การสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษา

»» การสอบประจำภาคการศึกษา

»» แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อสอบ

  • รายวิชาศึกษาทั่วไป
  • รายวิชาเฉพาะ

»» Download เอกสาร …New…

1. ปฏิทินการจัดเตรียมการสอบประจำภาคการศึกษา docpdf
2. คำชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อสอบประจำภาคการศึกษา docpdf
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อสอบ / นำส่งข้อสอบ docpdf
4. ใบนำส่งข้อสอบ / จัดทำข้อสอบ docpdf
5. ใบปะหน้าซองข้อสอบ  docpdf
6. ใบปะหน้ากระดาษคำตอบ docpdf
7. บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ docpdf
8. แบบขอสับเปลี่ยนกรรมการกำกับห้องสอบ docpdf
9. คำร้องขออนุญาตสอบทดแทน  docpdf