 31 ต.ค.2559 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่แทนรองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ [download]
 172/2559  31 ต.ค.2559  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์  ฝ่ายบริหารฯ [download]
177/2559 1 พ.ย.2559 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ [download]
178/2559 1 พ.ย.2559 แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
179/2559 2 พ.ย.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ายบริหารฯ [download]
180/2559 3 พ.ย.2559 แต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ [download]
181/2559 3 พ.ย.2559 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ [download]
182/2559 8 พ.ย.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภาคสมทบ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2559 ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
183/2559 9 พ.ย.2559 แต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ [download]
 184/2559  11 พ.ย.2559  แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ฝ่ายกิจการนักศึกษา [download]
 143.1/59  11 พ.ย.2559  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์  ฝ่ายบริหารฯ [download]
185/2559 15 พ.ย.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
186/2559 15 พ.ย.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ [download]
187/2559 15 พ.ย.2559 แก้ไขคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ฝ่ายบริหารฯ [download]
188/2559 17 พ.ย.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา [download]
 189/2559  25 พ.ย.2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Instrument Center)  ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
190/2559 25 พ.ย.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์วิทยาการข้อมูลและบริการ (Center of Data Science and Service) ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
191/2559 25 พ.ย.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
192/2559 25 พ.ย.2559 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่แทนรองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ [download]
193/2559 25 พ.ย.2559 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
194/2559 6 ธ.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ [download]
194.1/2559 6 ธ.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ [download]
195/2559 7 ธ.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำลูกประคบจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ” ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
196/2559 9 ธ.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการผลิตของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
197/2559 13 ธ.ค.2559 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่แทนรองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ [download]
198/2559 13 ธ.ค.2559 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาล้ัยปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
199/2559 13 ธ.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตีราคา กรณีพัสดุที่ชำรุด ปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารฯ [download]
200/2559 14 ธ.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
204/2559 23 ธ.ค.2559 กำหนดการสอนชดเชย  ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
205/2559 23 ธ.ค.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายกิจการนักศึกษา [download]
210/2559 29 ธ.ค.2559 กำหนดการสอนชดเชย(เพิ่มเติม) 2/2559  ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
211/2559 29 ธ.ค.2559 โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านพรรณไม้สมุนไพรของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ณ สวนหลวง ร.๙  ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
001/2560 9 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์  ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
002/2560 9 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560  ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
003/2560 10 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฝ่ายบริหารฯ [download]
005/2560 11 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (SCI Retreat)  ฝ่ายบริหารฯ [download]
006/2560 17 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบและสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่2/2559 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
007/2560 17 ม.ค.2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
008/2560 17 ม.ค.2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบ กระดาษคำตอบและจัดทำคะแนนจากการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
009/2560 19 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ [download]
010/2560 23 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ “จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา”(ย่อย) ประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา [download]
011/2560 23 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
014/2560 27 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ ฝ่ายกิจการนักศึกษา [download]
031/2560 2 ก.พ.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
032/2560 3 ก.พ.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ [download]
033/2560 6 ก.พ.2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
034/2560 14 ก.พ.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานโครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
035/2560 14 ก.พ.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
036/2560 17 ก.พ.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกงานวิชาชีพประจำคณะ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
037/2560 20 ก.พ.2560 แต่งตั้งกรรมการสอบโครงงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
038/2560 20 ก.พ.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดกรณีพัสดุที่ชำรุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฝ่ายบริหารฯ [download]
039/2560 22 ก.พ.2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ [download]
043/2560 24 ก.พ.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
044/2560 28 ก.พ.2560 แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]
051/2560 1 มี.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการและวิจัย [download]