กล้องจุลทรรศน์สำหรับงาน Polarization Microscopy และ Material Sciences

ข้อมูลจำเพาะ:

  • เลนส์วัตถุ เป็นระบบ ICS สามารถดูงานในระบบ Bright field และ Polarization กำลังขยาย 5X, 10X, 20X, 50X และ 100X ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพสี เป็นกล้อง Digital CCD Color Camera ชนิดความละเอียดสูงที่ความเร็ว 30 Frame-per-second (เต็ม Field of view) ความละเอียด 3.3 Megapixels (2048×1536)
  • ชุด Heating Stage เป็น Stage ที่ติดตั้งแทนแท่นวางตัวอย่างในระบบ เพื่อการทดลองที่ต้องการให้ความร้อนสูงๆ หรือทำการให้ความเย็นต่ำๆ แก่ตัวอย่างในขณะเก็บภาพ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -196 องศาเซลเซียส ถึง 600 องศาเซลเซียส  มีความแปรผันของอุณหภูมิ <0.1 องศาเซลเซียส ขนาดของ Sample Area เส้นผ่านศูนย์กลาง 22mm
  • ชุดโปรแกรมถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพทาง Material Sciences เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ภาพสำหรับงาน Metallurgical and Material Science โดยมี Features อื่นๆ อีกเช่น Banding analysis Grain size measurement Graphite Analysis Phase Analysis Densitometry Particle Analysis Yarn filament analysis Fruit size analysis Coating thickness measurement Non-metallic inclusion rating analysis Microindention Hardness Test

ความสามารถการในให้บริการ:   ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

รายละเอียด                                                                         อัตราค่าบริการ

  • การเตรียมชิ้นงานเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค                           1,200-5,000 บาท/ชิ้นงาน
  • การถ่ายภาพ ประกอบด้วยโหมด Bright field และ Polarization              900-2,400 บาท/ชั่วโมง
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับ รับบริการ ชุด Heating Stage ไม่รวมค่าสารทำความเย็น     1,500 บาท/ชั่วโมง