คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
คณบดี
ประธานคณะกรรมการ
ดร.ไพศาล การถาง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ
warinthornผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
Sirichaiนายศิริชัย สาระมนัส
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
kanawutดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
piyapongผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ
woravithchanผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
กรรมการ
chawaneeดร.ชวนี สุภิรัตน์
หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
กรรมการ
udomdjaผศ.ดร.อุดมเดชา พลเยี่ยม
คณาจารย์ประจำในคณะฯ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
กรรมการ
นายเปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
หัวหน้างานหลักสูตรและงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 1,793 total views,  1 views today