การสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษา

เอกสาร Download 

 รายละเอียด Download
1. ปฏิทินการจัดเตรียมการสอบประจำภาคการศึกษา  DOC     PDF
2. คำชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อสอบประจำภาคการศึกษา  DOC     PDF
 3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อสอบ / นำส่งข้อสอบ  DOC     PDF
4. ใบนำส่งข้อสอบ / จัดทำข้อสอบ DOC     PDF
5. ใบปะหน้าซองข้อสอบ DOC     PDF
6. ใบปะหน้ากระดาษคำตอบ DOC     PDF
7. บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ DOC     PDF
8. แบบขอสับเปลี่ยนกรรมการกำกับห้องสอบ DOC     PDF
9. คำร้องขออนุญาตสอบทดแทน DOC     PDF