ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ(SISC)

แนะนำSISCรายการเครื่องมือ/อัตราค่าบริการการขอใช้บริการติดต่อศูนย์เครื่องมือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (Scientific Instrument and Service Center : SISC) เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่างและให้บริการสังคม สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเครื่องมือทดสอบและวิเคราะห์จำแนกเป็นกลุ่มใหญ่คือ

  • กลุ่มเครื่องมือพื้นฐานการทดลอง
  • กลุ่มเครื่องมือเตรียมตัวอย่าง
  • กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ
  • ห้องฝึกอบรมและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และรายการซอฟต์แวร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 1381  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 02 836 3000 ต่อ 4610
อีเมล : infosci@rmutp.ac.th

Faculty of Science and Technology
Rajamangala Universuty of Technology Phra Nakhon
1381 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bang Sue,
Bangkok 10800
Tel: (+66) 2836 – 3000 ext.4610
E-mail : infosci@rmutp.ac.th

 

 ข้อมูลแผนที่