วิสัยทัศน์คณะ (SciVision)

วิสัยทัศน์ (Vision)ปรัชญา (Philosophy)ปณิธาน (Determination)พันธกิจ (Mission)เป้าหมาย (Goal)ค่านิยมหลัก (Core Value)เอกลักษณ์ (Identity)อัตลักษณ์สมรรถนะหลัก (Core Cpmpetency)
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะสู่โลกอาชีพ”
ปรัชญา (Philosophy)
“สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”
ปณิธาน (Determination)
“เป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ”

พันธกิจ (Mission)

  • ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
  • สร้างและบูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อผลิตนวัตกรรมรองรับการพัฒนาประเทศ
  • บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพิ่ม
  • บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมายดำเนินการ (Target)
1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. สร้างและบูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อผลิตนวัตกรรมรองรับการพัฒนาประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคณิศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ
ค่านิยมหลัก (Core Value) = SCXSMART

core value

เอกลักษณ์ (Identity)
 อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (SciRMUTP Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands–on) หมายถึง บัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางอย่างรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานมีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปัญหาและมีการปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
  • ใฝ่รู้ (Keenness) หมายถึง บัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
  • สู้งาน (Determination) หมายถึง บัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร อดทน  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  (Technological Expertise) หมายถึง บัณฑิตที่สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • มีคุณธรรม (Integrity) หมายถึง บัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
“การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยบนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”