ประวัติ/วิสัยทัศน์

ประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์ (Vision)ปรัชญา (Philosophy)ปณิธาน (Determination)พันธกิจ (Mission)เป้าหมาย (Goal)ค่านิยมหลัก (Core Value)เอกลักษณ์ (Identity)อัตลักษณ์สมรรถนะหลัก (Core Cpmpetency)

11312821_861855777182872_2047152641528830517_o

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 โดยเป็นการรวมสถาบันการศึกษาเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ปัจจุบันแยกเป็นศูนย์เพื่อจัดการเรียนการสอนเป็น 4 ศูนย์ คือ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งตามกฎกระทรวง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นคณะที่ทำการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ที่ศูนย์พระนครเหนือ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ.2550 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์) และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในปี พ.ศ.2556 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อีก 1 สาขาวิชาคือสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชา คือ

 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
 2. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (B.Sc. Environmental Science and Natural Resources)
 3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc. Industrial Materials Science)

รายนามคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ทำเนียบคณบดี)

 1. นางสุรพร กิตติสารวัณโณ (กุมภาพันธ์ 2550 – มกราคม 2554)
 2. ว่าที่ร้อยตรี วิชัย โกศัลวัฒน์ (กุมภาพันธ์ 2554 – ตุลาคม 2554)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทืองทิพย์ โรจนวิภาต (รักษาราชการแทนคณบดี ตั้งแต่ตุลาคม 2554 – มกราคม 2555)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว (กุมภาพันธ์ 2555 – มกราคม 2559)
 5. ดร.ไพศาล การถาง (มกราคม 2559 – ปัจจุบัน)

ปัจจุบันกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาไม่อาจเพียงมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตร แต่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สามารถแสวงหาองค์ความรู้และนำไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและอย่างเป็นระบบบนฐานข้อมูลอันมหาศาล (Big data) ในอนาคต นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริบททางสังคมสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) และการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เป็นเสมือนภาพสะท้อนให้เห็นองคาพยพกำลังเปลี่ยนไปทิศทางใด ไม่เว้นแม้สถาบันการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ ในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นความสำคัญต่อการจัดการเรียนสอนในยุคปัจจจุบันที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและอุตสาหกรรม จึงกำหนดเป็นนโยบายการศึกษา 4.0 (Education 4.0)

 1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนบนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (STEM)
 2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมบนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaboration)

ปัจจุบันสำนักงานและการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่อาคารอนุสรณ์ 40 ปี (เดิมเป็นอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์) ในปี 2558 ได้เริ่มมีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารทั้งภายในและภายนอกให้ทันสมัย การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องบรรยายเพื่อรองรับการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษายุคดิจิทัล (Digital education)

B03bb1

 

 

 

 

 

25-landscape-plan-revise


ปรัชญา

“สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”

ปณิธาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติให้มีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมฐานความรู้ทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีความตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคม


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะสู่โลกอาชีพ”
ปรัชญา (Philosophy)
“สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”
ปณิธาน (Determination)
“เป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ”

พันธกิจ (Mission)

 • ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
 • สร้างและบูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อผลิตนวัตกรรมรองรับการพัฒนาประเทศ
 • บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
 • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมายดำเนินการ (Target)
1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. สร้างและบูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อผลิตนวัตกรรมรองรับการพัฒนาประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคณิศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ
ค่านิยมหลัก (Core Value) = SCXSMART

core value

เอกลักษณ์ (Identity)
เชี่ยวชาญคอม รักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจวัสดุ

 อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (SciRMUTP Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands–on) หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางอย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานมีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหาและมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 • ใฝ่รู้ (Keenness) หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
 • สู้งาน (Determination) หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร อดทน  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  (Technological Expertise) หมายถึง บัณฑิตที่สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม (Integrity) หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
“การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยบนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”