AA-SciRMUTP #TCAS61

TCAS #2561TCAS รอบที่ 1 : รับสมัครด้วย PortfolioTCAS รอบที่ 2 : โควตาTCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกันTCAS รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ

TCAS รอบที่ 1/1 (1 ต.ค.2560-20 พ.ย.2560)
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน  คุณวุฒิผู้สมัคร  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80  ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.00 ขึ้นไป
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 40  ม.6 (วิทย์-คณิต) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 35  ม.6 (วิทย์-คณิต) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.00 ขึ้นไป

2. รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง www.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ในวันที่ 1 ต.ค.2560 – 20 พ.ย.2560 และชำระเงินค่าสมัคร
3. ส่ง Portfolio ทางไปรษณีย์ แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน หรือยื่นด้วยตัวเอง (ภายในวันที่ 20 พ.ย.2560) ได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

หรือ ผู้สมัครสามารถนำแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560)

หมายเหตุ

  • ปกแฟ้มสะสมผลงาน ต้องระบุสาขาวิชาที่สมัคร
  • แฟ้มสะสมผลงานอย่าส่งเอกสารฉบับจริง เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่คืนแฟ้มสะสมผลงานคืนแก่ผู้สมัคร

4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ 02-836-3000 ต่อ 4616, 4617 หรือ Facebook

TCAS รอบที่ 2 : โควตา

รอบที่ 2 เป็นการรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนเขตภาคกลางตอนล่าง
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

สาขาวิชา  จำนวน  คุณวุฒิผู้สมัคร  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 30 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT

2. รับสมัครผ่านเว็บไซต์

TCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน   คุณวุฒิผู้สมัคร   รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
TCAS รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน   คุณวุฒิผู้สมัคร   รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6

2. รับสมัครผ่านเว็บไซต์